nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet
az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM e. r. módosításáról
2004-04-29
2008-05-16
1

68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelet

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló
17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról1

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének j) és m) pontjában kapott felhatalmazás, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (4) bekezdése alapján a lakosság egészségének védelme és a környezetnek a kén-dioxid emisszió okozta veszélyektől való megóvása érdekében a következőket rendeljük el:

1. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § ,,A rendelet hatálya a kőolaj-feldolgozó iparban feldolgozandó folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kivételével

a) a folyékony tüzelő- és fűtőanyagokra,

b) a mintavételező szervezetre, és

c) a forgalmazóra terjed ki.''

2. § (1) Az R. 2. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) tüzelőolaj: olyan kőolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek a Tanács 2658/87/EGK rendeletének a Bizottság 2031/2001/EK rendeletével módosított, 2002. január 1-jén hatályos 1. számú mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrával (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) megegyező tartalmú vámtarifaszáma 2710 1941, 2710 1945 vagy 2710 1949, illetve amelyet mind az elpárologtatós, mind a kényszerporlasztásos égető berendezésekben hő fejlesztésre használnak fel és az MSZ EN ISO 3405 szerinti vizsgálata során legalább 85%(V/V)-a desztillál át 350 °C hőmérsékleten,

b) fűtőolaj: valamennyi olyan kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag, amelynek a Kombinált Nómenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszáma 27101951, 27101955, 27101961, 27101963, 27101965 vagy 27101969, illetve az MSZ EN ISO 3405 szerinti vizsgálata során kevesebb, mint 65%(V/V)-a desztillál át 250 °C hőmérsékleten.''

(2) Az R. 2. §-a a következő c) és d) pontokkal egészül ki:

,,c) mintavételező szervezet: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által pályázat alapján mintavételezéssel, elemzéssel és adatszolgáltatással megbízott szervezet,

d) forgalmazó: a tüzelő- és fűtőolajat értékesítő gazdálkodó szervezet.''

3. § (1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Fűtőolaj – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – belkereskedelmi forgalomban akkor értékesíthető, illetve használható fel, ha kéntartalma megfelel a 2. számú mellékletben foglaltaknak.''

(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) olyan égető berendezésekben, amelyekre az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben foglalt légszennyező anyag kibocsátási határértékek teljesülnek,''

4. § Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A fűtőolaj a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 53. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott adómentes beszerzéséhez és felhasználásához az engedéllyel rendelkező felhasználónak a külön jogszabályban foglaltak szerint előzetesen jóvá kell hagyatnia a beszerzés és a felhasználás elszámolására kialakított nyilvántartását, továbbá a jelen rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti közlemény megjelenését követően be kell jelentenie a Vám- és Pénzügyőrség jövedéki adóügyben eljárásra illetékes vámszervezethez (a továbbiakban: vámhivatal)

a) azt az időpontot, amelytől kezdődően élni kíván az átmeneti felmentéssel,

b) azt az időtartamot, amely alatt fűtőolajat adómentesen kíván beszerezni,

c) a fűtőolaj adómentesen beszerezni kívánt mennyiségét, annak levezetését,

és a bejelentéséhez csatolnia kell az engedélyét.''

5. § (1) Az R. 8. §-át megelőző cím helyébe a ,,Minősítés és tanúsítás'' szövegrész lép.

(2) Az R. 8. §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A belföldön gyártott vagy külföldről behozott e rendelet 2. §-a a) és b) pontjában felsorolt termékek minősítésére és a megfelelőségének tanúsítására a gazdasági és közlekedési miniszter által külön jogszabály alapján2 kijelölt szervezet (a továbbiakban: szervezet) díj ellenében jogosult. Megfelelőség tanúsítása nélkül a termékeket belföldi forgalomban értékesíteni tilos.

(3) A szervezet az Európai Unió valamely tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati eredménye alapján külön vizsgálat nélkül tanúsítja a termékek megfelelőségét.

(4) Amennyiben a megfelelőség tanúsítását kérő nem tudja bizonyítani, hogy a vizsgálati eredményt a (3) bekezdés szerinti laboratórium állította ki vagy nem bizonyítható, hogy a vizsgálati eredmény az adott termékmennyiségre vonatkozik, a megfelelőség tanúsítást kérő köteles a megfelelőség tanúsítást a szervezetnél saját költségére elvégeztetni.''

6. § Az R. a 8. §-t követően a következő 8/A–8/D. §-sal egészül ki:

,,

Mintavételezés és elemzés

8/A. § (1) A tüzelő- és fűtőolajok kéntartalmát a mintavételező szervezet mintavételezéssel és elemzéssel ellenőrzi.

(2) A mintavételező szervezet a mintavételezést a kéntartalomra vonatkozó minden új előírás hatálybalépését követő 6 hónapon belül megkezdi.

(3) A mintavételező szervezet a mintavételezést az MSZ EN 14274 szabvány figyelembevételével olyan gyakorisággal végzi, hogy a minták reprezentálják a vizsgált tüzelő- vagy fűtőolaj minőségét.

8/B. § (1) A mintavételező szervezet a kéntartalmat az MSZ ISO 8754 vagy az MSZ EN ISO 14596 szabványok alapulvételével határozza meg.

(2) A mérési eredmények megbízhatóságára az MSZ ISO 4259 szabvány előírásai irányadók.

Jelentés

8/C. § A 8/A. §-nak megfelelően végzett mintavételezés és a 8/B. § szerinti elemzés eredményei alapján a mintavételező szervezet a rendelet hatálya alá tartozó termékek kéntartalmának alakulásáról a naptári évet átfogó jelentést állít össze, melyet a következő év június 15-éig a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak megküld. A jelentés összefoglalást is tartalmaz a 4. § és az 5. § alapján kiadott felmentések esetleges alkalmazásáról. A jelentést a tárgyévet követő június 30-áig kell az Európai Bizottságnak megküldeni.

8/D. § (1) A mintavételező szervezet jogosult arra, hogy a forgalmazótól mintákat vegyen.

(2) Amennyiben a mintavételező szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során visszaélést, visszaélésre utaló jelet vagy az előírt értékektől való eltérést észlel, értesíti a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget.''

7. § Az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., illetve 2. számú mellékletei lépnek.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az első vizsgált időszak 2004. május 1-jétől december 31-ig tart.

1. számú melléklet a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez

[1. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez]

A tüzelőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelmény

Jellemző

Egység

Határérték

Vizsgálati módszer

kéntartalom(1), (2)

% (m/m)

maximum 0,20

MSZ EN ISO 14596
MSZ EN ISO 8754

(1) A kéntartalommal kapcsolatos vita esetén az MSZ EN ISO 14596 szabvány alapulvételével kell dönteni.

(2) A specifikációban megadott értékek „valós értékek”. A határértékeik megállapításánál az MSZ EN ISO 4259 – ( „Ásványolajtermékek. A vizsgálati módszerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása”) – kifejezéseit alkalmazzuk és a minimum érték meghatározásánál a nulla feletti 2R minimum különbséget kell számításba venni (R = reprodukálhatóság). Az egyedi mérések eredményeit az MSZ EN ISO 4259 leírt kritériumok alapján kell értelmezni.

2. számú melléklet a 68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez

[2. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelethez]

A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelmény

Jellemző

Egység

Határérték

Vizsgálati módszer

kéntartalom(1), (2)

% (m/m)

maximum 1,0

MSZ EN ISO 14596
MSZ EN ISO 8754

(1) A kéntartalommal kapcsolatos vita esetén az MSZ EN ISO 14596 szabvány alapulvételével kell dönteni.

(2) A specifikációban megadott értékek „valós értékek”. A határértékeik megállapításánál az MSZ EN ISO 4259 – ( „Ásványolajtermékek. A vizsgálati módszerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása”) – kifejezéseit alkalmazzuk és a minimum érték meghatározásánál a nulla feletti 2R minimum különbséget kell számításba venni (R = reprodukálhatóság). Az egyedi mérések eredményeit az MSZ EN ISO 4259 leírt kritériumok alapján kell értelmezni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!