nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2001. VFÉ. 7. szám LB. ítélet 1
Alkalmas a fogyasztók megtévesztésére a Masterschool Kft hirdetése
2001-07-01
infinity
0

Alkalmas a fogyasztók megtévesztésére a Masterschool Kft hirdetése
(Legfelsőbb Bíróság Kf.I.39.009/2001/3. szám)

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Sátori, Tóth és Lutter Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Aulich u. 7.; ügyintéző: Dr. Boros Péter ügyvéd) által képviselt Masterschool Kft. (1114 Budapest, Fadrusz u. 12.) felperesnek Dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1056 Budapest, Királyi Pál u. 5-7. II/5.) által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) I. r. és a Kelemen és Társa Ügyvédi Iroda (1142 Budapest, Dorozsmai u. 37/b.; ügyintéző: Dr. Tercsi Erika ügyvéd) által képviselt Dr. Pecze Ibolya budapesti (1074 Szövetség u. 28/b. szám alatti) lakos II. r. alperesek ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Bíróság 1998. február 11. napján kelt 2.K.30.081/1997/7. sorszámú ítélete ellen a felperes által 8. sorszám alatt előterjesztett fellebbezésére – tárgyaláson – meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy a 15 nap alatt az I. és II. r. alpereseknek egyenként 10.000 – 10.000 (azaz tízezer-tízezer) forint perköltséget, az államnak külön felhívásra 13.500 (azaz tizenháromezer-ötszáz) forint feljegyzett illetéket fizessen meg.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

A felperes több sajtótermékben tette közzé felhívását, amelyben akadémiai év keretében 30 hetes, heti 5x6 órás (900 órás) kezdő és újrakezdő szinttől induló intenzív nyelvtanulási programot hirdetett meg. Közleményében állította, hogy gyors és látványos haladás motiválja a hallgatókat, akik a tanév végére felsőfokú nyelvtudás birtokába juthatnak, a komoly munkát végző hallgatók letehetik a felsőfokú magyar, vagy nemzetközi nyelvvizsgákat 270.000 forint díj befizetése ellenében.

A II. r. alperes panasza alapján lefolytatott vizsgálatot követően az I. r. alperes az 1996. október 17. napján kelt Vj-114/1996/24. számú határozatával* megállapította, hogy a felperes fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg a 30 hetes, heti 5x6 órás nyelvtanfolyamra közzétett hirdetésével, amely magatartás további folytatásától eltiltotta és 200.000 forint bírság, valamint a II. r. alperes részére 1.000 forint eljárási díj megfizetésére kötelezte.

A Fővárosi Bíróság az 1998. február 11. napján kelt 2.K.30.081/1997/7. számú ítéletével a felperesnek az I. r. alperes határozata megváltoztatására, a II. r. alperes kérelmének elutasítására, a bírság és eljárási díj fizetése alóli mentesítésére irányuló keresetét elutasította és marasztalta a felperest az alperesek perköltségében, valamint kötelezte a kereseti illeték megfizetésére. Az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtette, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján az I. r. alperes határozatában jogszerűen állapította meg, hogy a felperes közzétett hirdetése a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt.

A felperes ténylegesen nem rendelkezett arra vonatkozó ismerettel, hogy a hirdetési feltételt teljesítő hallgató a 900 órát felölelő intenzív tanfolyam alatt valóban megszerezheti-e a hirdetésében állított a magyar, illetve külföldi nyelvvizsgához szükséges felsőfokú tudásanyagot.

A felperes fellebbezésében az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és kereseti kérelmének teljesítését kérte. Arra hivatkozott, hogy a hirdetés megszövegezése a fogyasztók megtévesztésére nem volt alkalmas, az elsőfokú ítélet erre vonatkozó következtetése megalapozatlan. Előadta, hogy három hallgató – akik közül egy különórákat nem vett – nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgát tett.

Hirdetése – a szolgáltatás jellegére figyelemmel – garanciát nem vállalt és nem ígért. Utalt arra is, hogy a magyar, illetve nemzetközi vizsgák követelményrendszere egymástól eltérő, melyek közül a II. r. alperes csoportja a nemzetközi nyelvvizsgát tűzte ki célul, amelyet jó arányban teljesítettek.

Az alperesek az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását és a felperes perköltségeiben történő marasztalását kérték.

A felperes fellebbezése alaptalan.

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg és helytálló az arra alapított jogi következtetése is. Az elsőfokú bíróságnak a kereseti kérelemmel kapcsolatosan kifejtett jogi indokait a Legfelsőbb Bíróság osztja, azok megismétlése szükségtelen. A fellebbezésben foglaltakra tekintettel a Legfelsőbb Bíróság kiemeli, hogy az ígért szolgáltatásnak objektíve alkalmasnak kellett volna lennie arra, hogy magyar vagy nemzetközi nyelvvizsga letételére lehetőséget adó felsőfokú nyelvtudás birtokába juttassa a felhívás feltételeinek megfelelő hallgatókat a 900 órás intenzív tanfolyam keretében. Erre vonatkozó tapasztalattal a felperes azonban előzetesen nem rendelkezett. Maga nyilatkozott akként, hogy kísérletként vezette be e képzési formát, erről azonban a hirdetésében tájékoztatást nem adott. A tanfolyamán az eltérő nyelvvizsga követelmények miatt a hallgatóknak vagy a magyar vagy a külföldi felsőfokú vizsgához szükséges és nem a mindkettőhöz szükséges tudásanyag megszerzésére biztosított csak lehetőséget. Hazai vagy nemzetközi tapasztalat hiányában a felperes nem állíthatta volna meghirdetett tanfolyamáról, hogy az alkalmas a felsőfokú nyelvtudás megszerzésére továbbá egyaránt alkalmas a nemzetközi vagy a magyar felsőfokú nyelvvizsga letételére.

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

A Legfelsőbb Bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes felperest 12/1991. (IX. 29.) IM sz. rendelet alapján számítható alperesi oldalon felmerült perköltségek, valamint a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 46. § (1) és 65. § (1) bekezdése alapján a feljegyzett fellebbezési illeték megfizetésére.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!