nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó
7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasítás
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
2012-04-23
2013-04-25

7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról1

A lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi rendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményessége növelése érdekében, az egységes katasztrófavédelmi rendszer megteremtése céljából kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), területi, területi jogállású és helyi szerveire (a továbbiakban egységesen: hivatásos katasztrófavédelmi szerv), valamint a katasztrófavédelem teljes személyi állományára terjed ki.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

3. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői jelen Szabályzat rendelkezésével összhangban a Szabályzat hatálybalépésétől számított 15 napon belül készítsék el ügyrendjüket és azt részemre jóváhagyás céljából terjesszék fel.

4. A főigazgató-helyettesek a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjeit jelen Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül hagyják jóvá.

5. A főigazgató-helyettesek és a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők a Szabályzattal és a vonatkozó ügyrenddel összhangban az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül készítsék el a beosztott vezetők és munkatársak munkaköri leírásait. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők munkaköri leírásának jóváhagyási jogát magamnak tartom fenn.

6. A BM OKF területi és területi jogállású szervei Szervezeti és Működési Szabályzatukat 8 napon belül készítsék el és jóváhagyásra terjesszék fel. A jóváhagyást követő 15 napon belül intézkedjenek az ügyrendek elkészítéséről, 30 napon belül a munkaköri leírások jóváhagyásáról.

7.2 Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.

Melléklet a 7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasításhoz

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) hivatali szervezeteire (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint ha e Szabályzat úgy rendelkezik, a területi, a területi jogállású és helyi szerveire (a továbbiakban együtt: hivatásos katasztrófavédelmi szervek) terjed ki.

A BM OKF jogállása, megnevezése

2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) országos hatáskörű központi államigazgatási, rendvédelmi szerv, amely közigazgatási hatásköröket is ellát, feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre.

3. A BM OKF feladatainak ellátása során országos parancsnoksági hatásköröket is gyakorol.

4. A BM OKF a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezethez tartozó, középirányító költségvetési szerv, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

5. A BM OKF megnevezése, székhelye:

Megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Megnevezésének rövidítése: BM OKF

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Postacíme: 1903 Budapest, Pf. 314

6. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei, illetve fővárosi illetékességgel működő megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: területi szervek), helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amely szervezetében katasztrófavédelmi őrs és katasztrófavédelmi iroda működhet.

7. A területi szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és az alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat.

8. A területi szervek a Kattv. 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátják az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét.

A BM OKF feladat- és hatásköre, irányítása

9. A BM OKF feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

10. A BM OKF a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el, alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra- elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

11. A BM OKF rendeltetésének betöltése érdekében:

a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol;

b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;

c) kiemelt hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, valamint az állami tartalékgazdálkodásban;

d) szabályozza, irányítja, és teljeskörűen felügyeli a magyarországi tűzvédelmi rendszert;

e) helyi és területi készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;

f) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;

g) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő mérő-, érzékelő, lakosságriasztó- rendszereket tart fenn;

h) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;

i) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;

j) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel;

k) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal;

l) nemzetközi szerződések alapján széles körű kapcsolatokat tart fenn, képviseli Magyarországot az ENSZ OCHA, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, a nemzetközi tűzoltó szövetségben, a tűzoltó tisztek nemzetközi szervezetében;

m) nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás keretében a külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a NATO-hoz vagy közvetlenül a magyar Kormányhoz intézett, illetve regionális vagy határ menti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához a szükséges anyagokat és információkat átadja, eszközöket és mentőcsapatokat biztosít;

n) speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű gazdasági társaságot működtet, beruházásszervezést és ingatlangazdálkodást végez;

o) országos, megyei, helyi és üzemi önkéntes és kötelezett polgári védelmi szervekkel, speciális mentőszervezetekkel, valamint jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik, illetve működteti ezeket;

p) működteti a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot (a továbbiakban: KOK), és a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelem Központi Zenekarát, Múzeumát és Kutatóintézetét, valamint támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet működtetését, képzését szakmai szempontból véleményezi;

q) rendszeresen újságot, szakmai, tudományos folyóiratot, kiadványokat, tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.

12. A BM OKF irányításának és vezetésének alapja – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2. § d) pontja alapján – a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer.

13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy.

14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel van felruházva. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szabályozó eszközök, a belső normatívák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja.

15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és normatív rendelkezések előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső normatíva kiadását.

16. A BM OKF-et a BM OKF Főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) irányítja, vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol.

17. A főigazgatót távolléte esetén a főigazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörrel eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén – külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót.

18. A főigazgató-helyettesek a főigazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó főigazgatósági szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését.

Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között

19. A BM OKF szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt a főigazgató-helyettesi szervezeti elemeket, az országos főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve a főosztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. A BM OKF szervezeti struktúráját az Szabályzat 2. függeléke tartalmazza.

20. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek – az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységet érintő körben – munkacsoportokat, projektszervezeteket, illetve tanácsadó testületeket hozhatnak létre és vezethetnek, illetve – amennyiben a feladat-végrehajtás megkívánja – azokba kívülálló szerveket és személyeket vonhatnak be. E szervezetek szervezeti felépítését, működésük szabályait, irányítási és alárendeltségi viszonyait létrehozásukkor belső normatívában kell megállapítani.

21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák.

22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normatívák tartalmazzák.

23. A BM OKF Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – a Szabályzat 6. függeléke tartalmazza.

24. A BM OKF részletes szervezeti felépítését a szervezési állománytáblázat tartalmazza. Önálló állománytáblával a BM OKF vonatkozásában a főigazgató, illetve a területi szervek vezetői (a továbbiakban: igazgató) rendelkeznek, más szervezeti egységek – tájékoztató jelleggel – állománytáblázat-kivonattal rendelkezhetnek.

II. FEJEZET

A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik

25. A BM OKF vezető beosztású személye:

a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért;

b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről;

c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon;

d) az Ellenőrzési Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve végeztet;

e) gyakorolja – a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek;

f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában;

g) a Normaalkotási Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a belső normatívák előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről;

h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében;

i) részt vesz a katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában;

j) biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését;

k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben;

l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében;

m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai ez irányú tevékenységét;

n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról;

o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében.

III. FEJEZET

A BM OKF VEZETŐI ÁLLOMÁNYA

III.1. A főigazgató

26. A főigazgató a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. A főigazgató szolgálati elöljárója a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes személyi állományának.

27. A főigazgató egyszemélyben jogosult képviselni a BM OKF-et. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed.

28. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti a BM OKF-et, irányítja a területi és helyi szervek működését, tevékenységét, szervezi a miniszter által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.

29. A központi irányítási és felügyeleti jogkörében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott irányítási jogosítványokon túl javaslatot tesz a főigazgató-helyettesek és a tábornoki beosztásba lévők kinevezésére és felmentésére, a tábornoki, ezredesi rendfokozatba történő előléptetésre. A miniszter kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével a BM OKF teljes állományába tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

30. Feladat- és hatáskörében eljárva:

a) irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tevékenységét;

b) előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a miniszter részére;

c) a miniszter megbízása alapján közreműködik a tárca parlamenti tevékenységében;

d) programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi tevékenységre, illetőleg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek fejlesztésére;

e) javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelemre vonatkozó működési előírások, a szakmai információs és hírrendszer, továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és felvilágosítás, tájékoztatás és képzés, valamint a szakmai képzés rendszerének és elveinek szabályozására;

f) ellátja a katasztrófavédelmi képzés irányítását;

g) koordinálja a katasztrófavédelmi kutatómunkát;

h) intézkedéseket foganatosít arra az időszakra, amikor okszerűen lehet számolni olyan katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, amely veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot (a továbbiakban: katasztrófaveszély), valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó feladatokra;

i) ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat;

j) biztosítja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság (a továbbiakban: KKB) adminisztratív feladatainak ellátását, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (a továbbiakban: NVK) összehívása esetén a riasztás végrehajtását;

k) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat tesz döntésekre, tájékoztatja az együttműködő szerveket, szervezeteket;

l) közreműködik Magyarország polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatainak koordinálásában, a nemzetgazdaságot érintő mozgósítási és a védelmi igazgatási feladatok tervezésében;

m) ellátja a megyei és fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) határozatai feletti törvényességi felügyeletet, a belügyminiszter döntésének megfelelően kezdeményezi a határozatok megsemmisítését, új eljárásra utasít, a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

n) kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ez irányú tájékoztatását, szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működése, tanfolyamának szervezése, a képzés, valamint a vizsga tartalmának a meghatározása tekintetében;

o) működteti a katasztrófavédelmi informatikai rendszert, a Balatoni, Velencei-tavi és Tisza-tavi viharjelző rendszert, a Dunai és a Tiszai rádiós rendszert, a lakossági tájékoztató rendszert, illetve az osztrák partnerrel közösen működteti a Fertő-tavi viharjelző rendszert;

p) tervezi a tűzoltóság technikai fejlesztésére fordítható pénzeszközök felhasználását, a technikai eszközök beszerzését, elosztását;

q) területi szerve útján irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;

r) gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört;

s) dönt a BM OKF létszám- és bérkeretének felhasználásáról;

t) megállapítja a BM OKF szervezeti egységeinél a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, amelyeket a Szabályzat 3. függeléke tartalmaz;

u) dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben;

v) dönt az egyes területi vagy központi szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben;

w) jóváhagyja közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK), a KOK, valamint a területi szervek szervezeti és működési szabályzatát;

x) jóváhagyja a BM OKF éves, féléves és havi tervokmányait, az éves tevékenységet értékelő összefoglalót, kiadja az éves munkaprogramot;

y) ellátja a BM OKF kiadványainak felelős kiadói tevékenységét;

z) meghatározza a BM OKF sajtó- és tájékoztatási tevékenységének rendjét;

aa) gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb hatásköröket;

bb) dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont;

cc) gondoskodik a katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében szükséges személyes adatnyilvántartó rendszerek működtetéséről és irányításáról;

dd) gondoskodik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenység törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, kiadja a katasztrófavédelem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, megbízza a katasztrófavédelem belső adatvédelmi felelősét a feladat ellátásával;

ee) gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről, minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, a katasztrófavédelem Biztonsági Szabályzatainak kiadásáról, megbízza a BM OKF biztonsági vezetőjét a feladat ellátásával;

ff) gondoskodik a katasztrófavédelem hang- és távadat-átviteli hálózatának fejlesztéséről, üzemeltetéséről, biztosítja a katasztrófavédelem kommunikációs eszközökkel történő egységes ellátását, fejlesztését;

gg) gondoskodik a katasztrófavédelem ügyviteli rendszerének kialakításáról, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős a BM OKF – mint közfeladatot ellátó szerv – számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért.

31. A katasztrófavédelem irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében eljárva:

a) javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelem működését, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megalkotására;

b) biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési feltételeit, tervezi és felügyeli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő fejlesztéseket;

c) kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja a következmények felszámolására irányuló tevékenységet;

d) közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó nemzeti tervezésben;

e) gondoskodik katasztrófaveszély idején, valamint veszélyhelyzetben a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatok dokumentációjáról a miniszter által jóváhagyandó központi veszélyelhárítási terv elkészítéséről, szakmai irányítást gyakorol a területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi veszélyelhárítási tervek elkészítése felett, nyilvántartja és naprakészen tartja veszélyelhárítási terveket;

f) megállapítja a katasztrófaveszély tényét és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében – a miniszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a minisztert;

g) kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települési katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai szempontrendszerét, a területi szervek útján figyelemmel kíséri a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

h) gondoskodik a központi polgári védelmi és speciális mentő szervezet létrehozásáról, ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatokat;

i) szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működésére, tanfolyamának szervezésével, a képzéseivel, valamint a vizsga tartalmának meghatározásával kapcsolatos ügyekben;

j) jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú polgári védelmi szakhatóságként jár el;

k) meghatározza az iparbiztonsági, tűzvédelmi és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét;

l) biztosítja az igazgató, mint MVB elnökhelyettes útján a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását;

m) az egységes működőképesség biztosítása érdekében meghatározza a megyei veszélyhelyzet-kezelési központok (a továbbiakban: MVK) működési standardjait, szabályait, felügyeli az MVK ellenőrzésének folyamatát;

n) dönt a katasztrófavédelmi hozzájárulásból származó bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására felhasználható katasztrófavédelmi hozzájárulás elosztásáról, visszatérítéséről;

o) a kritikus infrastruktúra védelem feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését, ellátja a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

p) végzi a kritikus infrastruktúra védelem érintő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ez irányú tevékenységét;

q) hivatásos katasztrófavédelmi szervek útján katasztrófavédelmi bírságot szab ki a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a Kattv. IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén;

r) az országos polgári védelmi főfelügyelő útján ellátja KKB NVK vezetői feladatait;

s) előkészíti a KKB munkatervét a Kormány által elfogadott munkaterv, valamint a KKB tagjainak és állandó meghívottjainak javaslatai alapján, folyamatosan ellenőrzi az NVK vezetési pont működőképességét, és gondoskodik annak fenntartásáról;

t) ellátja a KKB-vel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, felügyeli a megyei és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását;

u) kidolgozza a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli eljárások rendjét;

v) együttműködik a központi államigazgatási szervek ágazati katasztrófavédelmi feladatait ellátó szervezeti egységeivel;

w) jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként jár el;

x) tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

y) irányítja veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését, működteti a kapcsolódó adatbázis-rendszert, valamint ellátja a másodfokú hatósági feladatokat;

z) végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatait;

aa) irányítja a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatait, az ezzel kapcsolatos felkészítést, jelentéstételt;

bb) dönt a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, katasztrófavédelmi őrs és irodák létrehozásáról, megszüntetéséről;

cc) kinevezi és felmenti a területi szervek igazgatóit és helyetteseit, velük kapcsolatban gyakorolja a munkáltatói jogköröket;

dd) kinevezi és felmenti a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét, akikkel kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogköröket a területi szerv vezetője gyakorolja;

ee) szabályozza a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területét, gépjármű- és technikai eszköz-állománytáblát, a hivatásos tűzoltó-parancsnokság szervezetét, létszámát;

ff) szabályozza és szervei útján ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét;

gg) meghatározza a hivatásos állomány képzési és továbbképzési, valamint a tudományos kutatói tevékenységének témaköreit és jóváhagyja a képzés tartalmát;

hh) az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatokat, termékeket vesz át;

ii) gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

32. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében:

a) közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében, részt vesz a nemzetközi együttműködésben, folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi partner- szervezetekkel;

b) a nemzetközi kapcsolatok során a hatáskörébe utalt feladatkörökben együttműködési megállapodást köt, és viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel;

c) jelöli a NATO CEPC munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötő, valamint a NATO CEPC alá tartozó polgári védelmi bizottság (CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személyt;

d) biztosítja a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartást, előkészíti, koordinálja és biztosítja a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való képviseletet;

e) ellátja az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatokat;

f) biztosítja a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezését, szervezését és az azokon való részvételt;

g) biztosítja a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtását, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtását, részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;

h) szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a szállítmányok továbbítását, és kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a különböző karitatív szervezeteket;

i) szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, kapacitásai függvényében elősegíti a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását;

j) kapcsolatot tart az Európai Unió Bizottságának Környezeti Főigazgatóságával (DG ENV), a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel (CEP), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalával (OCHA), valamint több regionális nemzetközi szervezettel;

k) részt vesz az EU Polgári Védelmi Főigazgatók ülésein, a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Bizottság plenáris ülésén (SCEPC);

l) ellátja az EU PROCIV Tanácsi Polgári Védelmi Munkacsoport, valamint a NATO CEP munkájával összefüggő hazai koordinációt;

m) ellátja a NATO CPC képviseletét, valamint az ENSZ ISDR Katasztrófa Megelőzési Nemzeti Fórum elnöki feladatait;

n) koordinálja a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtást, szervezi a Helsinki Egyezmény alapján a nemzeti kapcsolattartó pont munkáját;

o) ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pont feladatait.

33. Gazdálkodási jogkörében eljárva:

a) az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolja a szerződéses úton átadott egyszemélyes állami tulajdonú társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket;

b) a BM OKF éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat;

c) gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a középirányító, a BM OKF vonatkozásában pedig az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról;

d) felelős a katasztrófavédelem beruházási és felújítási költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a beruházási és felújítási tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért;

e) felelős a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek felszámolása során a védekezésben és a kárelhárításban, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő mentőszervezetek részére nyújtott központi támogatások és költségtérítések felhasználásának koordinációjáért;

f) koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési tervezésével és gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

g) folyamatosan ellenőrzi a célszerűségre is kiterjedően az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési forrásból származó pénzeszközei felhasználását;

h) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét;

i) gondoskodik a katasztrófavédelem műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, meghatározza a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, a rendszeresítéshez szükséges eljárási szabályokat, az eljárás rendjét, jóváhagyja a rendszeresítésre javasolt eszközök rendszerbe állítását;

j) kiadja a szervezési állománytáblát, a technikai állománytáblát és gépjármű-nyilvántartást;

k) szabályozza a létszám-gazdálkodást, a működés egyéb területein fejlesztési, ellátási, üzemeltetési szabványokat, normatívákat határoz meg;

l) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi- gazdasági irányításának részletes rendjét;

m) felelős a BM OKF tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért.

III.2. A főigazgató-helyettes

34. A főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a gazdasági főigazgató-helyettes kivételével a teljes személyi állománynak, a főigazgatót távollétében teljes hatáskörben helyettesíti.

35. A főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben – a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül – a Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

36. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató által átruházott hatósági jogköröket.

37. A főigazgató-helyettes feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítására;

d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

e) programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

i) kiadmányozási jog gyakorlása:

ia) a főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

ib) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó országos főfelügyelőktől, illetve főosztályvezetőktől magához vonta;

ic) a BM szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárhoz címzett iratok tekintetében;

j) munkáltatói és költségvetés-gazdálkodási jogkörök gyakorlása;

k) az ügyirat-kezelési feladatok felügyelete, a BM OKF minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységének szervezése;

l) a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése;

m) a nemzeti és külföldi minősített adatok nyilvántartójának működéséhez szükséges feltételek biztosításának koordinálása, a nyilvántartó működésének felügyelete;

n) az EKTB Munkacsoport képviselői feladatainak ellátása;

o) a BM OKF éves tevékenységét értékelő összefoglaló elkészítése;

III.3. A gazdasági főigazgató-helyettes

38. A gazdasági főigazgató-helyettes a főigazgató gazdasági helyettese, szolgálati elöljárója – a főigazgató-helyettes kivételével – a teljes személyi állománynak. A főigazgató és helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén – külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót.

39. A gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

40. A főigazgató-helyettes feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

e) a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

i) kiadmányozási jog gyakorlása:

ia) főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben,

ib) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó főosztályvezetőktől magához vonta;

j) a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított munkáltatói és költségvetési jogok gyakorlása.

III.4. Az országos főfelügyelő

41. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti országos főfelügyelősége munkáját.

42. Az országos főfelügyelő feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása szakmai elöljáróként;

c) szakmai állásfoglalás kibocsátása;

d) a szabályozási koncepciók, intézkedések, előterjesztések kidolgozása;

e) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tevékenységeinek összehangolása;

f) a fejlesztési programok, tervek kialakítása és megvalósításának irányítása;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörébe tartozó kérdésekben az országos főfelügyelőség, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket jelen Szabályzat, illetőleg a főigazgató vagy a főigazgató-helyettes a hatáskörébe utalt;

j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonalának biztosítása;

k) javaslattétel az országos főfelügyelőség létszám-, személyi keretével való gazdálkodásra;

l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

m) szakirányú továbbképzések szervezése;

n) feladatkörében, illetve a főigazgató-helyettes megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel.

III.5. A hivatalvezető

43. A hivatalvezető a főigazgató közvetlen alárendeltségébe látja el feladatait.

44. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért.

45. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik a főigazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen:

a) a stratégiák kimunkálására és előterjesztésére irányuló munkákban való közreműködés;

b) a minisztériumok szakmai főosztályaival, valamint a központi államigazgatási szervekkel és egyéb országos szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel;

c) a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése;

d) a társadalmi kapcsolatok erősítése, a BM OKF rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokollfeladatok végrehajtása;

e) a BM OKF kommunikációs feladatainak szakirányítása és felügyelete;

f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

g) a hivatali szakterületek tevékenységének összehangolása;

h) a szabályozási koncepciók, intézkedések, jelentések, előterjesztések kidolgozásának irányítása;

i) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;

j) a fejlesztési programok, tervek kialakításának és megvalósításának összehangolása;

k) a BM OKF és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése;

l) a Katasztrófavédelem Központi Zenekara és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának felügyelete.

III.6. A szolgálatvezető

46. A szolgálatvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó főosztályok munkáját, felelős a vezetése alatt álló főosztályok működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

47. A szolgálat feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását beosztottaira átruházhatja.

48. A szolgálatvezető feladata különösen:

a) a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok feladatköreinek megállapítása, a főosztályok irányítása, a főosztályvezetők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

b) az alárendeltségébe tartozó főosztályvezetők rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

d) fejlesztési koncepciók kidolgozása;

e) belső normatívák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

g) a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

h) szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

i) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt;

j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

k) javaslattétel a szolgálat létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

m) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

n) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

o) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;

p) az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsimelőírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

III.7. A főosztályvezető

49. A főosztályvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató-helyettesek, a főfelügyelők vagy a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek munkáját, felelős azok működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

50. A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

51. A főosztályvezető feladata különösen:

a) a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése;

b) a közvetlen alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása a fontosabb kérdésekről

c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

d) szakterülete fejlesztésére koncepciók kidolgozása;

e) a szakterületét érintő belső normatívák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

g) a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

h) döntés azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató-helyettes, a főfelügyelő vagy szolgálatvezető a hatáskörébe utalt;

i) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása;

j) javaslattétel a főosztály költségvetés-, létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra, elismerés adományozására, elmarasztalásra;

k) szakterületük vonatkozásában a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

l) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

m) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, gazdálkodó- és társadalmi szervezetekkel;

n) az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsimelőírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

III.8. A titkárságvezető

52. A titkárságvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezetők, szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt:

a) gondoskodik a felettes vezetőhöz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

b) szervezi a felettes vezető hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását, a vezetői távollétre vonatkozó információkat egyezteti a Főigazgatói Titkársággal;

c) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kiadott feladatok végrehajtásának helyzetét, gondoskodik a határidők és a szolgálati út betartásáról, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

d) végzi a feladat meghatározó értekezletekkel és a felettes vezetője jelenlétében lebonyolított rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e) a napi szintű sajtófigyelés alapján javaslatot tesz felettes vezetőjének a reagálást igénylő sajtóanyagokra;

f) figyelemmel kíséri a területi szervek részére előírt beérkező határidős jelentések beérkezését és feldolgozását;

g) figyelemmel kíséri az ügyintézés szakszerűségét és a határidők betartását.

III.9. Az osztályvezető

53. Az osztályvezető – a főosztályvezető utasításait figyelembe véve – irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját és abban közvetlenül is részt vesz. Felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

54. Dönt a főosztályvezető által hatáskörébe utalt ügyekben.

55. Az osztályvezetőt távolléte esetén az osztály kijelölt ügyintézője (beosztottja) helyettesíti.

56. Az osztályvezető feladata különösen:

a) az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása;

b) az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése;

c) az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése;

d) az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján pedig a főosztály, illetve a BM OKF képviselete;

e) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

f) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása;

g) javaslattétel az osztály dolgozóinak elismerésére, elmarasztalására.

IV. FEJEZET

A BM OKF BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA

IV.1. A főreferens és az ügyintéző

57. A főreferens és az ügyintéző a Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

58. A főreferens munkaköri leírásában, vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatai mellett:

a) ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel – vezetőjének felügyelete mellett – szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját;

b) az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét;

c) a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével;

d) kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.);

e) a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

f) ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot.

59. Az ügyintéző:

a) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

b) köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

c) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

d) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.

IV.2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott

60. Az ügykezelő:

a) ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával;

b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

61. A fizikai alkalmazott:

a) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott ellátási és épületüzemeltetési feladatokat;

b) ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

V. FEJEZET

A BM OKF SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

V.1. Főigazgatói Titkárság

62. A Főigazgatói Titkárság a főigazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egységként:

a) gondoskodik a főigazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

b) szervezi a főigazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

c) továbbítja és figyelemmel kíséri a főigazgató által kiadott, vagy felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

d) végzi a főigazgatói, igazgatói és a feladatmeghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e) közreműködik a BM OKF által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását;

f) összeállítja a BM OKF éves munkaprogramját, féléves vezetői munkaterveit, a havi naptári és ellenőrzési tervét;

g) nyilvántartja a területi szervek igazgatóinak, továbbá a BM OKF főigazgató-helyetteseinek, szolgálatvezetőinek, hivatalvezetőjének szabadságát.

63. A Főigazgatói Titkárság szervezetébe tartozó sajtószóvivő a főigazgató közvetlen irányításával az alábbi feladatokat látja el:

a) szervezi és előkészíti a főigazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

b) rendszeres kapcsolatot tart fenn a BM és más államigazgatási és rendvédelmi szervek szóvivőivel;

c) folyamatos kapcsolatot tart a területi szervek szóvivőivel, illetve a médiaszolgáltatók képviselőivel;

d) koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

e) tevékenységét a Rendezvény és Társadalmi Kapcsolatok Szervezési Iroda, valamint Lap, Szemle és Web Szerkesztőség támogatásával végzi.

V.2. ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

64. Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét a főigazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

65. Feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel.

66. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a BM OKF belső ellenőrzési vezetője.

67. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a BM OKF valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől.

68. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.

69. A költségvetési szervek belső ellenőrzésének középirányító szervre vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

70. Az Ellenőrzési Szolgálat:

a) az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – a főigazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

b) az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;

c) az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;

d) kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;

e) külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a területi szervek éves tevékenységének minősítését;

f) szakirányítja a területi szervek ellenőrzési szolgálatát.

V.2.1. Revizori Főosztály

71. Revizori Főosztály:

a) ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve főigazgatói utasítás alapján végzi;

b) végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;

c) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával – a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;

d) az ellenőrzéseket úgy tervezi, hogy azok mennyisége, a kockázatelemzés alapján, optimálisan alkalmazkodjon a vezetés szükségleteihez;

e) az éves belső ellenőrzési terv elkészítése során megfelelő mennyiségű szabad kapacitást tartalékol a rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzések végrehajtására;

f) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

g) ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét;

h) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

i) vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;

j) az ellenőrzéseket tervszerűen, a vizsgált szervezeti egység, vagy szervezeti elem helyzetével, fő feladataival összhangban, kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű vizsgálati módszerekkel hajtja végre;

k) a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;

l) az ellenőrzéseket a vizsgálat tárgyához legcélszerűbben kapcsolódó ellenőrzési módszerek alkalmazásával, szakszerűen hajtja végre;

m) a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét;

n) az ellenőrzések során érvényesíti az objektivitás, és tárgyilagosság elveit, tényszerűen és elemzően állapítja meg az eredményeket, hiányosságokat, konstruktívan és kezdeményezően jelzi a vezetői döntést igénylő helyzeteket;

o) érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széles körű hasznosítását;

p) az ellenőrzés komplexitásán belül érvényesíti a rendszerszemléletet, a fő folyamatok, lényegi összefüggések átfogó vizsgálatát, megítélését és minősítését;

q) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;

r) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;

s) figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

t) büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;

u) a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

v) az ellenőrzések során érvényesíti a belső ellenőr és az ellenőrzött jogait, illetve kötelességeit;

w) végrehajtja és gyakorolja a felügyeleti szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat;

x) elkészíti, összeállítja és felterjeszti a főigazgatóság belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves, valamint a katasztrófavédelem belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentéseket;

y) szakmailag irányítja, koordinálja, felügyeli a területi szervek belső ellenőreinek munkáját, a belső ellenőrzés működését, a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosító törvényes garanciák érvényesülését;

z) továbbképzéseket, országos értekezleteket, módszertani foglalkozásokat és gyakorlatokat tervez, szervez, illetve vezet le számukra;

aa) véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.

V.2.2. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

72. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály:

a) tervezi és összehangolja a főigazgatóság ellenőrzési tevékenységét;

b) összeállítja a BM OKF féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;

c) szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja az átfogó-, irányítószervi, utó-, cél- és témavizsgálati ellenőrzéseket, valamint a szakterületek képviselőinek bevonásával végrehajtja a soron kívüli ellenőrzéseket;

d) gyűjti és összesíti a BM OKF szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;

e) a főosztály tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;

f) szakmai felügyeletet gyakorol a BM OKF szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;

g) ellenőrzi a BM OKF szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;

h) részt vesz a BM OKF szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;

i) az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével, és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben;

j) főigazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatainak, teljesítésének ellenőrzésében;

k) a főigazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.

V.3. HUMÁN SZOLGÁLAT

73. Felelős a Katasztrófavédelem humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi, valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

V.3.1. Személyzeti Főosztály

74. Személyzeti szakterületen:

a) részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során szakirányítást gyakorol;

b) szervezi és végzi a Katasztrófavédelem létszám- és státusgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;

c) előkészíti a főigazgató és a helyettesek személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, illetve a főigazgatók személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti javaslatait;

d) kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezető állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és előkészíti a központi elismerési ünnepségeket;

e) képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;

f) végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;

g) végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a BM OKF-en működő szociális bizottság titkári feladatait;

h) kidolgozza a Katasztrófavédelem állományszervezési és szervezetfejlesztési feladatainak szakmai elveit és módszereit;

i) kidolgozza a Katasztrófavédelem szervezetével kapcsolatos tervezeteket, előterjesztéseket, gondoskodik a jogszerűség megtartásáról, más szervek részére adatszolgáltatást végez;

j) elkészíti a Katasztrófavédelem szervezési állománytáblázatát, annak kivonatait, a BM munkaköri jegyzéke alapján a létszámkimutatást, gondoskodik azok naprakészen tartásáról;

k) végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;

l) végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;

m) ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét;

n) szakirányítja, illetve végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal kapcsolatos feladatokat, szervezi és koordinálja a főigazgató és a Belügyi Nyugdíjasok Egyesülete Katasztrófavédelmi Tagozata közötti együttműködési megállapodásban rögzített feladatok végrehajtását;

o) szakirányítja, illetve végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat- tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat.

75. Fegyelmi munka terén:

a) a BM OKF személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;

b) a főigazgató és a helyettesek hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat, az igazgatók hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés kiszabására tett javaslat esetében felülvizsgálja annak megalapozottságát és azt előkészíti döntésre;

c) a BM OKF-en dolgozó közalkalmazottak által elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás lefolytatásához a kijelölt vizsgáló biztosnak,

d) a főigazgató-helyettesek és az igazgatók fegyelmi ügyben hozott elsőfokú érdemi határozata ellen benyújtott panasz esetén lefolytatja a fegyelmi eljárás felülvizsgálatát és előkészíti a főigazgató másodfokú döntését,

e) szakirányítja területi szervek fegyelemkezelő és a területi szervek fegyelmi munkáját, részükre – szükség esetén – a fegyelmi helyzet javítása érdekében feladatokat határoz meg, e körben elősegíti az egységes jogértelmezés, egységes joggyakorlat kialakítását, ellenőrzi ennek érvényesülését,

f) szakirányítja az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatos jogpropaganda-előadásokat,

g) rendszeresen együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel, az NVSZ és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;

h) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, havonta összesített adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;

i) éves szinten átfogóan elemzi a Katasztrófavédelem állományának fegyelmi helyzetét, javaslatokat tesz a megelőző munka hatékonyságának javítására.

IV.3.2. Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály

76. Oktatásigazgatási és oktatásszervezési szakterületen:

a) közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;

b) a szakképzés tekintetében végzi a jogszabályi előírások alapján végrehajtandó ellenőrzési feladatokat és engedélyezési tevékenységet;

c) közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatai ellátásában;

d) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzése, továbbképzése szakmai követelményrendszerének kidolgozását, végrehajtásának ellenőrzését;

e) tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását;

f) tervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi tanfolyamait és továbbképzéseit;

g) kidolgozza a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közép- és hosszú távú oktatási koncepcióját;

h) végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzések meghatározott oktatásigazgatási feladatokat;

i) közreműködik a hazai és a nemzetközi szakmai tanfolyamok megszervezésében;

j) koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait;

k) kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi jellegű szakmai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, képviseli a megrendelő szakmai és képzési igényét;

l) kapcsolatot tart a katasztrófavédelem területén működő társadalmi szervezetekkel, gyűjti a társadalmi szervezetek tapasztalatait és azokat felhasználja e szervezetek tagjainak képzésében, továbbképzésében;

m) közreműködik az országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;

n) végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjszerződés megkötése előkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

o) szakmai felügyeletet gyakorol a KOK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tevékenysége felett;

p) összehangolja, koordinálja és felügyeli a rendészeti pályára irányító képzést, részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;

q) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esélyegyenlőségi tevékenységét;

r) tervezi és szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi távoktatásos formában megvalósuló képzését és továbbképzését.

77. Kiképzési és sport szakterületen:

a) tervezi, szervezi és szakirányítja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állomány részére;

b) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a belügyi szervekkel és a Magyar Honvédséggel a vezetéstechnikai képzések végrehajtásában és új módszerek kialakításában;

c) tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sportéletét;

d) szervezi a BM OKF-nél a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;

e) tervezi, szervezi, koordinálja a központi és az országos sportrendezvényeket, ellenőrzi a területi sportrendezvényeket;

f) szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a hivatásos katasztrófavédelmi szervek csapatainak és versenyzőinek részvételét.

V.3.3. Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Központ

78. Egészségügyi és pszichológiai szakterületen:

a) a Katasztrófavédelem gyógyító-megelőző alapellátó szolgálata a BM vezető főorvosa által végzett szakmai felügyelettel összhangban szakirányítói feladatokat lát el, tervező, szervező, ellenőrző funkciót gyakorol, helyzetértékelést, elemzést végez, közreműködik a rendkívüli események és helyzetek szakmai rendezésében;

b) az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva, végrehajtja a Katasztrófavédelem állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, végzi az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását;

c) a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze, szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját és rekreációját, szakirányítja a Katasztrófavédelem Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjai egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági szakmai tevékenységét, szervezi a beutalásokat;

d) a főigazgató munkáját segítő szakterületi tanácsadási feladatokat lát el, fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját, figyelemmel kíséri és segíti az egészségügyi alapellátás egységes megvalósítását, kezdeményezi a hatékonyság fejlesztését;

e) a Kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveivel és a BM Egészségügyi Koordinációs Osztályával együttműködve ellátja a Katasztrófavédelem közegészségügyi-járványügyi viszonyainak felügyeletét, ellenőrzését, végzi az ezzel kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat, végrehajtja a kötelező és ajánlott védőoltásokat, vezeti a közegészségügyi-járványügyi adminisztrációt, higiéniai szempontból véleményezi és engedélyezi a Katasztrófavédelem épületberuházásainak és -felújításainak terveit;

f) tervezi az egészségügyi és pszichológiai szakterület működtetéséhez szükséges egészségügyi anyagi és technikai eszközöket, gyógyászati fogyó anyagokat, oltóanyagokat;

g) szervezi és végzi a hivatásos, kormánytisztviselő, közalkalmazotti és munkavállalói állományba jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;

h) kidolgozza, szervezi és végzi az alaptevékenységet segítő pszichológiai feladatokat, prevenciós tevékenységet, irányítja a szakmai tevékenység kijelölt területeinek pszichológiai biztosítását;

i) részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében, igény szerint az oktatásban;

j) szakirányítja, szervezi és végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet;

k) kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szakmai szervezeti elemeivel.

79. Munkavédelmi szakterületen:

a) végzi a munkavédelemi hatósági tevékenység szakmai feladatait;

b) szakmailag ellenőrzi a területi és helyi szervek, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;

c) szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a szolgálatvezetőnek;

d) évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli a katasztrófavédelem szerveinél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati és munkabaleseteket, melynek 1 példányát főigazgatói jóváhagyás után felterjeszt a BM-be;

e) évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít a katasztrófavédelem szervei, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek 1 példányát főigazgatói jóváhagyás után felterjeszt a BM-be;

f) a katasztrófavédelem hivatásos szervei és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM Személyügyi Főosztályt munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;

g) munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;

h) kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;

i) megszervezi a BM OKF-en a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;

j) elkészíti a BM OKF kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;

k) a munkavédelmi üzembe helyezéshez előzetesen véleményezi a központilag beszerzésre kerülő rendszeresített munkaeszközöket;

l) a rendszeresítési bizottság tagjaként részt vesz az újonnan beszerzésre kerülő felszerelések rendszeresítési és rendszerből kivonási eljárásában;

m) meghívás esetén részt vesz a központi beruházásban épülő létesítmények műszaki átadásán;

n) végzi a BM OKF-en valamennyi baleset kivizsgálását;

o) megtartja a BM OKF-re újonnan felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi a BM OKF éves ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;

p) megszervezi a BM OKF éves munkavédelmi bejárását;

q) ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;

r) megszervezi a munkavédelmi felügyelők és egészségvédelmi megbízottak oktatását, továbbképzését;

s) rendszeresen vizsgálja a szolgálati- és munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát.

V.4. HIVATAL

80. A Hivatalhoz tartozó szervezeti egységek szakmai tevékenységüket a hivatalvezető közvetlen irányításával látják el.

81. A hivatalvezető látja el a Katasztrófavédelem Központi Zenekara és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma felügyeletét.

82. A Hivatal működteti a BM OKF Ügyfélszolgálati Irodáját, ennek keretében:

a) lefolytatja a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokat;

b) szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;

c) közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában;

d) értékeli, elemzi az előző évi közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat, erről a BM részére jelentést készít;

e) működteti a minőségirányítási rendszert, koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

f) szervezi a Rendvédelmi Kamara és a Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével kapcsolatos feladatokat.

83. Rendezvény és Társadalmi Kapcsolatok Szervezési Iroda:

a) biztosítja a főigazgatói és a hivatalvezetői döntés végrehajtásának megszervezését és koordinálását a Hivatal szervezetén belül;

b) figyelemmel kíséri és összegzi a hivatalvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását, gyűjti és előkészíti vezetői értekezletre az előterjesztéseket, a háttéranyagokat;

c) folyamatosan és előzetesen tájékoztatja a sajtószóvivőt a BM OKF várható eseményeiről és rendezvényeiről;

d) javaslatot tesz a BM OKF arculatának kialakítására, felelős az arculati terv megvalósításáért;

e) koordinálja a BM OKF ünnepeinek, belső és külső rendezvényeinek lebonyolítását, azokat felügyeli, illetve részt vesz a szervezésükben;

f) elkészíti a főigazgatói szintű rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét és megküldi az érintett szakterületeknek;

g) közreműködik a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;

h) közreműködik külső rendezvényeken, kiállításokon a BM OKF megjelenésének szervezésében;

i) szervezi és koordinálja a hivatalvezető által elrendelt értekezleteket, megbeszéléseket, külön utasításra végzi azok dokumentálását;

j) elkészíti az ünnepségek, állománygyűlések és kiemelt rendezvények vezetői beszédét;

k) kapcsolatot tart és a közös rendezvények függvényében együttműködik a tárcák és a társszervezetek társadalmi kapcsolatok és kommunikációs szakterületeivel;

l) elkészíti az éves munkatervhez és a kommunikációs tervhez a rendezvénytervet;

m) havi rendszerességgel összegyűjti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett rendezvények adatait, azokról összesítő táblázatot készít;

n) gondoskodik reklám-, emlék- és ajándéktárgyak beszerzéséről;

o) szakterületek kérésére közreműködik kiállítások és más rendezvények megszervezésében, pályázatokat hirdet meg;

p) előkészíti a BM OKF évkönyvét, a szakterületektől beérkezett szakmai anyagok alapján gondoskodik a kiadvány szerkesztéséről, kivitelezéséről, főigazgatói döntés szerint a kiadvány terjesztéséről;

q) a Nemzetközi Főosztállyal együttműködve részt vesz a BM OKF hazai helyszínű nemzetközi rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításban;

r) a Katasztrófavédelem Központi Múzeum szakmai iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a csapat-emlékszobák kialakítását.

84. Lap, Szemle és Web Szerkesztőség:

a) kidolgozza a BM OKF kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

b) felelős a BM OKF éves Munkaprogramja, féléves munkatervei alapján a tájékoztatási és kommunikációs terv összeállításáért, elkészítéséért;

c) tervezi és szervezi a BM OKF kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

d) szakterületek kérése alapján közreműködik a BM OKF kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

e) közreműködik a BM OKF sajtóközleményeinek, sajtómeghívóinak és sajtó-háttéranyagainak előkészítésében;

f) sajtószervezéssel közreműködik a BM OKF által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;

g) a feladat végrehajtást szükség szerint egyezteti a KIM Kommunikációért Felelős Államtitkárság, a BM Sajtóosztály, illetve a BM OKF területi szerveivel, illetve sajtóreferenseivel, valamint az együttműködő, továbbá a társszervek azonos szintű szakterületi munkatársaival;

h) felelős a BM OKF internetes honlapja és a Szent Flórián honlap folyamatos működésének koordinációjáért;

i) koordinálja az infokommunikációs szakszolgálat honlappal kapcsolatos tevékenységét, tematikusan kialakítja a BM OKF honlapján a friss információk helyét;

j) végzi a Katasztrófavédelem folyóirat olvasóinak gyors és hiteles tájékoztatását;

k) hivatalvezetői utasításra – a honlapon és a Katasztrófavédelem folyóiratban közzététel céljából – adott eseményről cikket ír, fényképfelvételt készít.

85. A Videó Szolgálat feladatai:

a) a Központi Főügyelet intézkedésére a tűz- és a belföldi – külön utasításra külföldi – káresemény helyszínén videó- és fotófelvételt készít a káreseményről, illetve a beavatkozás menetéről és körülményeiről;

b) a felvételeket a BM OKF hálózatán a média regisztrált képviselői számára hozzáférhető fotó- és videótárhelyekre elhelyezi, azokhoz szöveges információt mellékel;

c) havi rendszerességgel archiválja az elkészített felvételeket;

d) fotó- és videófelvételeket készít a BM OKF szervezésében lezajlott eseményekről;

e) szerkeszti, gyártja a BM OKF feladatkörével kapcsolatos videó és audió anyagokat.

V.5. FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

V.5.1. Országos Tűzoltósági Főfelügyelet

86. Az országos tűzoltósági főfelügyelő:

a) meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főosztályok tevékenységét;

b) kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel, félévente szakterületének megfelelően beszámolót készít;

c) koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a BM OKF-re háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;

d) kapcsolatot tart a Tűzvédelmi és a Tűzvizsgálati Tanácsadó Testületekkel, koordinálja tevékenységüket;

f) iránymutatásokat, tájékoztatásokat ad ki a BM OKF területi és helyi szervei megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkájával és szakértői tevékenységével kapcsolatban;

g) szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;

h) egyetértést gyakorol a Tűzvédelmi Főosztály, Tűzoltósági Főosztály, valamint a Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály által döntésre előkészített iratok esetében;

i) vezeti a tűzvédelmi szakértők névjegyzékét és gondoskodik annak megjelentetéséről, valamint kiadja a szakértői engedélyeket;

j) kiadmányozási jogot gyakorol a Tűzvédelmi Főosztály eltérési engedélyezési hatósági jogkörével kapcsolatos döntése tekintetében;

k) kiadmányozza a Tűzvédelmi Főosztály tűzvédelmi hatósági jogköréből adódó bírsággal kapcsolatos döntéseit;

l) kiadmányozza a bírság kiszabására irányuló döntéseket tűzvédelmi tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásával, felügyeletével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások esetén az alábbi területeken:

– tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

– beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

– tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,

– tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

– tűzvédelmi szakvizsgáztatás;

m) kiadmányozza a piacfelügyeleti bírság kiszabására, illetve a nem megfelelő termék forgalmazásának korlátozására, vagy megtiltására irányuló ügyeket, döntéseket;

n) kiadmányozza a tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vonatkozásában a védelmi egyenértékűségéről hozott döntést, határozatot;

o) kiadmányozza a BM OKF hatáskörébe utalt új tűzoltó-technikai eszközök és oltóanyagok gyártásának, forgalmazásának és a meglevők módosításának engedélyeit;

p) kiadmányozza a Tűzvédelmi Főosztály és a Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály főosztályvezetőjének jogköréből adódó eljárási bírsággal kapcsolatos döntéseit;

q) kiadmányozza a kizárás és kijelölés tárgyában hozott, valamint a hatósági eljárást megszüntető közigazgatási hatósági döntéseket;

r) kiadmányozza a Tűzvédelmi Főosztály elsőfokú és másodfokú tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szakhatósági jogkörével kapcsolatos döntéseit;

s) kiadmányozza a Tűzvédelmi Főosztály és a Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály főosztályvezetőjének nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeivel kapcsolatos hatósági és szakhatósági döntéseit;

t) a szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi, helyi szerveire kiterjedő hatályú szakmai állásfoglalást ad ki.

V.5.1.1. Tűzoltósági Főosztály

87. A Tűzoltósági Főosztály:

a) meghatározza, irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő osztály tevékenységét;

b) végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a főosztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

c) ellátja a területi szervek, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;

d) tervezi és szervezi a megyei tűzoltósági főfelügyelők továbbképzését, irányelveket készít elő az BM OKF szervezeti egységeivel egyeztetve a tűzoltásban és műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;

e) az ország területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a területi szervek részére, szervezi a BM OKF hatáskörébe tartozó feladatok végzését;

f) szervezi az BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport versenyeket, és szakmai vetélkedőket;

g) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

h) a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;

i) az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételét;

j) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;

k) részt vesz a NVK működtetésében;

l) részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;

m) részt vesz a területi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok, és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;

n) az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;

o) részt vesz az BM OKF főosztályai, valamint a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a CTIF-el kapcsolatos szakmai munkában;

p) szakterületén közreműködik az BM OKF által tartott különböző típusú ellenőrzéseken;

q) szakfelügyeleti ellenőrzést végez a területi szerveknél;

r) részt vesz az BM OKF közbeszerzési pályázatainak lebonyolításában;

s) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

t) végzi a bajba jutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;

u) a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;

v) közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

w) szakterületét érintően a területi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;

x) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az Országos Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;

y) kijelöli az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges vonulási területét és véleményezi azok költségvetési támogatását;

z) indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott főigazgatói döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;

aa) közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;

bb) a területi szerveken keresztül vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;

cc) javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére;

dd) végzi a műszaki mentő bázisokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálását;

ee) közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;

ff) részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

gg) végrehajtja a gyakorlatok szemlézését;

hh) a KAP-Online rendszert illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét;

ii) tűzoltás-műszaki mentéssel kapcsolatos statisztikát készít.

IV.5.1.2. Tűzvédelmi Főosztály

88. A Tűzvédelmi Főosztály:

a) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a piacfelügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

b) szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a területi és a helyi szervek részére;

c) a tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket;

d) irányítja és ellenőrzi a területi szervek megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkáját, felügyeli a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét, ennek keretén belül iránymutatásokat, tájékoztatókat ad ki;

e) kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

f) figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

g) részt vesz a műszaki és szolgáltatási tevékenység tartalmú jogi szabályozókra vonatkozó EU notifikációs/bejelentési eljárásokban;

h) ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használatával kapcsolatos feladatokat;

i) részt vesz a NVK működtetésében;

j) a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;

k) közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

l) végrehajtja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal összefüggő BM által meghatározott feladatokat.

89. Hatósági szakterületen:

a) kidolgozza és aktualizálja a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét, annak változásait a honlapon és a Hivatalos Értesítőben közzéteszi;

b) végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi hatósági jogköréből a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat;

c) előkészíti a BM OKF hatáskörébe tartozó jogszabályban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket;

d) gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;

e) ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági feladatokat;

f) a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket;

g) ellátja a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatait, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendőket, valamint a BM OKF hatáskörébe tartozó szakértői feladatokat;

h) végzi a főosztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

i) a nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei területén ellátja a jogszabályban foglalt hatósági és szakhatósági feladatokat;

j) közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

k) részt vesz a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a CTIF-el kapcsolatos szakmai munkában;

l) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

m) eljár a fluortartalmú üvegházhatású vagy ózonréteget károsító tűzoltógázokkal kapcsolatos, jogszabályban a BM OKF hatáskörébe telepített feladatok végrehajtásában.

90. Piacfelügyeleti szakterületen:

a) végzi a jogszabályokban a BM OKF hatáskörébe utalt új tűzoltó-technikai eszközök és oltóanyagok gyártásának, forgalmazásának és a meglevők módosításának engedélyezési feladatait, az engedélyeket az Országos Tűzoltósági Főfelügyelő kiadmányozza;

b) végzi a tűzvédelmi tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásával, felügyeletével, ellenőrzésével, (a helyszíni ellenőrzés kivételével) kapcsolatos hatósági feladatokat – az országos tűzoltósági főfelügyelő által kiadmányozott, bírság kiszabására irányuló döntések kivételével – az alábbi területeken:

– tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

– beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

– tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,

– tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

– tűzvédelmi szakvizsgáztatás;

c) ellenőrzést tart a kiadott gyártási és forgalmazási engedélyek vonatkozásában;

d) gyakorolja a BM OKF hatáskörébe utalt piacfelügyeleti jogkört:

– mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi, (a helyszíni ellenőrzés kivételével) a forgalomba vagy beépítésre kerülő építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó és robbantóanyag kivételével, – készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó-technikai termék tűzvédelmi, biztonsági követelményeknek való megfelelőségét,

– szükség esetén döntésre előkészíti a piacfelügyeleti bírság kiszabására, illetve a nem megfelelő termék forgalmazásának korlátozására, vagy megtiltására irányuló ügyeket,

– elkészíti a BM OKF piacfelügyeleti hatósági ellenőrzési tervét,

– a fogyasztók egészségére, biztonságára veszélyes árukkal kapcsolatos nyilvános információkat megjelenteti a BM OKF internetes honlapján,

– szervezi a piacfelügyeleti oktatásokat, a felhasználók részére tájékoztató kiadványt ad ki, az ellenőrzések gyakorlati tapasztalatainak a sajtóban való közzétételéről gondoskodik,

– kapcsolódik a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerhez (KPIR), amely számítástechnikai úton a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz továbbítja a piacfelügyeleti eseményeket,

– piacfelügyeleti hatóságként az áruk forgalomba hozatalát korlátozó, illetve kivonásukat, vagy visszahívásukat elrendelő intézkedéseket készít elő, vagy a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan intézkedések előkészítésében működik együtt, amelyek egy árunak az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozza, korlátozza, vagy különleges feltételekhez köti, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez (RAPEX), amelynek célja súlyos veszély esetén a tagállamok közötti gyors információcsere;

e) a kölcsönös elismerés elvét gyakorolva tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vonatkozásában a védelmi egyenértékűséget vizsgálja, értékeli és ennek alapján határozatot hoz;

f) működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző – a miniszter által megbízott – Kijelölő Bizottságot;

g) nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító és tanúsító szervezetekről, ellenőrzi a vizsgáló és tanúsító szervezeteket;

h) nyilvántartást vezet a halon oltógáz alkalmazók köréről, és ellenőrzi tevékenységüket.

V.5.1.3. Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály

91. A Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály:

a) végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

b) gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvizsgálati hatósági jogkört;

c) gyakorolja a tűzvizsgálati szakterületen a szervi szakértői jogköröket;

d) tervezi és szervezi a szakterületét érintő továbbképzéseket;

e) szakterületét érintően a területi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;

f) közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;

g) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

h) részt vesz a NVK működtetésében;

i) részt vesz a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a CTIF-el kapcsolatos szakmai munkában;

j) részt vesz a társszervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

k) a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében szakterületét érintően, útmutatókat, tájékoztatókat, szakmai állásfoglalásokat bocsát ki;

l) irányítja és ellenőrzi a területi szervek tűzvizsgálati és a tűzvizsgálathoz kapcsolódó szakértői tevékenységét, ennek keretén belül iránymutatásokat, tájékoztatókat ad ki;

m) közreműködik az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;

n) kezdeményezi az országos tűzgyújtási tilalom elrendelését;

o) gondoskodik a munkájával összefüggő szakirodalmak feldolgozásáról, azok publikálásáról;

p) szakterületén közreműködik az BM OKF által tartott különböző típusú ellenőrzéseken, témavizsgálatokat és célellenőrzéseket végez;

q) közreműködik a KAP-Online rendszer működtetésében;

r) közreműködik a szakterületét érintően a tűzvédelmi szakértői névjegyzékbe vétel során lefolytatásra kerülő vizsgáztatásokban;

s) szakterületét érintően kapcsolatot tart az országos társszervekkel;

t) A beavatkozás-elemzéssel összefüggésben:

– a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően szakterületi, vagy komplex tanulmány elrendelésére,

– figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására,

– beavatkozás-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre,

– értékeli a katasztrófavédelem operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit,

– közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében,

– a beavatkozások során tapasztaltak alapján jogszabályok, belső szabályozók módosítását kezdeményezi,

– részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában.

V.5.2. Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

92. Az országos polgári védelmi főfelügyelő irányítja a Polgári Védelmi Főfelügyelőség főosztályait, a Tervezési és Hatósági Főosztályt, a Műveletirányítási Főosztályt, továbbá a Védelmi Igazgatási Főosztályt – melyek szakmai tevékenységüket az illetékes főosztályvezetők vezetésével látják el – és végzi e főosztályok munkaszervezési koordinációját.

93. Szolgálati elöljárója az általa irányított Főfelügyelőség teljes személyi állományának.

94. Szervezi, tervezi és irányítja a megelőzés, felkészülés és beavatkozás feladatait.

95. Ellátja a KKB NVK vezetői feladatait.

V.5.2.1. Tervezési és Hatósági Főosztály

96. A Tervezési Főosztály állományába tartozó személyek szakmai tevékenységüket a főosztályvezető irányítása mellett végzik.

97. A polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok szakterületen:

a) kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához alkalmazandó szakmai szempontrendszert;

b) a területi szervek útján biztosítja a kockázatbecslések elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;

c) a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;

d) a területi szervek útján figyelemmel kíséri a települési, a települési összesített, valamint a területi veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

e) elkészíti és naprakészen tartja a központi veszélyelhárítási tervet;

f) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;

g) tervezi, szervezi a megyei polgári védelmi főfelügyelők továbbképzését;

h) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat;

i) meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

j) szakterületét érintően felügyeli a területi szervek polgári védelmi tevékenységét;

k) közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;

l) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés szakmai feladatait;

m) koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;

n) koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos központi és területi szintű feladatokat;

o) koordinálja a migrációval kapcsolatos központi és területi feladatokat;

p) részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

q) részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;

r) részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;

s) részt vesz a NATO együttműködési feladatainak végrehajtásában;

t) részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában;

u) részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;

v) közreműködik a BM OKF és területi szervei különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

w) közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

x) részt vesz a KKB NVK működésében;

y) ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;

z) elkészíti és naprakészen tartja az Országos Bevetés-irányítási Tervet;

aa) vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;

bb) elkészíti és naprakészen tartja – az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség közreműködésével – az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Tervet.

98. Hatósági szakterületen:

a) koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;

b) ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;

c) ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.

V.5.2.2. Műveletirányítási Főosztály

99. A Műveletirányítási Főosztály állományába tartozó személyek szakmai tevékenységüket a főosztályvezető irányítása mellett végzik.

100. A mozgósítási és szakirányítási feladatok szakterületén:

a) koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;

b) összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);

c) országos szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek (központi, területi, települési, munkahelyi) megalakítását, felszerelését, kiképzését;

d) végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, vezeti az összesített létszám adatokról készített adatbázist;

e) közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában és végrehajtja a vezetői döntés alapján meghatározott feladatokat;

f) meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

g) javaslatot tesz a központi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;

h) részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;

i) felügyeli a Nemzeti Minősítési Rendszert, az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítését, rendszerbeállító gyakorlatait;

j) kidolgozza a Nemzeti Minősítési Rendszeren belül a szakmai alapkövetelmények Szervezeti és Műveleti Irányelveit;

k) végzi a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felkészítését, hazai és nemzetközi tevékenységének koordinációját;

l) koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;

m) részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

n) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

o) közreműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveivel együttműködő önkéntes mentőszervezetek az ENSZ OCHA INSARAG Irányelv és Módszertannak megfelelő központi felkészítésében;

p) részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetekkel (ENSZ OCHA, INSARAG Titkárság, EU, NATO) való kapcsolattartásból adódó feladatok kidolgozásában;

q) részt vesz az ENSZ INSARAG Külső Minősítés (IEC) és az Újraminősítés (IER) rendszerének kidolgozásában, a nemzetközi minősíttetéséi eljárásokban, felügyeli az IEC/IER hazai alkalmazását;

r) részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;

s) kapcsolatot tart a Polgári Védelmi Tanácsadó Testülettel és a központi rendeltetésű mentőszervezettel, tevékenységüket koordinálja.

101. A polgári védelmi műveleti beavatkozás szakterületén:

a) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;

b) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;

c) közreműködik az ország területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a területi szervek részére;

d) részt vesz a KKB NVK működésében;

e) koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;

f) országos szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;

g) nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;

h) koordinálja, összehangolja a köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását;

i) koordinálja a központi polgári védelmi szervezetek megalakítását és mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;

j) felügyeli a Vezető-irányító Törzs, a Technikai Támogató Csapat, az Árvízi-védekezési, Vízi- és Műszaki Mentési Csapat bevonását;

k) együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;

l) vezeti a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek vezetői törzsét, ellátja az összekötői feladatokat;

m) nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkénes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erőeszközeiről, azok alkalmazásáról;

n) koordinálja a területi szerveken keresztül az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;

o) felügyeli a mentési szakágak alapvető szakmai követelményrendszerének alkalmazhatóságát, azok Nemzeti Minősítési Rendszerbe történő beépítését, egyeztet a civil szakértői csoportokkal;

p) koordinálja a BM OKF humanitárius segítségnyújtásának szervezését;

q) összehangolja a hazai és nemzetközi segítségnyújtás szakmai feladatait, ennek érdekében kapcsolatot tart az együttműködőkkel, előkészíti az EU Monitoring és Információs Központ (EU MIC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (NATO EADRCC), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (ENSZ OCHA) és a szomszédos országok veszélyhelyzeti központjai tájékoztatására szolgáló anyagokat;

r) irányítja a hazai katasztrófák elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét;

s) koordinálja a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek IEC/IER programját;

t) együttműködik a NATO Riasztó és Előrejelző Rendszerek Szakértői Csoporttal (NATO GOEWDS);

u) részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

V.5.2.3.Védelmi Igazgatási Főosztály

102. A Védelmi Igazgatási Főosztály állományába tartozó személyek szakmai tevékenységüket a védelmi igazgatási főosztályvezető irányításával végzik.

103. KKB koordináció és adminisztráció szakterületén:

a) előkészíti a KKB munkatervét a Kormány által elfogadott munkaterv, valamint a KKB tagjainak és állandó meghívottjainak javaslatai alapján;

b) figyelemmel kíséri a jogszabályokban és a KKB éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának helyzetét, melyről jelentést készít, döntést kezdeményez;

c) összeállítja a KKB elnökének a Kormány részére szóló éves beszámolóját;

d) összefoglalót készít a KKB és szervei által a rendes ülések közötti időszakban végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű feladatok végrehajtásáról az KKB soron következő ülésére;

e) döntéshozatalra előkészíti a KKB, a KKB Tudomány Tanács és a KKB NVK ügyrendjét;

f) gondoskodik a KKB ülését megelőző szakértői értekezletek megszervezéséről;

g) gondoskodik a KKB ülések előkészítéséről, a napirend összeállításáról és a napirenden szereplő előterjesztéseknek a KKB tagjai és a meghívottak részére történő megküldéséről;

h) koordinálja a KKB két ülése közötti feladatokat;

i) részt vesz a KKB által tervezett hazai és nemzetközi védelmi igazgatási rendszergyakorlatok előkészítésében;

j) részt vesz a KKB NVK működtetésében;

k) vezeti és az érintettek adatszolgáltatása alapján naprakészen tartja a KKB, az NVK, az általános és a szakterületi védekezési munkabizottságok tagjainak névsorát, elérhetőségét;

l) folyamatosan ellenőrzi az NVK vezetési pont működőképességét és a BM-mel együttműködve gondoskodik annak fenntartásáról;

m) intézkedik a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerei működésének karbantartására és üzemeltetésére;

n) kapcsolatot tart a tárcák szakértőivel, KKB Tudományos Tanáccsal, a KKB munkabizottságaival, koordinálja együttműködésüket, biztosítja az információáramlást;

o) biztosítja az ágazati koordinációt, a kijelölt ágazati szakértőket ellátja a szükséges információkkal és szakértői értekezleteket szervez az ágazatok közötti közös munka szervezésére.

104. A megyei/fővárosi és helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos feladatok szakterületén:

a) kapcsolatot tart a megyei védelmi bizottságokkal (MVB), a MVB-ok titkárságaival és a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkárokkal/titkárhelyettesekkel, valamint részt vesz az MVB üléseken;

b) biztosítja a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkárok/titkárhelyettesek szakmai támogatását és figyelemmel kíséri a tevékenységüket;

c) biztosítja részükre a működésükhöz szükséges okmány mintákat (pl. szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, munkaterv), indokolt esetben felülvizsgálja, és módosítási javaslatokat tesz;

d) ellátja a MVB határozatai feletti törvényességi felügyeletet és a belügyminiszter döntésének megfelelően kezdeményezi a határozatok megsemmisítését és új eljárásra utasítja

e) a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

f) gondoskodik a MVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese szakmai támogatásáról;

g) az egységes működőképesség biztosítása érdekében meghatározza a megyei veszélyhelyzet-kezelési központok (MVK) működési standardjait és ellenőrzésének szabályait;

h) felügyeli a MVK ellenőrzésének folyamatát;

i) biztosítja az igazgató, mint MVB elnökhelyettes útján a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását.

105. Általános lakosságfelkészítés szakterületén kidolgozza a lakosságfelkészítés jogszabályi alapokon nyugvó irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli tevékenység eljárási rendjét, ennek keretében:

a) működteti a lakosságfelkészítő mentorok országos hálózatát, melynek érdekében ellátja a mentorok országos hálózatának szakmai irányítását, megteremti a szükséges kommunikációs közegeket és nyomon követi és ellenőrzi a hálózat tagjainak tevékenységét;

b) megszervezi a közigazgatási vezetők (központi államigazgatási szerv vezetője, szakértője, MVB elnökök és MVB tagok, HVB elnökök, főpolgármester, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében szervezi a központi felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a területi felkészítéseket, kidolgozza a tematikát és a módszertani útmutatót annak végrehajtáshoz, kidolgozza a felkészítési segédanyagokat és szervezi a felkészítők felkészítését;

c) ellátja a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, területi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét, melynek érdekében:

– kidolgozza a központi oktatócsomagot, elkészíti az oktatási segédleteket és a módszertani útmutatókat,

– előkészíti és kidolgozza a katasztrófavédelmi ismeretek pedagógus felsőoktatásba történő integrálásához szükséges eljárásrendet,

– kapcsolatot tart fenn a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet illetékes szakcsoportjával a katasztrófavédelmi ismeretek széleskörű oktatási lehetőségeinek megteremtése érdekében,

– évente kidolgozza és aktualizálja a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny versenyszabályzatát,

– nyomon követi a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi és területi fordulóit, valamint ellátja a szakmai felügyeletet,

– előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőit;

d) végzi az egyéb lakosság felkészítési feladatokat, melynek keretében:

– koordinálja és ellenőrzi a veszélyhelyzeti tájékoztatás módszereivel kapcsolatos tartalmat minden célcsoport felkészítése során,

– szakmai iránymutatást ad a területi szinten alkalmazásra kerülő aktív és passzív lakosságtájékoztatási módszerekkel kapcsolatban,

– kidolgozza, tervezi és megvalósítja az értelmi és testi fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek katasztrófavédelmi felkészítését központi szinten, koordinálja területi szinten,

– tervezi és szerkeszti a tájékoztató kiadványokat, ellátja szakmai felügyeletüket,

– kidolgozza és folyamatosan aktualizálja az elektronikus tájékoztató felületeken megjelenő információkat,

– ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek részére katasztrófavédelmi felkészítő anyagok saját nyelven történő biztosításának szakmai felügyeletét.

106. Speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a nukleáris, valamint veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében:

a) kiadványmintát készít a speciális célcsoportok tájékoztatására;

b) nyomon követi a külső védelmi terv elkészítését és ellátja a terv alapján kiadásra kerülő lakosságtájékoztató kiadványok készítésének szakirányítását és felügyeletét;

c) tervezi és ellenőrzi a nukleáris létesítmény környezetében élők, valamint veszélyes ipari létesítmények miatt I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának évenkénti aktív lakosságvédelmi módszerrel történő felkészítését, továbbá ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét;

d) ellenőrzi és ellátja a szakmai felügyeletet a veszélyes ipari létesítmények miatt II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának 3 évente történő aktív tájékoztatásával kapcsolatban;

e) nyomon követi, felügyeli és ellenőrzi a passzív lakosságvédelmi módszerek alkalmazását;

f) közreműködik a honvédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának honvédelmi típusú polgári védelmi feladatainak felkészítésében;

g) felügyeli és szakmai javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetek kiképzése és felkészítése során a honvédelmi típusú polgári védelmi feladatokra történő tartalmakra;

h) az általános felkészítés keretében ellátja a lakosság honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésének feladatait.

V.5.3. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

107. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály, a Veszélyes Üzemek Főosztály és a Veszélyes Szállítmányok Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében:

a) végzi munkaszervezési, szervezési koordinációját, valamint felügyeletét;

b) kapcsolatot tart az Iparbiztonsági Tanácsadó Testülettel és koordinálja tevékenységét.

V.5.3.1. Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály

108. A Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály:

a) a kritikus infrastruktúra védelem (a továbbiakban: KIV) feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését;

b) végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

c) ellátja a BM OKF folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az észlelt hiányosságokat az elhárításukra irányuló javaslataival együtt jelenti az elöljárónak;

d) a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében – a Nemzetközi Főosztállyal együttműködve – ellátja a KIV nemzeti kapcsolattartó és koordinációs feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé;

e) ellátja a KIV-vel kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN CIP, CIP POC) katasztrófavédelmi feladatokat, valamint közreműködik a transzatlanti (EU-USA) és az EU-n belüli regionális dimenziók előtérbe helyezésében;

f) kezdeményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő katasztrófavédelmi tárgyú megállapodások előkészítését;

g) az EU Irányelvvel összefüggő jogharmonizációs kötelezettség, a nemzetközi ajánlások és a hazai jogszabályok szem előtt tartásával gondoskodik a mindenkori KIV szabályozás aktualitásának megőrzéséről;

h) végzi a KIV-et érintő veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét;

i) ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú elektromos felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs és hatósági feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a területi szervek ezirányú tevékenységét és nyilvántartásaikat;

j) delegált szakértő útján részt vesz a MAVIR Zrt. Krízis Munkabizottság munkájában;

k) az Informatikai Főosztállyal és az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősséggel együttműködésben részt vesz a Marathon Terra infokommunikációs rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásában;

l) gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről;

m) részt vesz a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Konzultációs Fórum tevékenységében, működteti a PV Munkacsoportot;

n) a BM irányítása alá tartozó rendvédelmi szervekkel együttműködésben koordinálja a KIV horizontális kritériumrendszerének kialakítását, részt vesz az ágazati miniszterek által előterjesztett potenciális ágazati kritikus infrastruktúra elemek horizontális kritériumok alapján történő beazonosításában;

o) időszakosan kezdeményezi a nemzeti és európai kritikus infrastruktúrák azonosítását elősegítő ágazati és horizontális kritériumok felülvizsgálatát;

p) tervezi a KIV-el összefüggő katasztrófavédelmi tárgyú országos szintű és jóváhagyja a területi szintű KIV gyakorlatokat;

q) az élet és anyagi javak védelme, az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében koordinálja és a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védelme tekintetében javaslatot tesz a szükséges szabályozások kidolgozására;

r) kapcsolatot tart a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a nemzeti hálózatbiztonsági feladatokat ellátó szervezetekkel;

s) támogatja a területi szerveket, valamint a fővárosi és megyei védelmi bizottságokat a KIV-el kapcsolatos feladataik tervezésében, szervezésében és a végrehajtásában;

t) részt vesz az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség által végrehajtott létesítményi ellenőrzések tervezésében és végrehajtásában, szükség esetén a helyszíni ellenőrzésen;

u) nyomon követi a magánszektor (hazai és nemzetközi) tapasztalatait, gyakorlati és elméleti újításait, elősegíti továbbfejlesztésüket a létesítmények, szolgáltatások, információs rendszerek és azok részeinek, alrendszereinek védelme területén az élet- és anyagi javak védelme, valamint az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében;

v) elősegíti hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kidolgozott nemzeti szakmai irányelv(ek) gyakorlati alkalmazását;

w) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a KOK-kal, a Katasztrófavédelmi Tanáccsal és az Iparbiztonsági Tanácsadó Testülettel együttműködésben, közreműködik a kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő oktatási, képzési, felkészítési, tudományos kutatási és műszaki fejlesztési tevékenység összehangolásában;

x) figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó Európai Uniós normákat, nemzetközi egyezményeket, jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség esetén módosításokat, jogszabály alkotási folyamatot kezdeményez, szervezi és végzi a szakterülettel kapcsolatos jogszabályok és belső szabályozók tervezeteinek kidolgozását és felülvizsgálatát;

y) véleményével, javaslataival, valamint háttéranyagok összeállításával segítséget nyújt a vezetői döntések meghozatalához.

V.5.3.2. A Veszélyes Üzemek Főosztály

109. A Veszélyes Üzemek Főosztály a veszélyes üzemek hatósági szakterületen:

a) végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezési és a biztonsági jelentések, elemzések és súlyos káresemény elhárítási tervek elfogadásával, időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

b) minősíti a veszélyes üzemek által okozott kockázat szintjét, meghatározza a veszélyességi övezet határait, dönt a súlyos káresemény-elhárítási terv elkészítéséről, meghatározza az üzemben esetlegesen bekövetkező súlyos baleset által veszélyeztetett területet, dönt a veszélyes tevékenység korlátozásáról vagy megszüntetéséről, valamint a katasztrófavédelmi bírság alkalmazásáról, illetve az üzemeltetőt kiegészítő intézkedésekre kötelezi;

c) ellátja a veszélyes katonai objektumok működési engedélyezési eljárásaiban a szakhatósági, valamint a veszélyességi övezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósággal együttműködésben vizsgálja az esetleges dominóhatásban érintett veszélyes ipari üzemeket;

d) végzi a belső és külső védelmi tervek végrehajtásához szükséges jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését és minősítését, illetve ahhoz kapcsolódóan meghatározza az üzemben esetlegesen bekövetkező súlyos baleset által veszélyeztetett területet;

e) ellátja a területi szervek belső védelmi terv gyakorlatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatai végrehajtásának szakmai irányítását és felügyeletét;

f) eleget tesz a hatósági jogkörében jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek;

g) adatszolgáltatásra kötelezi a szabályozás alá nem tartozó dominóhatás miatt érintett veszélyes üzemeket;

h) lebonyolítja az üzemek katasztrófavédelmi hozzájárulásának megállapítására és beszedésére indított hatósági eljárásokat, illetve végzi a Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek által foganatosított – hozzájárulás visszatérítését megalapozó – műszaki intézkedések hatósági minősítését és ellátja a katasztrófavédelmi bírság, valamint az igazgatásszolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és ellenőrzési feladatokat;

i) véleményezi a veszélyességi övezet határain belül történő út-, vasúthálózat és közműfejlesztési, valamint más beruházási és fejlesztési terveket;

j) figyelemmel kíséri a veszélyes üzemek által veszélyeztetett települések településrendezési és településfejlesztési terveit, kezdeményezi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében az építési, létesítési szabályozások megalkotását,

k) hatósági ellenőrzési ütemterv szerint szervezi és végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetőinek jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzéseit, felügyeli a településrendezési tervezéshez kapcsolódó intézkedések megvalósulását;

l) irányítja és felügyeli a területi szervek által végzett társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös iparbiztonsági hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését;

m) szakterületén közreműködik a BM OKF által tartott átfogó és utóellenőrzéseken, témavizsgálatokat, felül- és célellenőrzéseket végez;

n) ellátja a területi szervek küszöbérték alatti üzemek azonosításához (felderítéséhez), súlyos káresemény-elhárítási tervgyakorlatok ellenőrzéséhez, valamint iparbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó feladatai végrehajtásának szakmai irányítását és felügyeletét;

o) végzi a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokat és feldolgozza az azokról készített üzemeltetői jelentéseket;

p) iparbiztonsági vonatkozásában közreműködik a települések katasztrófa veszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, kidolgozza a veszélyeztetettség nemzeti szintű értékelését, javaslatot tesz a települések polgári védelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;

q) közreműködik a veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával és tárolásával, illetve a veszélyes hulladékokat érintő veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos veszély-elhárítási és az általános polgári védelmi tervrendszerek felülvizsgálatára vonatkozó központi szintű feladatok végrehajtásában, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét;

r) szervezi és irányítja a BM OKF súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó szakértői és tudományos tevékenységét, valamint koordinálja az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységét;

s) a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat, működteti az Iparbiztonsági Információs Rendszert (IBIR), ezen belül az uniós követelményeknek megfelelően napra készen tartja a Seveso Üzemek Nyilvántartási Rendszerét (SPIRS);

t) biztosítja a Kattv. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemekkel kapcsolatban a hatósági engedélyezési, felügyelet és hatósági ellenőrzési tevékenysége keretében keletkezett adatok gyűjtéséhez szükséges adatbázis szoftver időszakos frissítését, naprakészen tartását, valamint végzi az időközben felmerült bővítési, változtatási igények felmérését és a módosítás kezdeményezését;

u) végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén bekövetkezett súlyos balesetekkel és üzemzavarral kapcsolatos vizsgálatokat és feldolgozza az azokról készített üzemeltetői jelentéseket, valamint működteti az uniós követelményeknek megfelelően a Súlyos Baleseti Jelentési Rendszert (MARS);

v) a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében részt vesz a KKB NVK működtetésében;

w) végzi – a katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatának rendszerében működő – Iparbiztonsági Készenléti Szolgálatot ellátó személyek felkészítését, vezénylését, irányítja azok tevékenységét a Kattv. IV. fejezet hatálya alá tartozó telephelyeken bekövetkezett eseményeket követően, majd javaslatot tesz az azonnali hatósági intézkedések bevezetésére;

x) közreműködik a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekhez kapcsolódó szakfeladatainak, képzésének, korszerűsítésének feladataiban;

y) szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik az ipar baleset-megelőzési igazságügyi szakértői tevékenységhez kapcsolódó véleményezési eljárásban;

z) ellátja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körzetében épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi rendszer) meteorológiai és vegyi monitoring rendszerelemének megvalósításával és működtetésével összefüggő feladatokat, illetve felügyeli a katasztrófavédelmi területi szervek rendszer működtetését érintő külső védelmi tervezési és felülvizsgálati feladatainak végrehajtását;

aa) szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem Kattv. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemeit érintő katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában;

bb) folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt ágazati minisztériumokkal, állami szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

cc) segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

dd) normakontrollt gyakorol az ágazati jogszabályok és belső normatívák előkészítése során, kezdeményezi azok kiadását, módosítását, összhangjának megteremtését, továbbá az Európai Uniós normák és a nemzetközi egyezmények alapulvételével szervezi és végzi a különböző súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok és belső normatívák tervezeteinek kidolgozását és felülvizsgálatát;

ee) a Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában végzi az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs, kapcsolattartási, illetve az információcserére, adatgyűjtésre és nyilvántartásra kiterjedő feladatokat;

ff) a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében az érintett üzemeltetők, önkormányzatok, a területi és helyi katasztrófavédelmi szervek szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez;

gg) figyelemmel kíséri és közreműködik a főfelügyelőség nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatainak ellátásában a szükséges adatok és szakmai információk szolgáltatásával;

hh) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről, a végrehajtott feladatokról hároméves nemzeti jelentést készít, melyet az EU döntéshozatali tevékenységrendjének megfelelően küld meg az Európai Bizottságnak;

ii) ellátja a Seveso II. Irányelv Illetékes Hatósági és Nemzeti Kapcsolattartó feladatait, valamint közreműködik az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatóság (JRC) súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységében, továbbá szakmai segítséget nyújt a Seveso II. irányelv és az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezmény nemzetközi feladatainak végrehajtásában a nemzetközi szakterület részére;

jj) végzi és koordinálja az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és ellátja az illetékes hatósági tevékenységet, valamint működteti az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezményben foglaltak alapján a riasztási-értesítési rendszert, melynek során szakmai kapcsolatot tart az Egyezmény titkárságával és a részes felek illetékes hatóságaival;

kk) a Seveso III. Irányelv bevezetése és végrehajtása vonatkozásában részt vesz a környezetvédelem területén működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság tevékenységében;

ll) évente a Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekkel kapcsolatos feladatai teljesítéséről beszámolót készít;

mm) szakmai segítséget nyújt a főosztály szakmai tevékenységével összefüggő közigazgatási ügyekben történő peres és nem peres képviseleti tevékenységhez.

110. A nukleáris biztonság szakterületén:

a) végzi a KML nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletét, valamint ezen anyagok jelenlétében történő beavatkozások elemzését, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában;

b) ellátja a Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ, Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait;

c) tervezi, szervezi és koordinálja a nemzeti RODOS Központ működését, a hazai és a nemzetközi radiológiai adatcserét, valamint azok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;

d) tervezi és szervezi a lakosság normál és rendkívüli időszaki tájékoztatását az ország háttérsugárzási adatairól, végzi az országos sugárzási helyzet értékelését, ennek érdekében sugárhelyzet-értékelő készenléti ügyeleti szolgálatot szervez;

e) adatokat és információt biztosít az országos nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékeléshez és a döntés-előkészítéshez;

f) közreműködik az Országos Környezeti és Sugárellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OKSER) működésében és az adatszolgáltatásban;

g) közreműködik a nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottságok munkájában;

h) együttműködik az Országos Atomenergia Hivatallal a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátásában;

i) részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon;

j) közreműködik a központi veszélyelhárítási terv részét képező Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: OBEIT) kidolgozásában és karbantartásában;

k) közreműködik az Atom-, Biológiai-, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer (a továbbiakban: ABV RIÉR) feladatainak végrehajtásában;

l) végzi a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos szakhatósági feladatokat, valamint felügyeli a katasztrófavédelem területi szerveinek a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait;

m) ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt nukleáris biztonsággal kapcsolatos szakhatósági feladatokat.

V.5.3.3. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály:

111. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály:

a) figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz az ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;

b) a veszélyes áru szállításával kapcsolatos megelőzés hatékonyságának növelése érdekében intézkedéseket, egyéb belső szabályozó eszközöket készít;

c) az egységes eljárás és joggyakorlat érdekében iránymutatásokat, tájékoztatókat, állásfoglalásokat ad ki a veszélyes áru szállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és szankcionálások végrehajtására;

d) javaslatot készít elő a veszélyes áru szállítására vonatkozó jogszabályok módosítására, részt vesz a jogalkotási folyamatban és a veszélyes áru szállításával kapcsolatban más szerv által elkészített jogszabály véleményezésében;

e) irányítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;

f) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásának irányítását;

g) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását, valamint gyűjti és összesíti a területi szervek által a veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatban felterjesztett adatokat, melyekről értékelés után éves jelentést készít;

h) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat;

i) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyekben történő peres és nem peres képviseletét;

j) biztosítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez szükséges ellenőri segédlet szoftver időszakos frissítését, naprakészen tartását, valamint végzi az időközben felmerült bővítési, változtatási igények felmérését és a módosítás kezdeményezését;

k) biztosítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének katasztrófavédelmi ellenőrzése, valamint szankcionálása során keletkezett adatok gyűjtéséhez szükséges adatbázis szoftver időszakos frissítését, naprakészen tartását, valamint végzi az időközben felmerült bővítési, változtatási igények felmérését és a módosítás kezdeményezését;

l) gyűjti és összesíti a területi szervek részéről felmerült, az ellenőrzés végrehajtásához szükséges technikai eszközökre, felszerelésekre vonatkozó igényeket és véleményezés után továbbítja azt az illetékes szakterület felé;

m) célellenőrzés keretében, szúrópróbaszerűen végzi az alárendelt szervek, veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzésére vonatkozó hatósági munkájának felülellenőrzését;

n) a területi szervek átfogó ellenőrzései alkalmával ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése és szankcionálása során keletkezett adatok gyűjtésének ellenőrzését;

o) folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel, illetve az azokat felügyelő társminisztériumokkal, az érintett szakmai társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel;

p) együttműködik a BM OKF többi – a veszélyes áru szállításának ellenőrzéséhez és szankcionálásához kapcsolódó műszaki, gazdasági feltételeinek biztosításában, illetve a bírságok pénzügyi kezelésében – érintett főosztályaival;

q) közreműködik a veszélyes áru szállításának ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó nemzetközi hatósági kapcsolatokból fakadó feladatok ellátásához szükséges adatok és szakmai információk szolgáltatásában;

r) irányítja a veszélyesáru-szállítás nyomon követésével kapcsolatos jogszabályban illetve belső szabályozókban foglalt iparbiztonsági feladatok végrehajtását;

s) szükség esetén jogi tanácsot, tájékoztatást ad az alárendelt szervek részére a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásához;

t) figyelemmel kíséri a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és szükség esetén javaslatot tesz annak fejlesztésére, valamint más szervezeti egységgel közreműködve elősegíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatát;

u) irányítja a veszélyesáru-szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;

v) felügyeli a közlekedési bírságnyilvántartó rendszer alkalmazásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatot.

V.5.4. Nemzetközi Főosztály

112. A Nemzetközi kapcsolattartással kapcsolatos szakterületen:

a) munkáját a nemzetközi kapcsolattartás, munkavégzés valamint a katasztrófa segítségnyújtás és segítségkérés rendjéről szóló szabályzat szerint végzi;

b) a bilaterális együttműködés során a katasztrófavédelmi alapfeladatok ellátása céljából kapcsolatot tart, együttműködik a partnerországok katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzoltó szervezeteivel;

c) szervezi és koordinálja a multilaterális (EU, ENSZ, NATO, CTIF, FEU stb.) és regionális (DPPI, V4) nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést, biztosítja a BM OKF képviseletét az érintett szervezetekben, amelynek keretében:

– előkészíti a nemzetközi tevékenységgel összefüggő vezetői döntéseket, folyamatosan ellátja az ehhez kapcsolódó tájékoztató, javaslattevő feladatokat,

– részt vesz az EU Bizottság Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóságának (DG ECHO) munkájában,

– koordinálja és szervezi az EU Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmusban való részvételt, a Pénzügyi Eszközből adódó feladatok végrehajtását, koordinálja és ellátja a polgári védelmi komitológiai szakbizottság (EUCPC) és az Európai Bizottság melletti szakértői munkacsoportok munkájában való részvételt,

– ellátja és koordinálja az EU intézményeinek döntés-előkészítő szakértői munkacsoportjai, különösen az EU Tanácsának Polgári Védelmi Munkacsoportjának munkájában való részvételt,

– irányítja és koordinálja az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság belügyi szakértői munkacsoportja polgári védelmi szakértői alcsoportjának munkáját, kialakítja a koordinációs csoportban az EU intézményeiben képviselendő magyar tárgyalási álláspontot, és azt az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottsághoz jóváhagyásra felterjeszti,

– részt vesz a vonatkozó BM utasítás kijelölése szerinti egyéb belügyi szakértői alcsoportok munkájában,

– biztosítja Magyarországnak az EU-hoz és a NATO-hoz akkreditált Állandó Képviseletén a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokkal megbízott szakdiplomata szakmai irányítását,

– elősegíti az EU polgári védelmi jogszabályaiban meghatározott követelményeknek való megfelelést, a szakmai szervekkel együttműködve részt vesz a szakértői munkában,

– elősegíti a hazai és az európai kritikus infrastruktúra védelmi programok összhangjának megteremtését, közreműködik az európai kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

– részt vesz az EU veszélyhelyzeti és válságkezelési rendszeréből adódó feladatok végrehajtásában, a vonatkozó gyakorlatokban (így különösen – érintettségének megfelelően – a Veszély és Válsághelyzeti Koordinációs Intézkedések CCA tesztelésében kapcsolattartó pontként),

– részt vesz a szakmai szervekkel együttműködve a jogharmonizáció folyamatában, az EU által támogatott programok megvalósításában (RODOS),

– koordinálja és végrehajtja a NATO tagságból és együttműködésből adódó CEP (Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés) feladatokat. E koordinációs feladatköre keretében biztosítja a képviseletet a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságban, részt vesz annak plenáris ülésein, valamint folytonos jelleggel a bizottság állandó ülésein a NATO Állandó Képviseleten szolgálatot teljesítő CEP összekötő személyében,

– ellátja a nemzeti szakmai képviseletet a NATO CEPC alá tartozó polgári védelmi szakmai bizottság (CPG – Polgári Védelmi Csoport) munkájában, ülésein,

– közreműködik a szakmai szervekkel együttműködve az ENSZ EGB ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló Helsinki Egyezménnyel összefüggő feladatok végrehajtásában,

– kapcsolatot tart az ENSZ egyéb vonatkozó szervezeteivel, ellátja az ISDR keretében létrejött Katasztrófa Megelőzési Nemzeti Fórum nemzetközi kapcsolati pontja feladatait,

– kapcsolatot tart a Dél-kelet Európai Katasztrófa Megelőzési és Felkészülési Kezdeményezéssel (DPPI SEE), ehhez kapcsolódóan a Regionális Együttműködési Tanáccsal (RCC), a Visegrádi Négyekkel,

– kapcsolatot tart a Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Egyesületével (CTIF),

– kapcsolatot tart az Európai Tűzoltótisztek Szövetségével (FEU) ,

– ellátja a regionális katasztrófavédelmi szervezetek szakosított fórumain a szakmai képviseletet;

d) kezdeményezi és megszervezi a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtási és segítségkérési feladatok végrehajtását, ellátja az BM képviseletét a HUMSEKO-ban, és végzi az ebből következő feladatokat;

e) a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtással összefüggésben szervezi a kapcsolattartást az EU Bizottság Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóság (DG ECHO) Monitoring és Információs Központjával (MIC), a NATO EADRCC-vel, az ENSZ OCHA-val és más érintett nemzetközi és hazai humanitárius szervezetekkel;

f) közreműködik a BM OKF szervezeti egységei tevékenységének koordinálásában a nemzetközi partner szervezetekkel és szakmai szervezetekkel történő megállapodások előkészítése terén, részt vesz a BM OKF-et érintő nemzetközi szerződések tervezeteinek kidolgozásában;

g) kezdeményezi a megkötött nemzetközi szerződésekből fakadó és a BM OKF-et érintő feladatok végrehajtását, szervezi a kétoldalú katasztrófavédelmi kormányegyezmények alapján létrehozott Vegyes Bizottságok működését;

h) elkészíti a BM OKF és a területi szervei éves kiutazási és fogadási tervét;

i) gyűjti, elemzi, értékeli a BM OKF számára a külpolitikai és a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos információkat és az együttműködés hatékonyságával kapcsolatos javaslatokat és ajánlásokat terjeszt elő;

j) egyeztetve a szakmai szervezetek vezetőivel, javaslatot tesz a főigazgatónak az együttműködésből adódó feladatok biztosítása érdekében a BM OKF-et képviselők kijelölésére, a nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvételre, az azokon képviselendő álláspontra;

k) szervezi a BM OKF szakértőinek külföldi szakmai és nyelvi képzését;

l) folyamatos együttműködést tart fenn a BM Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárral és az irányítása alá tartozó főosztályokkal és a minisztérium alárendeltségébe tartozó országos hatáskörű szervek nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységeivel;

m) a felmerülő szakmai feladatok függvényében együttműködik más minisztériumok illetékes főosztályaival.

V.5.5. Jogi és Igazgatási Főosztály

113. Jogi szakterületen:

a) a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad;

b) felhívja a főigazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

c) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

d) felügyeli a területi szervek jogi természetű tevékenységét, koordinálja az igazgatóságok jogtanácsosainak tevékenységét;

e) figyelemmel kíséri a BM OKF jogalkalmazási gyakorlatát, indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

f) figyelemmel kíséri a belső normatívák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

g) véleményezi, valamint ellenjegyzi a BM OKF normatív belső rendelkezéseinek tervezetét;

h) félévente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének a kiadását;

i) gondoskodik a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve a nem jogi szabályozásra irányuló kormány-előterjesztések, jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a BM OKF álláspontját összegző átiratot;

j) végzi a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti egység által előkészített szakmai tervezet véleményezését, felterjeszti a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, koordinálja azok egyeztetését;

k) véleményezi és ellenjegyzi a BM OKF által kötendő szerződések tervezeteit;

l) véleményezi a főigazgató és a helyettesek külső szervekkel kötendő együttműködési szerződéseinek tervezeteit;

m) közreműködik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatos ügyintézésben;

n) ellátja a BM OKF jogi (peres és nem peres) képviseletét. Ezen képviseleti tevékenységét a BM OKF működéséből adódó munka- és polgári és közigazgatási jogi ügyekben a szakfőosztályokkal együttműködve végzi;

o) külön megbízás alapján eljár a területi szervek peres és nem peres ügyeiben;

p) az a); c); k); n) és o) pontokban meghatározott feladatok a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyek tárgykörére nem terjednek ki;

q) koordinálja a BM OKF parlamenti és kormányzati feladatai végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések megválaszolását, segíti a BM OKF képviseletének ellátását az Országgyűlésben.

114. Ügykezelés és adatvédelmi szakterületen:

a) ellátja a BM OKF-hez érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített és nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a BM OKF minősített és nem minősített adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

b) kidolgozza és karbantartja a BM OKF minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatát;

c) kidolgozza és karbantartja a BM OKF nem minősített adat védelméről szóló Iratkezelési Szabályzatát és Irattári Tervét;

d) javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

e) működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

f) felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyirat-forgalom rendjét;

g) segíti és ellenőrzi a területi szervek adatvédelmi és ügyviteli tevékenységét, szervezi az ügyviteli és adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársai részére;

h) részt vesz a BM OKF által tartott átfogó, utó- és célellenőrzéseken;

i) ellátja a belső adatvédelmi felelős számára a 2011. évi CXII. tv. 24.§ -ában meghatározott feladatokat;

j) kidolgozza és karbantartja a BM OKF Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát;

k) teljesíti a ”Személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos” kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket.

115. Igazgatási szakterületen:

a) részt vesz a BM OKF által tartott átfogó és utóellenőrzéseken;

b) figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a területi szervek igazgatási feladatait;

c) karbantartja a BM OKF Határidős Jelentések Táblázatát;

d) vezeti a belső szabályozó eszközök elektronikus nyilvántartását (belső informatikai hálózat);

e) koordinálja az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását, vezeti az adatbázist;

f) elkészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek pályázati tevékenységéről szóló éves jelentést.

V.5.6. Központi Főügyeleti Főosztály

116. A Központi Főügyeleti Főosztály:

a) működteti a BM OKF Központi Főügyeletét és irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;

b) ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét;

c) a BM OKF Központi Főügyelete útján biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit;

d) végzi a jogszabályokban részére meghatározott továbbképzési, szabályzatkidolgozási, valamint a főosztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

e) véleményezi a BM OKF-re érkező jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, belső normatívákat és más szakmai anyagokat;

f) a főigazgatói, igazgatói és főigazgató-helyettesi értekezleteken beszámol az ügyelet szakterületi munkájáról;

g) jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;

h) gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről;

i) az Ellenőrzési Szolgálat felkérésére ellenőrzi a katasztrófavédelmi szervek és tűzoltóságok ügyeleti szolgálat-ellátását, az ügyeleti okmányok vezetését és a technikai, szervezeti feltételeket;

j) betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat;

k) a területi szervek ügyeletei által felterjesztett és a BM OKF szervezeti egységei által készített jelentések alapján napi jelentést készít, melyet jóváhagyás után továbbít a minisztériumi és a BM OKF vezetői állomány, valamint a területi szervek részére;

l) gyűjti és értékeli a területi szervek által készített napi jelentéseket;

m) fogadja és összesíti a területi katasztrófavédelmi szervek jelentéseit, összegzett jelentést tesz az ügyeletes főigazgatónak;

n) vezényli az ügyeletes főigazgatói szolgálatot;

o) irányítja és segíti az ügyeletes főigazgatói szolgálat működését;

p) ellátja KKB NVK 24 órás ügyeleti feladatait;

q) kapcsolatot tart az országos társszervek és a Paksi Atomerőmű Zrt. ügyeleteivel;

r) közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatban a BM OKF számára megszabott feladatok végrehajtásában;

s) részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetekkel (CTIF, ENSZ OCHA, INSARAG Titkárság, EU, NATO) való kapcsolattartásból adódó feladatok kidolgozásában;

t) kapcsolatot tart az EU Monitoring és Információs Központ (továbbiakban: EU MIC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (továbbiakban: NATO EADRCC), az ENSZ EGB és a szomszédos országok nemzeti kapcsolattartó pontjaival;

u) végzi a nemzetközi segítségnyújtásról szóló jelentések küldését és fogadását, a beérkezett jelentéseket, valamint az összeállított hazai jelentéseket átadja a Nemzetközi Főosztálynak;

v) végrehajtja a nemzetközi egyezményekből, illetve nemzetközi együttműködésekből a főosztályra háruló tájékoztatási feladatokat, együttműködik az e területen tevékenykedő munkacsoportokkal;

w) kapcsolatot tart – elsősorban ügyeleteik útján – a meghatározott minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, a közszolgálati médiaszolgáltatókkal és más együttműködő szervekkel;

x) végzi a közérdekű közlemények médiaszolgáltatókhoz történő eljuttatását;

y) részt vesz a lakosság légi- és katasztrófa riasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;

z) az ország légiriasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;

aa) rögzíti a terroristák által fegyverként alkalmazott polgári légi járművel kapcsolatos (RENEGADE) információkat, haladéktalanul tájékoztatja az ORFK Ügyeleti Szolgálatát;

bb) ellátja a bajba jutott légijárművek megsegítését szolgáló Kutatás-Mentést Koordináló Központ működésével kapcsolatos ügyeleti feladatokat;

cc) kezdeményezi a katasztrófavédelmi beavatkozások miatt igényelt légtérzár elrendelését az illetékes társszervnél;

dd) együttműködik és kapcsolatot tart a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Diszpécser Szolgálatával (RSOE Diszpécser Szolgálat);

ee) együttműködik és kapcsolatot tart a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer diszpécserszolgálatával és végrehajtja a MoLaRi morgatópróbáit és éles riasztását;

ff) végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, országos riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;

gg) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában, részt vesz a beérkezett „vis maior” jelentések feldolgozásában részt vesz az eseménykommunikáció folyamatában;

hh) szervezi a Központi Főügyeleten szolgálatot ellátók és a megyei főügyeleti osztályvezetők továbbképzését, tematikát készít elő az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány éves felkészítési tervéhez;

ii) részt vesz a területi szervek és a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;

jj) a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;

kk) a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik a BM OKF sajtószóvivőjével;

ll) figyelemmel kíséri a 112-es egységes európai segélyhívószám fejlesztésére létrehozott minisztériumi projektekre alakult csoportok munkáját, valamint országos szinten a megyei szervek ügyeleteit érintő feladatokat;

mm) közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendi tovább működésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

nn) végrehajtja az értesítési, készenlétbe helyezési tervekben foglaltakat;

oo) a polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatok végrehajtása során együttműködik a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek parancsnokságaival, kapitányságaival, egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, a területi (megyei) illetékességű, központi irányítású közigazgatási szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel;

pp) a szakmai igények figyelembevételével végzi a szakmai adatszolgáltatás szabályozásának előkészítését.

V.6. GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

117. A gazdasági főigazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Főosztály, a Műszaki Főosztály, az Informatikai Főosztály, valamint a Beruházás Szervezési Iroda tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert (a BM OKF Kockázatelemzését a Szabályzat 5. függeléke tartalmazza).

118. A gazdasági főigazgató-helyettes a GEK-en keresztül ellátja a BM OKF, a KOK, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Jogar Továbbképző Központ logisztikai biztosítását és működteti a Központi Raktárbázis tevékenységét.

119. A Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet:

a) részt vesz a döntések előkészítésében a katasztrófavédelmi szervezet által – megállapodás útján – átvett egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó ügyekben a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének felkérésére;

b) gondoskodik a gazdasági társaságok átvételére vonatkozó szerződésekben foglaltak végrehajtásáról;

c) ellenőrzi a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását.

V.6.1. Költségvetési Főosztály

120. Közgazdasági szakterületen:

a) a jogszabályok alapján összeállítja a cím költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, irányítja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;

b) előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre a gazdálkodó szervekre vonatkozóan;

c) felügyeli a katasztrófavédelem önállóan működő és gazdálkodó szervek, valamit az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezetén keresztül az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági működését;

d) gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

e) költségvetési cím szinten végrehajtja a központosított személyi juttatás előirányzatának és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoringrendszerével kapcsolatos feladatokat, valamint elemzéseket, prognózisokat készít;

f) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

g) felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

h) ellátja az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez szükséges normatív állami támogatások tervezésével, elosztásával kapcsolatos, kompetenciájába tartozó feladatokat, valamint a kapcsolódó elemzési és értékelő feladatokat;

i) végzi a BM OKF fejezeti kezelésű előirányzataival kapcsolatosan a kompetenciájába tartozó feladatokat;

j) az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázaton odaítélt támogatásokkal kapcsolatban az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek támogatásáról szóló megállapodások előkészítésében, valamint a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;

k) részt vesz a Szociális Bizottságnak a lakáskeretre, a lakáscélú munkáltatói támogatásra és a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;

l) ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

m) végrehajtja a jogszabályban előírt kincstárnoki kérelmeket, bejelentéseket, engedélyezés esetén ellátja a pénzügyi feladatokat;

n) végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

o) közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;

p) a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének felkérésére részt vesz a szerződés alapján átvett állami tulajdonú társaságok közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az üzleti terv elfogadásával kapcsolatos döntések előkészítésében;

q) gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társfőosztályok és a külső szervek által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

121. Számviteli szakterületen:

a) összeállítja a BM OKF és a cím beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

b) irányítja a katasztrófavédelem önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezetén keresztül az önállóan működő költségvetési szervek számviteli tevékenységét;

c) gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

d) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

e) felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

f) végrehajtja valamennyi bírság bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;

g) teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

h) ellátja a tűzvédelmi hozzájárulás, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulás analitikus és főkönyvi nyilvántartását;

i) gondoskodik a BM OKF bevételeinek beszedéséről;

j) felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

k) gondoskodik a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer középirányító szintű szakmai irányításáról;

l) a katasztrófavédelmi szervnek átadott egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság részesedését bevezeti a számviteli nyilvántartásba és a számviteli szabályok szerint gondoskodik a folyamatos nyilvántartásról;

m) a társaság ügyvezetésének, vagy vezető szervének a felkérésére részt vesz az átvett egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó, számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az üzleti terv elfogadására vonatkozó döntések előkészítésében;

n) gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társfőosztályok és a külső szervek által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

122. A Kiemelt Projektek Pénzügyi Osztálya:

a) kidolgozza a BM OKF által lebonyolítandó kiemelt projektek pénzügyi tevékenységével kapcsolatos szabályzatot és az egyes projektekhez kapcsolódó eljárási rendet;

b) előkészíti, kidolgozza és teljesíti a kiemelt projektek pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

c) nyilvántartja a kiemelt projektekhez kapcsolódó adatokat és azt folyamatosan egyezteti az illetékes szervezeti egységekkel;

d) elemzéseket, kimutatásokat készít belső használatra, a felügyeleti szerv és az ellenőrző szervek részére, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalához a jogosult szervek számára;

e) felelős a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

f) előkészíti, véleményezi a kiemelt projektben résztvevő szervezetekkel kötendő megállapodásokat, szükség esetén gondoskodik a módosításukról;

g) kapcsolatot tart a kiemelt projektek végrehajtásában résztvevő gazdálkodó szervezetekkel;

h) gondoskodik a kiemelt projektek finanszírozási típusának megfelelő pénzügyi elszámolásról;

i) összeállítja a kiemelt projektek időközi (havi, negyedéves, éves) pénzügyi, szakmai beszámolóját;

j) a kiemelt projektek zárásához kapcsolódóan összeállítja a kiemelt projektek záró elszámolásával kapcsolatos pénzügyi, szakmai beszámolót;

k) a társaság ügyvezetésének, vagy vezető szervének felkérésére részt vesz a katasztrófavédelmi szerv által átvett egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó üzletviteli ügyekre vonatkozó döntések előkészítésében;

l) gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társfőosztályok és a külső szervek által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

V.6.2. Műszaki Főosztály

123. Az ellátási és rendszeresítési szakterületen:

a) szabályozza és ellenőrzi a BM OKF és alárendelt szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;

b) végzi a ruházati és irodabútor-ellátás normatív szabályozását, részt vesz a beszerzések tervezésében, előkészítésében;

c) részt vesz a BM OKF béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében, közreműködik a BM OKF és a területi szervek különleges jogrendi anyagi-technikai biztosításának tervezési elveinek és követelményeinek kimunkálásában, a BM OKF különleges jogrendi igénybejelentési tervének összeállításában, szakterületét érintően felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és a területi szervek különleges jogrenddel összefüggő tervezési feladatainak végrehajtását;

d) felügyeleti szervként végzi a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítését, valamint rendszerből való kivonását, a javítóműhelyek engedélyezését és ellenőrzését;

e) irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi a BM OKF tűzvédelmi szervezeteinek tevékenységét.

124. A technikai szakterületen:

a) irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF polgári védelmi-, tűzoltó- és járműtechnikai eszközeinek beszerzését, üzemeltetését és üzembentartását, valamint rendszerből történő kivonását, selejtezését és értékesítését;

b) részt vesz a BM OKF polgári védelmi és tűzoltó szakmai irányító és felügyeleti szervekkel együttműködésben a BM OKF műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok fejlesztési és beszerzési terveit;

c) előkészíti a BM OKF és alárendelt szervei, valamint a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó hazai és nemzetközi beszerzési eljárásokat, részt vesz azok kiértékelésében, döntés-előkészítő tevékenységet végez, javaslatot tesz a közbeszerzési eljárások eredményére, javaslatot tesz a beszerzett eszközök elosztásra;

d) szervezi az erre kötelezett polgári és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;

e) közreműködik a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzésében;

f) felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és szervei, valamint a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok járműállományának nyilvántartását;

g) szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és szervei járműállománya üzemeltetési és üzembentartási feladataival, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását, szabályozza a járműfenntartó rendszert;

h) végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;

i) szakmailag felügyeli a Katasztrófavédelmi Kutató Intézet működését és feladatainak végrehajtását.

125. Az elhelyezési és ingatlangazdálkodási szakterületen:

a) végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységét, döntésre előkészíti, véleményezi, ellenjegyezteti és ellenőrzi az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;

b) végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingatlan- és lakásgazdálkodási feladatait, lakásügyi kérdésekben másodfokú lakásügyi szervként jár el;

c) részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos bizottsági előkészítő tevékenységben, végzi az ügyintézési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti a szerződéseket, felügyeli azok teljesülését;

d) felügyeli és ellenőrzi a területi szervek ingatlangazdálkodási és lakásügyi tevékenységét;

e) felügyeli a BM OKF saját hatáskörében elvégzésre kerülő beruházásokat és felújításokat, biztosítja az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;

f) részt vesz a laktanya-építési és -felújítási pályázatok elbírálásában, a nyertes pályázatoknak megfelelő beszerzési eljárások előkészítésében, a kivitelezések műszaki felügyeletében;

g) végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos szakértői, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat, valamint a közmű elszámolásokat;

h) részt vesz a központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.

V.6.3. Informatikai Főosztály

126. Végzi a BM OKF, valamint a területi és helyi szerveinek informatika, térinformatikai és távközlési szakmai felügyeletét.

127. Végzi mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs tervezési, szervezési és menedzselési feladatokat, melyek a BM OKF, valamint a területi és helyi szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek.

128. Előkészíti – az elöljáró szakmai szervek javaslatainak figyelembevételével – a BM OKF területi, területi jogállású és helyi szervei rövid és középtávú informatikai, térinformatikai és távközlési koncepcióját.

129. Szervezi a távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.

130. Koordinálja, segíti és felügyeli a nemzetközi és nemzeti kötelezettségvállalásokból adódó katasztrófavédelmi, illetve veszélyhelyzet-kezelési távközlési, térinformatikai és informatikai fejlesztéseket.

131. Felterjeszti a BM-be és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Államtitkárságára az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos költségvetési terveket, valamint a kiemelt informatikai, térinformatikai és távközlési projektek költségvetésére, továbbá az informatikai, térinformatikai és távközlési előirányzatok év közbeni átcsoportosítása vonatkozó javaslatokat.

132. A térinformatikai és távközlési szakterületen:

a) koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;

b) végzi az átvett MoLaRi végpontok országos energia hálózatra történő rácsatlakozásával, a rendszer vagyon biztosításával és az átvett MoLaRi rendszer üzemvitelének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

c) tervezi, felügyeli és értékeli a Paks és 30 km-es körzetében, továbbá a MoLaRi rendszerben üzemelő lakossági tájékoztató-riasztó eszközök havi rendszerességgel végrehajtásra kerülő, teljes és csökkentett (morgató) üzemű rendszerpróbáit;

d) ellátja a BM OKF, valamint a területi és helyi szervei frekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítását;

e) ellátja a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztését, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;

f) szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;

g) a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális, kartográfiai térképeket tervez és állít elő az országos főfelügyelőségek részére, továbbá térinformatikai támogatást nyújt a területi és helyi jogállású szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;

h) elkészíti és felterjeszti a térinformatikai szakterület működését érintő szabályozókat;

i) gondoskodik a katasztrófavédelem rádió rendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja és fejleszti azt;

j) gondoskodik a viharjelző rendszerek, valamint a katasztrófavédelmi célú segélyhívó és információs rendszerek üzemeltetéséről és felügyeletéről;

k) külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-es virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő szervezetek felhasználási jogosultságait, megköti a rádiók tekintetében az átadásra vonatkozó megállapodásokat, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;

l) a GEK-kel együttműködve végzi a műholdas gépjármű és a Katasztrófavédelmi Infokommunikációs Gépjármű (a továbbiakban: KIG) veszélyhelyzeti alkalmazhatóságának biztosítását;

m) ajánlásokat és szabályozókat készít a főigazgatóság és a területi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (a továbbiakban: IKT) szolgáltatásokra;

n) végzi a főigazgatóság és esetenként a területi szervezeteket is érintő IKT beszerzési eljárásokat;

o) ellátja a főigazgatóság rejtjelszolgálati feladatait.

133. Az informatikai rendszer-felügyeleti és fejlesztési szakterületen:

a) nyilvántartást vezet a BM OKF információs rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;

b) biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének (a továbbiakban: KOIR) felügyeletét, fejlesztését és rendelkezésre állását;

c) gondoskodik a BM OKF elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetéséről és fejlesztéséről;

d) gondoskodik a BM OKF zárt, belső üzenetküldő, feladatmeghatározó és végrehajtást kontrolláló, egyben a szakmai területek munkatársai részére fórumot biztosító komplex alkalmazás üzemeltetéséről és fejlesztéséről;

e) gondoskodik a központi informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;

f) biztosítja a BM OKF Központi Adattár folyamatos rendelkezésre állását;

g) végzi a Központi Adattár és a szakterületek által nevesített, központi kiszolgálókon elhelyezett adatbázisok időszakos mentését;

h) folyamatosan biztosítja a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (a továbbiakban: IT) szolgáltatásokat, valamint a KKB NVK működési helyén lévő informatikai eszközök karbantartását, fejlesztését a BM Informatikai Főosztállyal együttműködésben;

i) felügyeli és koordinálja a BM OKF és területi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;

j) biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi mobil laborok vonulási adatai rögzítésére szolgáló alkalmazásokat és igény szerinti fejlesztését, továbbá a központi adatbázisba rögzített adatok statisztikai lekérdezhetőségét;

k) biztosítja a BM OKF részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;

l) gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;

m) végzi a BM OKF központi, területi, területi jogállású, valamint helyi szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) központi menedzselésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;

n) végzi a központi IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását, biztosítja a főigazgatóság informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;

o) váltásos ügyeleti rendszerben folyamatos IT rendszerfelügyeletet lát el;

p) szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT rendszer-integrátori feladatokat lát el;

q) gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer üzemeltetéséről;

r) biztosítja a BM OKF informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;

s) végzi a BM OKF elektronikus ügyviteli rendszerének üzemeltetését;

t) végzi az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) működésének koordinálását és a belügyi ágazat sugárvédelmi ellenőrző rendszerének felügyeletét.

V.6.4. Beruházás Szervezési Iroda

134. Az iroda a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet egységeként, a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen szakmai alárendeltségében, osztály jogállással működik.

135. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések területen:

a) szakterületét érintő kérdésekben közreműködik a BM OKF, illetve területi szerveinél felmerülő beruházás, illetve beszerzés előkészítésében;

b) szakmai támogatást nyújt a BM OKF, illetve területi szerveinek beszerzési és beruházási tevékenységéhez;

c) a hatályos jogszabályokkal összhangban kiválasztott beszerzési eljárás módjának megfelelően a beszerző szervezeti egységhez szakmai képviselőt vagy bírálóbizottsági tagot delegál.

136. A közbeszerzési területen:

a) elkészíti az BM OKF, illetve területi szerveinek közbeszerzési szabályzatát, valamint gondoskodik róla, hogy a szabályzat megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak, jogszabályi változás esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;

b) a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a gazdasági főigazgató-helyettes által jóváhagyott éves beszerzési tervek alapján elkészíti az BM OKF, illetve területi szerveinek közbeszerzési tervét;

c) gondoskodik a költségvetési év során esetlegesen felmerülő módosítások jóváhagyott közbeszerzési terveken történő átvezetéséről;

d) gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről, a törvényi szabályozásnak és határidőknek megfelelően, a szervezeti egységektől beérkezett adatközlések alapján;

e) koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését;

f) javaslatot tesz a bírálóbizottság tagjaira vonatkozóan, valamint felterjeszti a bírálóbizottság javaslatát a döntéshozó részére;

g) gondoskodik a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről;

h) gondoskodik a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szerződésének előkészítéséről, megkötéséről;

i) a BM OKF, illetve annak területi szervei által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval;

j) a gazdasági főigazgató-helyettes erre vonatkozó utasítása alapján közreműködik az egyes projektek, beruházások megvalósulási szakaszában is.

VI. FEJEZET

A BM OKF MŰKÖDÉSE

VI.1. A működés alapjai, legfontosabb szabályai

137. A BM OKF folyamatos működését az alapító okirat, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normatívák, a Szabályzat, valamint az egyes szervezeti egységek ügyrendjei és a munkaköri leírások határozzák meg.

138. Az ügyrend – a feladatok elosztására alkalmas módon – tartalmazza a szervezeti egységeknél jelentkező feladatokat, hatásköröket, illetékességet, a működés rendjét, szabályait, a szervezeti egységeknek a szervezeti tagozódásban elfoglalt helyüket.

139. A munkaköri leírás – a felelősség megállapítására alkalmas módon – többek között tartalmazza az egyes beosztásokban, illetve munkakörökben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a beosztás, illetve munkakör alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat.

140. Az alá- és fölérendeltségi viszonyok keretei között végzett irányítás és vezetés szolgálati, illetve szakmai elöljárói rendszerben történik.

141. A szervezeti egységek tevékenységük során kötelesek egymással együttműködni. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek tevékenységi körét is érintő ügyekben az érdekeltekkel egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért annak a szervezeti egységnek a vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése a Szabályzat, illetőleg az ügyrendje szerint a feladatkörébe tartozik.

142. A hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonnyal, valamint a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő beadványokkal, kérelmekkel, szolgálati panaszokkal kapcsolatos döntések előkészítését az a szervezeti egység végzi, amelynek a kérelem, a beadvány, vagy a szolgálati panasz tárgya a Szabályzat szerinti feladatkörébe tartozik.

143. A szolgálati elöljáró utasítása alapján az alárendeltek (beosztottak) – szakmai képzettségükre, a feladat jellegére is figyelemmel – kötelesek olyan ügyek eseti, illetve ideiglenes jellegű intézésére is, amelyek a belső normatívák, illetve a Szabályzat szerint más szervezeti egység feladatkörébe tartoznak.

144. A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének azon módja, mely során az utasítások, szolgálati ügyiratok a szolgálati elöljárótól az alárendelthez, vagy a jelentések, kérelmek és panaszok az alárendelttől az alá-fölérendeltségi viszonynak megfelelő egymásra épülő rendben az intézkedésre jogosult elöljáróhoz jutnak.

145. Az alárendeltek részére a szolgálati út betartásával adható utasítás. Amennyiben a szolgálati érdek sérelmet szenvedne, vagy a szolgálati elöljáró akadályoztatása, az ügy sürgőssége, illetve jellege miatt erre nincs mód, a szolgálati út betartásától el lehet tekinteni. A nem közvetlen szolgálati elöljárótól kapott utasítást végre kell hajtani, de arról haladéktalanul jelentést kell tenni a közvetlen szolgálati elöljárónak.

VI.2. Az ügyintézés folyamata

146. A BM OKF munkatársa köteles a katasztrófavédelemmel kapcsolatos, tudomására jutott hivatalos információt az illetékes szervezeti egységhez eljuttatni, illetve szükség szerint az információ alapján hivatalból eljárást kezdeményezni.

147. A főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a hivatalvezető, az országos főfelügyelők, a szolgálatvezetők, a főosztályvezetők és az igazgatók (a továbbiakban: vezetők) – jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban foglaltak kivételével –, ha felettesük másként nem rendelkezik:

a) a feladat- és hatáskörüket az alárendeltségükbe tartozókra átruházhatják;

b) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységektől és vezetőktől bármely ügyet magukhoz vonhatnak;

c) alárendeltjeik felé az ügyek intézésére érdemi és eljárási utasítást adhatnak;

d) megsemmisíthetik, vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetőleg kezdeményezhetik a megsemmisítést, vagy a megváltoztatást az illetékes vezetőnél.

148. A pozitív vagy negatív hatásköri összeütközés esetén a közös közvetlen felettes vezető jogosult az eljáró szervezeti egység kijelölésére.

149. A felettes vezető rendelkezése alapján a szervezeti egységek, azok vezetői és ügyintézői esetileg kötelesek olyan ügynek az elintézésére is, amely a Szabályzat, az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más szervezeti egység, vezető vagy ügyintéző feladatkörébe tartozik.

150. Az ügyintézésért felelős személy az eljárás során:

– áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, illetve a különböző ügyiratdarabok végleges szerelésére;

– amennyiben az ügyben más szervezeti egység vagy szerv álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben a felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi;

– az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít, a résztvevőkkel azt aláíratja, és az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat az ügyiratra (előadói ívre) vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi;

– megállapításait, javaslatait az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi, és elkészíti a kiadmány tervezetét;

– az ügyiratot kiadmányozza, vagy továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

– az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot.

151. Az ügyintézés során meg kell tartani az ügykezelésre (iratkezelésre) vonatkozó szabályokat.

152. A kiadmányozó, az ügyintéző és az ügykezelő a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatot, magán- és üzleti titkot, valamint személyes adatot az érvényességi időn belül illetéktelen személynek nem adhatja át, illetve az adat tartalmát nem hozhatja illetéktelen személy tudomására vagy nyilvánosságra.

VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása

153. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást.

a) a főigazgató kiadmányozza:

aa) a miniszterhez és az államtitkárokhoz címzett iratokat, tartalmuktól függetlenül;

ab) a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, előterjesztéseket;

ac) a jogszabály-tervezetek és kormány-előterjesztések tervezeteinek felterjesztését;

ad) azokat a hatósági határozatokat, amelyek kiadmányozását a Szabályzatban nem ruházta át;

ae) azokat az iratokat, amelyek kiadmányozásának jogát – jogszabály szerint – nem ruházhatja át, illetőleg magához von;

b) a főigazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a főigazgató hatáskörébe tartozó ügyekben – a főigazgató helyett és nevében – helyettese gyakorolja;

c) a főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

ca) a főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

cb) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó országos főfelügyelőktől, illetve főosztályvezetőktől magához vonta;

cc) az államtitkárokhoz címzett iratokat;

d) a gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

da) a főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben,

db) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó főosztályvezetőktől magához vonta;

e) az országos főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot az általuk irányított országos főfelügyelőség jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a főigazgató és a főigazgató-helyettesek részére fenntartva. Az országos tűzoltósági és az országos iparbiztonsági főfelügyelő kiadmányozási joga kiterjed a főfelügyelőségük ügykörébe tartozó közigazgatási hatósági döntésekre;

f) A hivatalvezető kiadmányozza mindazokat az iratokat, amelyek kiadmányozására a főigazgató felhatalmazta;

g) a GEK igazgatója gyakorolja a kiadmányozási jogot az igazgatóság jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, illetve a gazdasági főigazgató-helyettes részére fenntartva;

h) a szolgálatvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a szolgálat jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők illetve a hivatalvezető részére fenntartva;

i) a főosztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot, a főosztály jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, szolgálatvezető, illetve a hivatalvezető részére fenntartva;

j) a humán szolgálatvezető a főigazgató jóváhagyásával gyakorolja a kiadmányozási jogot a tanulmányi és tanulmányi ösztöndíj-szerződésekkel kapcsolatban;

k) jogi és igazgatási főosztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a főigazgató-helyettesi aláírásra nem tartozó, jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt ügyekben;

l) a Tűzvédelmi Főosztály főosztályvezetőjének és a Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály főosztályvezetőjének kiadmányozási joga kiterjed azon, a főosztálya ügykörébe tartozó nem érdemi közigazgatási hatósági döntésekre, amelyek kiadmányozásának joga nincs az országos tűzoltósági főfelügyelő részére fenntartva;

m) az osztályvezető kiadmányozási joga kiterjed az osztály ügykörébe tartozó mindazon ügyekre, amelyekben a kiadmányozás jogát az előzőekben felsorolt vezetők nem tartották fenn a maguk részére;

n) a munkabiztonsági főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot munkavédelmi ügyekben, a határozatok, valamint a BM Személyügyi Főosztály vezetőjéhez címzett, munkavédelmi tárgyú iratok kivételével;

o) a főreferens kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.);

p) az érdemi ügyintéző kiadmányozási joga az osztály ügykörébe tartozó olyan ügyekre terjed ki, amelyek kiadmányozására a főosztály ügyrendje, illetőleg az osztályvezető felhatalmazást ad.

154. Minden vezető feladat- és hatáskörén belül köteles írásban szabályozni a kiadmányozási jogot, konkrétan megjelölve, hogy mely feladatkörön belül milyen esetekben tartja azt fenn magának.

155. Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlása a BM OKF Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak szerint történik.

156. A belső szabályozó eszközök előkészítésének és kiadásának rendjét külön belső normatíva szabályozza.

VI.4. Vezetői utasítás végrehajtása

157. Az ügy elintézéséért az ügyintéző és a kiadmányozó egyaránt felelős.

158. Az ügyintéző köteles a felettes vezető utasításai szerint eljárni. Ha az ügyintéző a felettes vezető rendelkezéseivel nem ért egyet, köteles azt a felettes vezetőjének szóban megindokolni, ezt követően ellenvéleményét az előadói íven jogosult feltüntetni, a tervezetet azonban felettesének utasítása szerint köteles elkészíteni. A szabályszerű és a szolgálati úton előterjesztett véleményéért az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti. Az ügyintéző külön jogszabályban előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások megtagadására.

159. Az intézkedésnek a felettes vezető által módosított részéért vagy az olyan intézkedéséért, amellyel az ügyintéző (felülvizsgáló) nem ért egyet, és amely kifejezetten a felettes vezető utasítására készült, kizárólag a felettes vezető a felelős.

160. A BM OKF-re érkezett minden ügyben a jogszabályok által vagy egyéb módon meghatározott határidők megtartásával kell választ adni.

161. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének és védelmének szabályait belső normatíva részletezi.

VI.5. A feladatok meghatározása

162. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek célkitűzéseit, a vezető-irányító munka, a szakmai, gazdálkodási, humán és ellenőrzési szakterületek éves fő feladatait a főigazgató határozza meg az Éves Munkaprogramban, amely a tervezés, értékelés és minősítés alapja.

163. Az Éves Munkaprogram megvalósítása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv valamennyi szintjén a tervezett feladatokat a Féléves Vezetői Munkaterv, illetve a Havi Naptári és Ellenőrzési Terv tartalmazza.

164. A munkatervezés és az éves tevékenység értékelésének rendjét külön intézkedés szabályozza.

VI.6. A szolgálati beosztások átadásának rendje

165. A szolgálati beosztások átadása történhet végleges, illetve 60 napot meghaladó távollét esetén ideiglenes jelleggel. A végleges jellegű átadás-átvételre biztosítandó időtartamok:

– főigazgató-helyettesi, országos főfelügyelői beosztások esetén: 3–4 hét

– szolgálat-, főosztály-vezetői beosztások esetén: 2–3 hét

– osztályvezetői, csoportvezetői beosztások esetén (a nagyságtól függően): 1–2 hét

– raktárosi, ügyintézői beosztások esetén (a feladat mértékétől függően): 1 hét

166. Az ügykörök átadásának főbb szabályai:

a) a szervezeti egységek vezetőinek személyében bekövetkezett változás esetén az ügykörök átadás-átvételéről ütemtervet kell készíteni a közreműködők nevesítésével. Az eljárásban részt vesz az átadó, az átvevő, a Jogi és Igazgatási Főosztály e feladattal megbízott képviselője, valamint mindazok, akiket erre esetenként a főigazgató vagy az általa felhatalmazott helyettese kijelöl, továbbá főosztályvezető vagy annál magasabb munkakör átadás-átvétele esetén az Ellenőrzési Szolgálat;

b) az ütemtervet az elkészítésért felelős személy – főosztályvezető vagy magasabb beosztások átadás-átvétele esetén az Ellenőrzési Szolgálat – terjeszti elő jóváhagyásra a főigazgatóhoz, a szolgálati út betartásával. Az átadás-átvételről az ügykör nagyságrendjétől függően témánként részjegyzőkönyvek és összefoglaló (egyszerűbb esetben jegyzőkönyv) készül. Az átadás-átvételről készítendő dokumentum előírását az ütemterv tartalmazza;

c) az a) pontba nem tartozó ügyintézői, ügykezelői munkakörökben a függőben lévő ügyeket az átadó a vezetője által kijelölt átvevő, ennek hiányában a szervezeti egység vezetője részére adja át. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni;

d) az ügyiratok átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok tekintetében a hatályos Iratkezelési Szabályzat előírásai az irányadóak.

167. Az összeférhetetlenség vonatkozásában (bejelentés, engedélyezés stb.) a külön jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni.

VI.7. A munkáltatói jogkör gyakorlása

168. A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályairól külön főigazgatói belső normatíva rendelkezik.

VI.8. A BM OKF szervezeti egységeinek ügyrendje
és a területi szervek Szervezeti és Működési Szabályzata

169. A hivatásos katasztrófavédelemi szervek folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szervezeti és működési szabályzatuk, illetve az ezekre épülő ügyrendek és a felettes vezető utasításai határozzák meg.

170. A jóváhagyások rendje:

A főigazgató hagyja jóvá:

– a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét,

– a területi és területi jogállású szervek szervezeti és működési szabályzatát.

A főigazgató-helyettes hagyja jóvá:

– a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

A gazdasági főigazgató-helyettes hagyja jóvá:

– közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

Az országos főfelügyelők hagyják jóvá:

– az országos főfelügyelőségek közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója hagyja jóvá:

– a Katasztrófavédelem Központi Zenekara,

– a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma ügyrendjét.

VII. FEJEZET

FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

VII.1. A gazdálkodási feladatok végrehajtása

171. A BM OKF gazdálkodási feladatait jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normatívák, valamint a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet ügyrendje határozza meg.

VII.2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása

172. A BM OKF adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységét külön belső normatívák szabályozzák. A BM OKF belső adatvédelmi felelőse, valamint biztonsági vezetője a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője által kijelölt, a Főosztály állományába tartozó személy.

173. Az informatikai biztonsági felelős a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében, a hatályos jogszabályok és az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján látja el feladatait.

VII.3. Az ellenőrzések rendje

174. A BM OKF hatáskörébe tartozó ellenőrzések rendjét a Katasztrófavédelem Hivatásos Szervei Ellenőrzési Szabályzata, a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a főigazgató által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv, féléves ellenőrzési és felügyeleti terv, valamint a havi naptári és ellenőrzési terv határozza meg.

175. A szervezeti egységek vezetői kötelesek az általuk irányított szervezet munkáját folyamatosan ellenőrizni, ennek keretében az ügyintézőket a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatni.

VII.4. A szakmai továbbképzés rendje

176. A BM OKF hatáskörébe tartozó szakmai továbbképzések rendjét a főigazgató határozza meg.

VII.5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje

177. A nemzetközi kapcsolatok rendje:

a) a BM OKF, valamint a területi szervei nemzetközi kapcsolatainak meghatározása, irányítása és felügyelete a főigazgató hatásköre, amelyet közvetlenül vagy a Nemzetközi Főosztály útján gyakorol;

b) külföldi, országos hatáskörű katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzoltó és más szervekkel, illetve az egész országot érintő nemzetközi szervezettel a kapcsolat felvétele, a kapcsolattartás és a levelezés (levél, fax, e-mail stb.) a főigazgató hatáskörébe tartozik és kizárólag a Nemzetközi Főosztály útján valósul meg. A fenti tárgyban külföldre küldendő valamennyi levél főigazgató részére történő felterjesztése a Nemzetközi Főosztály útján történik. A Nemzetközi Főosztály aláírásával jegyez valamennyi hazai jelentést, intézkedést és javaslatot, amelynek kihatása van vagy lehet a nemzetközi kapcsolatokra. A Nemzetközi Főosztály operatív ügyekben külföldi partnereivel és a rendészeti attasékkal önálló kapcsolattartásra és levelezésre jogosult. A nemzetközi kapcsolattartás funkcionális e-mail címe a hucivpro@katved.gov.hu;

c) a területi szervek szervezik a nemzetközi együttműködést a határmenti és szomszédos területekkel, szolgálati kiutazás esetén a fogadókészség megteremtése és az utazás megszervezése az adott területi szerv feladata;

d) engedélyeztetni kell a szolgálati céllal, bármely rövid időre érkező külföldi személyek vagy delegációk fogadását, illetve a hazánkban akkreditált külföldi diplomaták, diplomáciai és konzuli képviselők fogadását is;

e) a külföldi szervezetektől, személyektől, diplomáciai vagy konzuli képviselőktől származó megkereséseket, találkozókra tett javaslatokat szolgálati úton jelenteni kell;

f) a BM OKF, valamint területi szervei a következő évi kiutazási és fogadási igényeiket minden évben október 15-ig megküldik a Nemzetközi Főosztálynak, amelyet az az éves kiutazás és fogadási tervbe foglal. Az éves kiutazási és fogadási tervet a főigazgató hagyja jóvá;

g) külföldi szervezettel, személlyel bel- vagy külföldön folytatott hivatalos tárgyaláshoz előzetesen (15 nappal előbb) tárgyalási tervet, külföldi kiutazásról a hazaérkezést, illetve a hazai találkozót követő 15 napon belül jelentést (fogadási jelentés, úti jelentés) és elszámolást kell készíteni. A tárgyalási tervet, a jelentést és az elszámolást a Nemzetközi Főosztály útján jóváhagyásra fel kell terjeszteni a kiutazást/fogadást engedélyező vezetőnek;

h) a nemzetközi kapcsolattartás, munkavégzés, valamint a katasztrófa segítségnyújtás és segítségkérés rendjéről külön szabályzat szól.

VII.6. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje

178. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje:

a) a BM OKF tevékenységéről, időszerű feladatairól, rendezvényeiről, a katasztrófavédelem országos helyzetéről, stratégiai koncepciókról, tervekről, országos szintű gyakorlatokról és nemzetközi szakmai kapcsolatokról a főigazgató által kijelölt vezető – az internet, a sajtó, illetve a műsorszolgáltatók közreműködésével – tájékoztatja a közvéleményt;

b) a katasztrófa, katasztrófaveszély, valamint tűzoltás és műszaki mentés helyszínén a sajtószervek képviselőit a katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású képviselője vagy a BM OKF szóvivője, a szóvivő helyettese, illetve a területi szervek kijelölt képviselője tájékoztathatja;

c) a főigazgató által kijelölt személyek hatáskörükbe tartozó szakmai kérdésekről teljes felelősséggel nyilatkozhatnak. A nyilatkozattételre kijelölt személy előzetesen egyeztet a szóvivővel, és a nyilatkozat tényét és tartalmát utólag jelenteni köteles;

d) a tájékoztatási tevékenység során a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára, az üzleti titok megőrzésére és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani;

e) a média tájékoztatásának rendjét külön belső normatíva szabályozza. A nyilatkozatok során a hatályos normákat be kell tartani, a nyilatkozat nem járhat a tűz-, polgári és katasztrófavédelmi szakmai érdekek és mások jogainak sérelmével.

VII.7. Az értekezletek rendje

179. Az értekezletek rendje:

a) napi pontosítás – naponta

– tárgya: központi főügyeleti főosztály-vezetői és szóvivői jelentések, valamint a napi aktualitások vezetői áttekintése

– résztvevők: főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, szolgálatvezetők, országos főfelügyelők, központi főügyeleti főosztályvezetői (csak a napi jelentés idejére), szóvivő, illetve távollétük esetén szervezetszerű helyetteseik

b) heti miniszteri felkészítő – hétfői napokon

– tárgya: a főigazgató felkészítése emlékeztetők, események, határidős feladatok alapján

– résztvevők: a) pont szerint

c) heti főigazgatói koordináció – keddi napokon

– tárgya: a miniszteri értekezleten elhangzottak és azok végrehajtásának vezetői feladatai, az előző hét vezetői értékelése, valamint a tárgyhét legfontosabb vezetői feladatai, rendezvényei, vezetői elfoglaltságai, távollétei

– résztvevők: a) pont szerint

– rögzítés: emlékeztető

d) heti titkárságvezetői koordináció – szerdai napokon

– tárgya: a hétre meghatározott titkársági feladatok összehangolása

– résztvevői: főigazgató-helyettesi titkárságvezetők, valamint a hivatal és a szolgálatok koordinációs megbízottai

e) havi főigazgatói vezetői értekezlet – naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

– tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok megtárgyalása

– résztvevői: a) pont szerint

– rögzítés: emlékeztető

f) havi országos igazgatói értekezlet– naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

– tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok megtárgyalása

– résztvevői: a) pont szerint, valamint az igazgatói beosztást betöltők és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet vezetője

g) negyedéves főigazgatói referáda

– tárgya: az a) pont szerinti vezetők negyedéves szóbeli értékelő jelentése az általuk irányított terület működéséről, vezetői-irányítói tapasztalataikról, beosztott vezetőik megítéléséről, a következő negyedév általuk tervezett feladatairól

h) féléves főosztályvezetői értekezlet

– tárgya: féléves teljesítmény értékelése, a következő félév vezetői feladatainak és elvárásainak meghatározása

– résztvevők: az a) pont szerinti vezetők, valamint a BM OKF főosztály- és osztályvezetői

i) féléves főigazgatósági személyi állománygyűlés

– tárgya: féléves teljesítmény főigazgatói értékelése, a következő félév legfontosabb feladatainak és elvárásainak meghatározása

– résztvevők: a BM OKF valamennyi vezetője és érdemi ügyintézője

j) féléves adminisztratív értekezlet

– tárgya: előző félév munkájának értékelése, következő félév feladatainak egyeztetése

– résztvevők: a d) pont szerint, valamint a szóvivő és az ügyviteli irodavezető

k) BM OKF éves parancsnoki értekezlet (BM éves vezetői értekezlet után, februárban)

– tárgya: az éves munka értékelése

– résztvevők:

= főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, szolgálatvezetők, országos főfelügyelők, főosztály- és osztályvezetők

= igazgatók, helyetteseik, megyei főfelügyelők, osztály- és hivatalvezetők

= a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet vezetője, helyettese, tanszékvezetői

= KOK igazgatója, helyettesei, szakcsoportvezetői által meghatározottak szerint,

= Tanácsadó Testületek és a Tudományos Tanács elnöke

180. A BM OKF vezetői fórumrendszerüket saját hatáskörben szabályozzák az a)–k) alpontok figyelembevételével.

181. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek vezetői fórumrendszerét, valamint az éves tevékenység értékelésének rendjét belső normatíva szabályozza.

182. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek szükség szerint állománygyűlést hívnak össze, amelyen az adott szervezet teljes személyi állománya részt vesz. Az állománygyűlésen az elmúlt időszak alatt elvégzett feladatok értékelésére, az aktuális és jövőben végrehajtásra kerülő feladatok meghatározására kerül sor.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

183. A Szabályzatban foglaltak betartása a BM OKF teljes személyi állományának kötelessége, ezért a Szabályzatot hatálybalépését követően a BM OKF teljes személyi állományával a reá vonatkozó mértékben ismertetni kell.

184. A Szabályzatban meghatározott vezetők szervezeti egységeikre vonatkozóan ügyrend, az ügyrendek alapján alárendeltjeikre vonatkozásában munkaköri leírás készítésére kötelezettek. Az ügyrendeket a Szabályzat hatályba lépését követő 15 napon belül terjesszék fel a jóváhagyásra jogosult vezetőhöz. A munkaköri leírások elkészítése és felterjesztése az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül történjen meg.

Budapest, 2012. március 23.

Dr. Bakondi György tű. altábornagy s. k.,
főigazgató

1. függelék

A BM OKF IRÁNYÍTÁSI RENDJE

A szervezeti egységek vezetői, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó területi és területi jogállású szervek vezetői

I. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. főigazgató-helyettes;

2. gazdasági főigazgató-helyettes;

3. Főigazgatói Titkárság vezetője;

4. hivatalvezető;

5. ellenőrzési szolgálatvezető;

6. humán szolgálatvezető;

7. szóvivő;

8. megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatói;

II. A főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. országos tűzoltósági főfelügyelő;

2. országos polgári védelmi főfelügyelő;

3. országos iparbiztonsági főfelügyelő;

4. nemzetközi főosztályvezető;

5. jogi és igazgatási főosztályvezető;

6. központi főügyeleti főosztályvezető;

II. a) Az országos tűzoltósági főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. tűzvédelmi főosztályvezető;

2. tűzoltósági főosztályvezető;

3. tűzvizsgálati és beavatkozás elemzési főosztályvezető;

4. Katasztrófavédelmi Kutató Intézet (szakmai irányítás);

II. b) Az országos polgári védelmi főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. tervezési és hatósági főosztályvezető;

2. műveletirányítási főosztályvezető;

3. védelmi igazgatási főosztályvezető;

* az országos polgári védelmi főfelügyelő felügyelete mellett működik

– a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Kutató Mentő Szolgálat,

– HUSZÁR Mentőszervezet,

– a Központi Rendeltetésű Polgári Védelmi Szervezetek;

II. c) Az országos iparbiztonsági főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. veszélyes üzemek főosztályvezető;

2. veszélyes szállítmányok főosztályvezető;

3. kritikus infrastruktúra koordinációs főosztályvezető;

III. A gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. költségvetési főosztályvezető;

2. műszaki főosztályvezető;

3. informatikai főosztályvezető;

4. beruházás szervezési iroda osztályvezetője;

5. GEK igazgatója

* a HEROS Zrt. tevékenysége feletti felügyelet a GEK igazgatóján keresztül történik

IV. A hivatalvezető irányítása alá tartozik:

1. rendezvény és társadalmi kapcsolatok szervezési irodavezető;

2. lap, szemle és web szerkesztőség vezetője;

3. ügyfélszolgálati irodavezető;

4. videó stúdió vezetője;

Szakirányítja:

5. Katasztrófavédelem Központi Zenekarát;

6. Katasztrófavédelem Központi Múzeumát;

V. A humán szolgálatvezető irányítása alá tartozik:

1. személyzeti főosztályvezető;

2. oktatásigazgatási és kiképzési főosztályvezető;

3. országos egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági központvezető;

* A KOK igazgatója a humán szolgálatvezető szakirányítása mellett végzi tevékenységét

VI. Az ellenőrzési szolgálatvezető irányítása alá tartozik:

1. revizori főosztályvezető;

2. belső ellenőrzési és felügyeleti főosztályvezető.

2. függelék

3. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

– főigazgató

– főigazgató-helyettes

– hivatalvezető

– országos főfelügyelő

– területi besorolású katasztrófavédelmi szervezet igazgatója, igazgatóhelyettese

– szolgálatvezető

– főosztályvezető

– főosztályvezető-helyettes

– osztályvezető

Ellenőrzési Szolgálat Revizori Főosztály

– kiemelt főreferens

– kiemelt főelőadó

– főelőadó

Humán Szolgálat

– kiemelt főreferens (fegyelmi)

Tűzvédelmi Főosztály

– kiemelt főreferens (hatósági)

– kiemelt főelőadó (hatósági)

Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztály

– kiemelt főreferens (tűzvizsgálati)

– kiemelt főelőadó (tűzvizsgálati)

Veszélyes Üzemek Főosztály

– kiemelt főreferens

– kiemelt főelőadó

– főelőadó

Veszélyes Szállítmányok Főosztály

– kiemelt főreferens

– kiemelt főelőadó

– főelőadó

Jogi és Igazgatási Főosztály, Ügyviteli Iroda

– kiemelt főelőadó

– munkaköri leírása szerint titkos ügykezelő

Beruházás Szervezési Iroda

– kiemelt főelőadó

– főelőadó

4. függelék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE)

Tartalomjegyzék

4.1. A BM OKF Gazdasági Folyamatábrái

4.2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

4.3. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Beszámolási” ellenőrzési nyomvonala

4.4. Ellenőrzési nyomvonal pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatokra

4.5. Kiküldetések, Reprezentáció, Rendezvények ellenőrzési nyomvonala

4.6. Minősített időszaki igénybejelentés ellenőrzési nyomvonala

4.7. Ruházati ellátás ellenőrzési nyomvonala

4.8. Selejtezés ellenőrzési nyomvonala

4.9. Költségvetés tervezés folyamat ellenőrzési nyomvonala

4.10. Közüzemi díjak, fenntartási kiadások ellenőrzési nyomvonala

4.11. Átadott pénzeszközök kezelésének ellenőrzési nyomvonala

4.12. Beszerzés, beruházás, felújítás ellenőrzési nyomvonala

4.13. Számlázási rend ellenőrzési nyomvonala

4.14. Lakás támogatás ellenőrzési nyomvonala

4.15. Illetmény- és TB-számfejtés ellenőrzési nyomvonala

4.16. Vagyongazdálkodási nyomvonal

4.17. Leltározási nyomvonal

A BM OKF gazdasági folyamatábrái

Költségvetési tervezés

Folyamatok:

– előkészítő munka

Költségvetési féléves és éves beszámoló

A féléves és éves, jogszabályban meghatározott határidőre elkészítendő beszámoló ellenőrzési folyamatai:

– a főkönyvi könyvelés ellenőrzése

– egyeztetés analitikus nyilvántartásokkal

– egyeztetés üzemeltetéssel

– egyeztetés a szervezeti egységekkel

– pénzforgalmi jelentés és tájékoztatás elkészítése, ellenőrzése

– főkönyvi és előirányzati számlák zárása, ellenőrzése

– mérlegkészítés és ellenőrzése

Módszertana:

Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Informatikai támogatottság, K11 program.

Pénzügyi, számviteli, és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése.

A beszerzési folyamat

A beszerzési folyamat

Folyamatok

1. Előkészítő szakasz:

Szükséglet felmérés, elbírálás, kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés.
Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele,
szállítási szerződés megkötése, jogi ellenjegyzés, megrendelés, szerződés.

2. Lebonyolítási szakasz:

Mennyiségi, minőségi, időbeli teljesítés elfogadása,
teljesítés igazolás.
Szállítmány átvétele, raktári bevételezés vagy
használatba vételezés, nyilvántartás.

3. Elszámolási szakasz:

Okmányok, dokumentumok érvényesítése, számfejtés,
utalványozás, ellenjegyzés, kifizetés, átutalás teljesítése,
pénzügyi analitika vezetése, számla, áfa analitika,
kötelezettség teljesítésének kivezetése,
pénzügyi teljesítés számviteli elszámolása.

A közbeszerzési eljárás

Ellenőrzési pontok:

1.    engedélyezési eljárás felelősei

2.    dokumentumok vizsgálata,

3.    nyilvántartások összehasonlítása. Egyeztetése

4.    aláírások kötelező vizsgálata

5.    informatika

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

A Szabálytalanság fogalma

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben stb. előfordulhat.

Alapesetei lehetnek:

1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.);

2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság)3.

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, hogy:

– a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet;

– a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel;

– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

– hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés);

– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a költségvetési szerv vezetőjének a feladata, amely feladatot a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja.

1. A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

„3. § A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

a) kontrollkörnyezet,

b) kockázatkezelési rendszer,

c) kontrolltevékenységek,

d) információs és kommunikációs rendszer, és

e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

4. § A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.”

A költségvetési intézményeket érintő legáltalánosabb szabályzatokat, a teljesség igénye nélkül, az 1. melléklet tartalmazza.

2. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.

– A költségvetési szerv valamely munkatársa észlel szabálytalanságot

a) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.

– Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)

b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

c) A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

– A költségvetési szerv vezetője észleli a szabálytalanságot

A költségvetési szerv vezetője illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

– A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

– Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni.

3. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

A költségvetési szerv vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.

Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a költségvetési szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.

A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit.

4. A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során

– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;

– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

5. A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során

– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

– egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat;

– nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

– a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programhoz és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

6. Jelentési kötelezettségek

A 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet alapján

28. § Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai kötelesek:

c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, arról a költségvetési szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni;

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

1. melléklet

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belső szabályzatai

Belső ellenőrzési kézikönyv

Iratkezelési szabályzat

Kollektív szerződés

Főigazgatói intézkedés a kötelezettségvállalásról

Gazdálkodási Szabályzat

Részletek

Közszolgálati adatvédelem szabályzata

Munkavédelmi szabályzat

Riasztási terv szabályzata

Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok

Pénzkezelési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Eszközök, források értékelési szabályzata

Tevékenységek önköltség-számítási szabályzata

Bizonylati szabályzat és bizonylati album

Számlarend

Szervezeti és működési szabályzat

Ügyrendek

TÜK szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Informatikai rendszer biztonsági szabályzat

2. melléklet

Egyes eljárások

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései.

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., Hszt., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók.

3. melléklet

Jogszabályi háttér

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;

– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

– a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet;

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény;

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;

– a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény;

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény;

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény;

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

– az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet;

– a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Beszámolási” ellenőrzési nyomvonala

Sorsz.

A téma vagy feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyv. megj.
Beszámolás
Elszámolás


Féléves, éves beszámoló és a mérlegjelentések

1

A könyvvezetés utóellenőrzése

(főkönyv és analitikák)

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

2

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

3

Leltározás, egyeztetés

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Leltározó bizottság, Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Eszköz, készlet leltári listák, főkönyvi kivonat és analitikus nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

4

Leltár jóváhagyása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Leltározó bizottság, Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Leltár és bizonylatai

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: az költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

5

Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat leltár, mérleg

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Negyedéves:
Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

6

Pénzforgalmi jelentés összeállítása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli osztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7


Adó és járulék-elszámolás egyeztetése:

7/1

1. A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt szja. összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Közgazdasági főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/2

2. A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Közgazdasági főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/3

3. A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelő magán-nyugdíjpénztári tagdíj összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/4

4. A társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: nincs

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/5

5. A munkáltató által levont munkavállalói járulék összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: az költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/6

6. A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra és a kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítő adatok

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: GEK
Koordináló: GEK
Végrehajtó: GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Közgazdasági főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

7/7

7. A dologi kiadásokból 5%-os, 18%-os, 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

8

A valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérleg – fordulónapi értékelésekor – az egyéb dologi kiadások között – elszámolt árfolyamvesztesége, illetve – az egyéb bevételek között – elszámolt árfolyam nyeresége

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika,
Számlarend,
számlatükör

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Havonta

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

9/1

9.1. A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika,
Számlarend

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Gazdasági főigazgató-helyettes,
Költségvetési főosztályvezető, Nemzetközi főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: van
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

9/2

9.2. A tárgyévben elengedett követelések értéke

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Gazdasági főigazgató-helyettes,
Költségvetési főosztályvezető, Nemzetközi főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: van
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

10

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérleg fordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

11

Előirányzat-maradvány összeállítása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési Főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, előirányzat maradvány kimutatás táblázat

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

 

A kiegészítő mellékletek összeállítása

12/1

1. A költségvetési szerv létszáma és személyi juttatásai

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Közgazdasági főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/2

2. A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Költségvetési főosztályvezető-helyettes
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Költségvetési főosztályvezető-helyettes, főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési Főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

 

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/3

3. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/4

4. A feladatmutatók állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/5

5. A normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli osztályvezető

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: az költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/6

6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/7

7. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli osztályvezető
Koordináló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

12/8

8. A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az EU támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Költségvetési Főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető
Végrehajtó: Közgazdasági Osztály, főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

 

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

13

Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

14

Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

15

Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési főosztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli osztályvezető
Kötelezettségvállaló: Költségvetési főosztályvezető

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési főosztályvezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a költségvetési főosztályvezető felé
Elszámolás: nincs

Budapest, 2011. június 14.

Ellenőrzési nyomvonal

pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatokra

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Pályázat kiírása

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan a pályázat tartalmi elemeinek meghatározása, pályázók körének, témájának, összegének meghatározása.
A pályázat menetének kialakítása

Pályázati kiírás

A fejezeti kezelésű előirányzatért felelőshöz kell az iktatás után eljuttatni

 

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

 

Bizottság kijelőlése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

javaslattétel bizottság összetételére

Kijelölő határozat

BM OKF főigazgató

 

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

Beérkezett pályázatok alapján döntés előkészítése, döntési javaslat elkészítése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A főigazgató által kijelölt bizottság a beérkezett pályázatok alaki, tartalmi felülvizsgálata alapján döntési javaslatot készít

Döntési javaslat

Felelős: bizottság vezetője Kötelezettségvállaló: nem értelmezhető

A benyújtott igény dátumától számított max. 30 nap

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

Vezetői döntés

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A bíráló bizottság javaslatának jóváhagyása, felülbírálata

Vezetői döntés

A pályázati kiírásban megjelölt felelős vezető

Pályázati kiírás szerint

 

 

 

mint a 2. pontban

4.

A döntés alapján az intézkedés elkészítése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A pályázati kiírás szerinti megállapodások előkészítése, pénzügyi rendelkezések előkészítése

A kedvezményzett részére kiértesítési javaslat

Biráló bizottság vezetője

A döntéstől számított 10-15 nap pályázati kiírás szerint

 

 

 

mint a 2. pontban

5.

A kedvezményezett kiértesítése, támogatási szerződés megkötése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A kedvezményezett részére a kiértesítés megküldése. Megállapodás tervezet elkészítése

Kiértesítés, támogatási szerződés, fejezetek közötti támogatás átcsoportsosításról megállapodás

Biráló bizottság vezetője

Pályázati kiírás szerint

 

 

Itt még nincs pénzügyi teljesítés. Ezen a ponton a dokumentumok megküldése a feladat.

mint a 2. pontban

6.

Intézkedés a Pénzügyi teljesítésre

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A Fejezet részére a szükséges dokumentumok elkészítése ill. a pénzügyi teljesítés előkészítése

Az utalást végrehajtó BM értesítése támogatási szerződésekről és megállapodásról

A fejezet, gazdasági szervezete

A szükséges szerződések és megállapodások megkötése után
2-3 nap

A fejezet, gazdasági szervezetének pénzügyi képesítéssel rendelkező SZMSZ-ben kijelölt munkatársa

A fejezet gazdasági szervezetének SZMSZ-ben kijelölt munkatársa

Magyar Államkincstár által kiutalás

mint a 2. pontban

7.

Elszámoltatás

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó eljárási rendről készített BM utasítás

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása

A kedvezményezett által küldött elszámolások

BM OKF Költségvetési Főosztály

A támogatási szerződésben megjelölt időpont

Belső szabályzat szerint

 

 

mint a 2. pontban.

Ellenőrzési nyomvonal

Nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Belföldi és külföldi kiküldetés

1.

Belföldi kiküldetés elrendelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan

Kiküldetési rendelvény

elrendelő

 

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

előleg kiadása

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

Külföldi kiküldetés elrendelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, nemzetközi kiutázás és fogadás rendjéről szóló főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nemzetközi kiküldetési rendelvény kiállítása, jóváhagyatása, valuta számfejtése, felvétele

elrendelő, kiutazási engedélykérés

Nemzetközi Főosztály vezetője

 

valutaügyintézői végzettséggel rendelkező főelőadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

valuta előleg kiadása

pénztárnapló

3.

Teljesítés igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan a költségek elszámolására vonatkozó dokumentumok felülvizsgálata, szakmai teljesítés igazolása

elszámolás

kiküldő

Teljesítést követően

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása

A kedvezményezett által küldött elszámolások

Költségvetési főosztályvezető

leadást követően

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

 

Személyi Reprezentáció

1.

Reprezentációs előleg folyósítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, éves gazdálkodásviteléről szóló főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan előleg kiadása, elszámolása után újabb előleg kiadása

Előlegkiadási utalvány

Költségvetési főosztályvezető, helyettese

havonta

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

havonta

pénztár v. banknapló

2.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Számlák ellenőrzése és elszámolása

elszámolás

Költségvetési főosztályvezető, elszámolásért a kedvezményezett

havonta

Költségvetési főosztályvezető, helyettese

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

 

Rendezvény szervezése

1.

Előzetes igény benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan felszámítás elkészítése

felszámítási lap

igénylő

 

 

 

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

engedélyezés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

köteklezettségválla-
lásba vétel

megrendelő

igénylő

azonnal

 

ellenjegyzésre jogosult vezető

előleg kiadása

kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartás

3.

Teljesítés Igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Számlák ellenőrzése és elszámolása

Elszámolás, felszámítási lap

igénylő

Teljesítést követően

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása

A lebonyolított rendezvény felszámítása

Közgazdasági Osztály üi.

Leadást követően

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

Költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelődó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

Megjegyzés: utalványozás,

érvényesítés ellenjegyzés

összeférhetetlenségre vonakozó

szabályzók betartása kötelező

Ellenőrzési nyomvonal

Nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Minősített Időszaki Igénybejelentés

1.

megyei igazgatóságok igénybejelentési terveinek elkészítése

18/2009. ÖM. ut., gazd. szab.

alapadatok pontosítása, számvetés készítése

Igénybejelentési Terv

megyei igazgató

február 28-ig

BM OKF Mű Főo.

 

 

 

2.

megyei tervek összesítése

18/2009. ÖM. ut., gazd. szab.

adatok pontosítása, összegzés

Összesített Minősített Időszaki Igénybejelentés

főigazgató

április 30-ig

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési nyomvonal

Nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Ruházat

1.

létszám pontosítás

HSZT

 

névjegyzék

személyügy

intézkedés szerint

szem. főo. vezető

 

 

 

2.

utánpótlási jegyzék elkészítése, összeg kifizetése

RUSZ

Műszaki Főosztály előkészíti A ruházati utánpótlási illetményre jogosultak jegyzékét

kifizetési jegyzék

műszaki főo

június 30-ig

Költségvetési főo. vezető

Költségvetési főosztályvezető

ellenőrzést követően

 

3.

Utalványrendelet KIR rendszerben történő

Gazdálkodási Szabályzat

Utalványrendelet KIR rendszerben történő rögzítése, számfejtést követően utaló állomány átadása a közgazdasági osztály részére

utalási jegyzésk

GEK illetmény csoportvezető

június 30-ig

közgazdasági számfejtő

Költségvetési főosztályvezető

ELEKTRA Programmal történő átutalás

Bank kivonat

4.

alapfelszerelési ellátás

RUSZ

RUSZ utasítás szerint

személyzeti parancs

személyügy, mű. főo., közgazd. főo

parancs szerint

mű. főo.

Költségvetési főosztályvezető

utalványozást követően

Bank kivonat

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési nyomvonal

Nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Selejtezés

1.

selejtes eszközök feltárása

Gazd. Szab.

minőségi, mennyiségi ellenőrzés, számbavétel,

feljegyzés az előtalált anyagokról

gazd. szerv. vezetője

 

megyei igazgató

 

 

 

2.

elkülönítés a raktárban

Gazd. Szab.

nem értelmezhető

nem értelmezhető

gazd. szerv. vezetője

selejt javaslat elkészítése előtt

nem értelmezhető

 

 

 

3.

selejtezendő eszközök jegyzékbe (javaslatba) foglalása

Gazd. Szab.

javaslat összeállítás

selejtezési javaslat

javaslattevő bizottság

március 31-ig

megyei igazgató

 

 

 

4.

selejtezés engedélyezése

Gazd. Szab.

selejt javaslat és mellékletei meglétének ellenőrzése

selejtezést engedélyező átirat

főigazgató gazdasági-helyettes

kérelem beérkezése után

szakterületi főea

 

 

 

5.

selejtezés lefolytatása

Gazd. Szab.

nem értelmezhető

selejtezési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

6.

haszonanyag és hulladék hasznosítása, értékesítése

Gazd. Szab.

nem értelmezhető

bizonylatok, számlák, szállítólevelek

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

7.

megsemmisítés

Gazd. Szab.

nem értelmezhető

megsemmisítési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

8.

selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, jóváhagyása

Gazd. Szab.

komplett selejt jkv összeállítása

selejtezési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

 

megyei igazgató

 

 

 

9.

haszonanyag és hulladék raktárra vétele

Gazd. Szab.

anyagok számbavétele

jegyzőkönyvek, bizonylatok

selejtezési bizottság, gazd. szerv.

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

Ellenőrzési nyomvonal

Költségvetés tervezés folyamata az önálló költségvetési szerveknél

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, illetve az egyes feladatok tartalma

Keletkező dokumentumok

Felelősök

Határidő

Ellenőrzés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

A fejezet költségvetési javaslatához adatszolgáltatások

Áht, Ámr, PM tervezési körirat, fejezet tervezési szabályai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Fejlesztési többletigények összeállítása (pl. új létesítmények működtetése, beruházási, felújítási igények, új feladatok, illetményfejlesztések stb.)

mint az 1. pont

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeitől a szükséges adatok bekérése

Igényekről összesítő kimutatások, szakmai indoklás

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

A fejezet által megadott leadási határidő előtt legalább 2 munkanappal

A költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttesen ellenőrzi a benyújtott igények valóságtartalmát és szakszerűségét.

Ezek a feladatok itt így nem értelmezhetők. Itt az egyszemélyi felelős vezető jóváhagyása a helyes megjelölés.

Ez a feladat itt nem értelmezhető. Helyette a javaslat ezen részének a megküldése a helyes megjelölés

Nem értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a benyújtott fejlesztési többletigényeket külön kell irattározni a későbbi ellenőrzések és tervezési feladatok miatt.

1.2.

Saját bevételek körének tervévre történő kialakítása

mint az 1. pont

A gazdasági vezetőnek kell áttekinteni a tervévre vonatkozó már megkötött saját bevételekre vonatkozó szerződéseket. Ezekhez hozzá kell számítani az előző évek alapján prognosztizálható további bevételeket. Az így megállapított saját bevételi volumen alkotja majd az adott költségvetési szerv tervévi saját bevételét. a tárgyév és tervév közötti bevételi eltérést kell a fejezet felé jelezni a javaslatban.

Kimutatás a tárgyévi és tervévi saját bevételek eltéréséről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a költségvetési szerv költségvetésében megtervezett bevételek ismerete rendkívül fontos a tervévben történő előirányzat-módosí-
tások kezelésénél. Ennek megfelelően rendkívül fontos ennek a dokumentációnak a visszakereshető irattározása.

1.3.

Kiemelt kiadási előirányzatok változtatási igényének számítása, indoklása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek kell áttekintenie az előző évi tapasztalati adatok és az 1.2. pontban megtervezett saját bevételekhez kapcsolódó kiemelt kiadási előirányzatokat. Javaslattétel költségvetési szerv vezetője felé jóváhagyás céljából.

Kimutatás a tárgyévi és tervévi kiemelt előirányzatok eltéréséről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a költségvetési szerv költségvetésében megtervezett kiemelt kiadási előirányzatok kapcsolódását az egyes bevételi jogcímekhez feltétlenül ismerni kell a tervévi előirányzat-módosításokhoz, így ennél a feladatnál is rendkívül fontos a megfelelő irattározás.

1.4.

Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata és a tervezési javaslathoz történő igazítása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek az egyes szervezeti egységek vezetőinek bevonásával át kell tekinteniük a költségvetési szerv feladatait a tervévre vonatkozó engedélyezett létszámkeret szempontjából, illetve a fejezet által kiadott tervezési útmutatóban a létszámkeret kialakításához szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozó intézkedési javaslatokat el kell készíteni.

Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról és az esetleges intézkedési javaslatokról

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben. Ebben az esetben is az irattározás a fontos.

1.5.

Feladat- és teljesítmény mutatók kialakítása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek ki kell alakítani a költségvetési javaslatnak megfelelő feladat- és teljesítménymutatókat. Ebbe a munkába be kell vonnia az egyes szervezeti egységek vezetőit.

Kimutatás az új mutatókról

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

1.6.

Az éves költségvetési javaslat mellett a további 2 év költségvetési kereteinek meghatározása

mint az 1. pont

A költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének az 1.1.–1.5. pontok szerint kialakított tervévi költségvetési javaslatot alapul véve el kell készíteni az adott költségvetési szerv további 2 évre vonatkozó költségvetési javaslatát, koncepcióját a tervezési útmutatókban megadott irányelvek alapján.

Kimutatás a további 2 év jellemző tervezési paramétereiről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mintaz 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

1.7.

Az intézményi költségvetési javaslathoz szöveges indoklás készítése

PM tervezési körirat és a fejezet tervezési körirata

Az 1.1.–1.6. pontokban kialakított javaslat alátámasztását szolgáló indoklás elkészítése

Szöveges indoklás

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

A fejezet által kért időpontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

2.

A fejezet által az 1. pont szerinti javaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig kért kiegészítő adatszolgáltatások teljesítése

mint az 1. pont

Az adatkéréstől függően. Ezek általában eseti, sürgős feladatok. Itt előkészítés nem értelmezhető.

A fejezet által kért adatszolgáltatás

A költségvetési szerv vezetője, gazdasági vezető

A fejezet által megadott időpontban

gazdasági főigazgató-helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

3.

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht, Vhr.

A közgazdasági főosztályvezetőnek a fejezettől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok alapján el kell készíteni a kincstári költségvetést. Ennél a feladatnál az előző évi tapasztalatok, ill. tervévi saját bevételek figyelembe vételével kell kialakítani az átadott és átvett pénzeszközökön belüli szervezetenkénti megbontást.

A Magyar Államkincstár által megküldött program alapján elkészített költségvetés

költségvetési főosztályvezető

A fejezet által kért időpontban

gazdasági főigazgató-helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem a kincstári költségvetésből kerülnek a főkönyvi könyvelésben könyvelésre. Ez a kincstári költségvetés az elemi költségvetés alapját jelenti, így itt is az irattározás rendkívül fontos feladat.

4.

Elemi költségvetés elkészítése

Áht, Vhr.

A költségvetési törvény elfogadását követően a fejezet által megadott szempontok alapján a költségvetési szervnek el kell készítenie az elemi költségvetését. Ebben a megadott keretszámok szigorú betartása mellett az egyes részelőirányzatok kialakítását a rendelkezésre álló előző évi tapasztalati adatok, ill. a tervévi új feladatok alapján kell elvégezni.

A Magyar Államkincstár által megküldött program alapján elkészített elemi költségvetés

költségvetési főosztályvezető

A fejezet által kért időpontban

gazdasági főigazgató-helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

A fejezetért felelős vezető jóváhagyása után az elemi költségvetésből kell az előirányzatokat a főkönyvi könyvelésben rögzíteni.

Ellenőrzési nyomvonal

havi rendszerességű közüzemi díjaknál, fenntartási kiadásoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Közüzemi díjak és igénybe vett szolgáltatások

1.

Számla érkezése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nyilvántartásba vétel

 

költségvetési főosztályezető, helyettese

Számla beérkezését követően azonnal.

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

számla átadása teljesítés igazolásra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nyilvántartásba vétel

átadási okmány

költségvetési főosztályezető, helyettese

Számla beérkezését követően azonnal.

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

számla teljesítés igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan számla szakmai teljesítésének ellenőrzése

záradék lap

műszaki főosztályvezető

átvételt követően azonnal

műszaki főosztályvezető

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Pénzügyi rendezés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

utalványozás előkészítése

utalványrendelet

költségvetési főosztályezető, helyettese

azonnal

költségvetési főosztályezető, helyettese, érvényesítési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

költségvetési főosztályezető, helyettese, utalványozási, ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó

utalványozást követően

 

5.

Összeg kiutalása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

átutalási megbízás elkészítése, eljuttatása kincstárba

átutalási megbízás

költségvetési főosztályezető, helyettese

azonnal

költségvetési főosztályezető, helyettese, érvényesítési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

költségvetési főosztályezető, helyettese, utalványozási, ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó

ellenőrzést követően

banknapló

6.

Számlaforgalom könyvelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata, Számviteli Politika

Kincstár által küldött kivonatok felülvizsgálata és gépi könyvelése

Kincstári egyenlegközlő

számviteli osztályvezető

kivonat érkezését követően

számviteli osztályvezető

 

 

banknapló

Ellenőrzési nyomvonal

átadott pénzeszköz kezelésére

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök /
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Vezetői döntés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A döntés alapján a megállapodás elkészítése

217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet

megállapodás tervezet elkészítése aláírása

A kedvezményzett részére kiértesítési javaslat

Költségvetési Főosztály vezetője

megállapodás szerint

költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítésre jogosult főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, ellenjegyzésre, utalványozásra jogosult főelőadó, előadó

 

 

3.

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

4.

Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

 

 

 

 

5.

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

 

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

 

 

6.

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

 

főkönyvben könyvelt bizonylat

Beszerzés, Beruházás, Felújítás

Tevékenység/feladat

Jogszabályalap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

Gazdálkodó szervezeti egységek felújítási keret igény benyújtása

intézményi éves költségvetés

körlevél

részletes éves költségvetés

költségvetési főosztályvezető

körlevél

 

 

 

 

Felújítási terv összeállítása

éves gazdálkodás vitelére vonatkozó főigazgatói intézkedés

szervezeti egységen belüli összesítés

feljegyzés

főigazgató gazdasági helyettese

körlevél

 

 

 

 

Kötelezettségvállalási igény és szerződés tervezet továbbítása Közgazdasági Főosztály felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

rendelkezésre álló előirányzat felülvizsgálata, terhelendő keret megállapítása

szolgálati jegy, megrendelő

előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

 

 

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult

 

 

Ellenjegyzett dokumentum szakfőosztályra továbbítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

aláírt szolgálati jegy, megrendelő

költségvetési főosztályvezető

 

 

 

 

engedélyezett kötelezettségvállalás

Megrendelés, vagy szerződés szállítóhoz történő továbbítása

 

iktatás, postázás

megrendelő

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

 

 

 

 

kötelezettség nyilvántartásba vétel

Szállító visszaigazolása

 

nyilvántartásba vétel

visszaigazolt megrendelés

 

 

 

 

 

 

Áru beérkezése, szolgáltatás teljesítése

 

megrendelés, szállítólevél alapján teljesítés ellenőrzése

bevételi bizonylat

áru, szolgáltatás átvételére feljogosított ügyintéző, szolgáltatást megrendelő ügyintéző

 

szakmai főosztály vezetője

raktári utalványozásra, ellenjegyzésre jogosult

 

eszköz és készletnyilvántartás

Számla beérkezése, keret nyilvántartásban történő rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

záradék lapon teljesítés igazolása

szakmai főosztály ügyintézője

azonnal

 

nem értelmezhető

nem értelmezhető

iktatott számla

Záradéklappal ellátott számla továbbítása a Közgazdasági Főosztályra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

azonnal

szakmai főosztály vezetője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

 

Számla ellenőrzése Közgazdasági Főosztályon

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

a szükséges mellékletek, aláírások ellenőrzése, számszaki, alaki, formai kellékek meglétének felülvizsgálata, kontírozás

utalványrendelet

költségvetési főosztályvezető, helyettese

azonnal

Érvényesítésre kijelölt személyek

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

 

 

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

 

 

 

 

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

 

 

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

 

főkönyvben könyvelt bizonylat

Ellenőrzési nyomvonal

a számlázási rendről

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Számlázás

(BM OKF Alapító Okirata, valamint Gazdálkodási Szabályzata)

szerződések alapján a számlák elkészítése, valamint eseti számlázási kérelmek alapján történő kiszámlázások

számlák

költségvetési főosztályvezető, helyettese

ügyintézési határidőn (30 nap) belül

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

8 banki napon belül

Vevő analitikában való megjelenítés

2.

Bank

nem értelmezhető

számlák banki jóváírását követő csatolása a kivonathoz

„felszerelet” banki jóváírások

költségvetési főosztályvezető, helyettese

folyamatos

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

Nem értelmezhető

analitika

3.

Főkönyv

Számviteli Törvény

az előkészítést a pénzügy végzi, a számvitel ezután rögzíti a tételeket

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

folyamatos

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

 

Nem értelmezhető

könyvvezetés

4.

ÁFA Analitika vezetése és bevallások elkészítése

ÁFA Törvény, Gazdálkodási Szabályzat

ÁFA Analitika vezetése és bevallások elkészítése

Analitika és Bevallás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

minden hó 20-a

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

Nem értelmezhető

Vevő analitikában való megjelenítés

5.

Áfa befizetése

ÁFA Törvény, Gazdálkodási Szabályzat

Átautalási Megbízás kiállítása

Átutalási Megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

minden hó 20-a

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

minden hó 20-a

könyvvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési nyomvonal dolgozói lakáscélú munkáltatói támogatás kiadására és visszatérülésére kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök

Határidő

Ellenőrzés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Lakáscélú munkáltatói támogatások

1.

Éves keret meghatározása a Belügyminisztériumban

Éves költségvetési törvény

költségvetési tervjavaslat készítése a Belügyminisztérium felkérése alapján

költségvetés

költségvetési főosztályvezető

Kv.törv. után 30 nap

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

Igények felmérése, igények összegyűjtése

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás

Igények felülvizsgálata alaki és tartalmi követelmények megfelelőségének szempontjából

Hiánypótlásra felszólitó levél

műszaki főosztályvezető

folyamatos

folyamatos

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

Igények elbírálása és javaslattétel

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás

A beérkezett igényeket a szociális bizottság megvitatja, javaslatot készít a rendelkezésre álló keret felosztására

jegyzőkönyv

Szociális bizottság vezetője

bizottsági ülést követően

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Döntés

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás

Szociális bizottság javaslata alapján főigazgató dönt

Jóváhagyott jegyzőkönyv

Szociális bizottság vezetője

döntést követően

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

5.

Összeg kiutalásának előkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, BM OKF Számviteli Politika

A kedvezményezett tájékoztatása

Megállapodás

műszaki főosztály főelőadó

Leadást követően

költségvetési főosztályvezető

költségvetési főosztályvezető

 

OTP számla banknapló

6.

Számlaforgalom könyvelése

BM OKF Számviteli Politika

OTP által küldött kivonatok felülvizsgálata és gépi könyvelése

OTP egyenlegközlő

Számviteli Osztály vezetője

kivonat érkezését követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

ellenőrzést követően

OTP számla banknapló

7.

Egyeztetés és feladás a főkönyv felé

BM OKF Számviteli Politika, BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Kivonatok és egyeztető tablók listázása és ell.

számlakivonatok, mozgásbizonylatok

Számviteli Osztály vezetője

kivonat érkezését követően

számviteli osztályvezető

 

ellenőrzést követően

banknapló

Illetmény- és tb számfejtés

Tevékenység/feladat

Jogszabályalap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

Havi illetményelemek feldogozása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

BM OKF szervezeti egységeinek a számfejtéssel kapcsolatos bizonylatainak felterjesztése

változásjelentés,tb. és cst. bizonylatok, állomány szolgálati viszonyával kapcs. parancsok, határozatok

Szervezeti egységek vezetői

BM OKF Gazdálkodási szab. alapján

költségvetési főosztályvezető, helyettese, osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

 

 

Felterjesztett adatok, kötelező előresorolások, és illetményekkel kapcsolatos változások rögzítése

Költségv.törvény, HSZT,BM rendeltek, utasítások adó- és tb. Törvény

Személyzeti és Oktatási Főosztály

Parancsok, határozatok

Szervezeti egységek vezetői

törvényben és rendeletekben meghatározva

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

 

 

 

Havi illetményszámfejtés lefuttatása

Adó- tb törvény BM OKF Gazdálkodási szabályzat

illetményszámfejtés által rögzített adatok

Fizetési jegyzék

Illemény- és TB Osztályvezető

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

 

 

 

Számfejtett illetmények előkészítése és átadása utalásra

BM OKF Gazdálkozási szabályzat

Utaláshoz elkészített giro és postai állományok

Jegyzékösszesítő

GEK

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

GIRO és postai átutalás

Havi bérkönyvelésben

Levonások átutalása: APEH, bíroságok, végrehajtók értesítése alapján Dolgozók meghatalmazása alapján teljesített levonások átutalása

APEH, TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Levonás összesítő elkészítése

Levonásösszesitő, önkéntes és magánnyugdíjpénzt. Összesítő, illetmény- és családalapítási levonások jegyzéke

GEK

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Átutalási megbízás alapján

Havi bérkönyvelésben

Munkáltatókat terhelő adó- és járolékbevallás elkészítése és utalása

Adó- tb törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Adó- és járulékösszesítés

Adó- és járulékösszesítő

GEK

törvényben és rendeletekben meghatározva

Elkészítéssel és utalással megb. ov., főov. vagy helyettese

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Átutalási megbízás alapján

Főkönyvi könyvelés

TB- és családtámogatási ellátások visszaigénylésének elkészítése

TB törvény BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Tételes lista tb ellátásokról

Tételes lista tb ellátásokról

GEK

BM által készített ütemterv

illetmény és tb csoport vezetője

 

 

Havi bérkönyvelésben

Dolgozók nyugdíj-
biztosításainak elkészítése,
éves NYENYI adatszolgáltatás

TB törvény BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Megyei osztályvezetők, Személyzeti Főosztály által készített anyagok, BM üzemeltetés által készített állományok

Parancsok, határozatok,
BM üzemeltetés által készített lista

GEK

TB törvény, nyugdíjazásnál alkalomszerűen

illetmény és tb csoport vezetője

 

 

 

Dolgozók éves jövedelemigazolása, adókimutatása

Adó törvény BM OKF Gazdálkodási szabályzat

BM üzemeltetés által elkészített listák, benyújtott adókedvezmények

jövedelemigazolási, adómegállapítási listák

GEK

Adótörvényben meghatározott idő

illetmény és tb csoport vezetője

 

 

 

Önkéntes és magán-nyugdíjpénztári, szakszervezeti teljeskörű ügyintézés

Adó- és Tb törvény, BM OKFgazdálkodási szabályzat

pénztári egyeztetők, dolgozókkal kapcsolatos levelek

Levelek, egyeztetők

GEK

Adó- és tb törvény pénztári szerződések

illetmény és tb csoport vezetője

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

 

Havi bérkönyvelés

Adó- és Tb törvény, BM OKFgazdálkodási szabályzat, Számviteli politika

Bérszámfejtésnél készített listák alapján

Számviteli kartonok

Költségvetési főosztályvezető, helyettese

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

számviteli osztályvezető

 

 

Főkönyvi könyvelés

Ellenőrzési nyomvonal a vagyongazdálkodás folyamatához

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Vagyongazdálkodás

1.

A tárgyi eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges előkészítés, bizonylatok továbbítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

A tárgyi eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges előkészítés, bizonylatok továbbítása

bevételi bizonyla

Műszaki főosztályvezető

folyamatos

Nem értelmezhető

műszaki főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető, itt az iktatás a helyes megjelölés

2.

Adatok rögzítése a sztámviteli rendszerben

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Adatok rögzítése a sztámviteli rendszerben

állományba vételi bizonylat

tárgyi eszköz könyvelő

bizonylatok átvételét követő öt nap

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

3.

Bevételezés iratainak lefűzése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírást követően a bizonylatok tároló dossziéban történő elhelyezése

 

száviteli osztály üi.

könyvelést követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

4.

Adatok feladása könyvelés felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

száviteli osztály üi.

havonta

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

5.

Időszaki amortizáció elszámolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

száviteli osztály üi.

havonta

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

6.

Érintett egységek adatszolgáltatásai alapján a tárgyi eszköz átadás- átvételi bizonylatainak kiállítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Érintett egységek adatszolgáltatásai alapján a tárgyi eszköz átadás- átvételi bizonylatainak kiállítása

átadás-átvételi, állományváltozási bizonylatok

Anyaggazdálkodó főosztályok ügyintézői

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

7.

tárgyieszköz státusza változásának rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

tárgyieszköz státusza változásának rögzítése

könyvelési bizonylat

anyaggazdák

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

8.

Bizonylatok nyomtatása, lefűzése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírást követően a bizonylatok tároló dossziéban történő elhelyezése

 

száviteli osztály üi.

könyvelést követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

9.

Eladás, átadás előkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Selejtezési, átadási bizonylatok elkészítése

átadás-átvételi, állományváltozási bizonylatok

Anyaggazdálkodó főosztályok ügyintézői

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

10

eladás, átadás változásának rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

tárgyieszköz státusza változásának rögzítése

könyvelési bizonylat

anyaggazdák

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

11.

Adatok feladása könyvelés felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

száviteli osztály üi.

havonta

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

12.

Vagyongazdálkodási beszáoló elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Vagyongazdálkodási beszáoló elkészítése

beszáoló

számviteli osztályvezető

jogszabályban rögzített határidőig

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Forrás sql rendszerben történő könyvelés

Ellenőrzési nyomvonal a leltározási folyamat ellenőrzéséhez

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Leltározás

1.

A leltározási intézkedés és ütemterv előkészítése

Számviteli politika

Leltárkörzetek kijelölése, Leltározók kijelőlése, leltárak időpontjának kijelölése, leltárkiértékelés kijelölése

Intézkedés és ütemterv

Műszaki főosztályvezető

minden év június

főigazgató gazdasági helyettese

főigazgató

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

2.

A leltározási intézkedés és ütemterv aláiratása

mint az 1. pont

Leltárkörzetek kijelölése, Leltározók kijelőlése, leltárak időpontjának kijelölése, leltárkiértékelés kijelölése

Intézkedés és ütemterv

gazdasági főigazgató-helyettes

minden év június

főigazgató gazdasági helyettese

főigazgató

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

3.

leltáregyeztetés előkészítése

mint az 1. pont

egyeztető leltárívek kinyomtatása és az anyaggazdák részére történő átadása

egyeztető leltárívek

számviteli osztályvezető

minden év szeptember

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

4.

leltárban résztvevők felkészítése

mint az 1. pont

Megbízólevelek átadása és a leltár lebonyolításának oktatása

megbízólevelek

költségvetési főosztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

számviteli osztályvezető

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

5.

leltár felvétele

mint az 1. pont

leltár felvétele

leltárfelvételi ív és leltárösszesítő

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárcsopotok vezetője és közgazdasái főosztályvezető

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

6.

leltárak értékelése

mint az 1. pont

A kitöltött és ellenőrzött leltárbizonylatok adatainak rögzítése a leltárprogramban

leltáreltérési kimutatás

számviteli osztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

7.

Különbözetek okainak vizsgálata

mint az 1. pont

ki kell vizsgálni a leltáreltérések okait, felelőseit

leltárjegyzőkönyv

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

8.

Leltározás eredményének és javaslatok jóváhagyása

mint az 1. pont

Határozat a különbözetek rendezésének módjáról

Kompenzációs jegyzőkönyv

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

9.

Leltározás alátámasztó bizonylatok megőrzése

mint az 1. pont

Bizonylatok iktatása, irattározása, megőrzése

leltárjegyzőkönyv

költségvetési főosztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. függelék

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Kockázatkezelési Szabályzata

I. Általános rész

A szabályzat célja

(1) A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, mérése és kezelése).

(2) A kockázatkezelés révén a költségvetési szerv feltárja a kockázati tényezőket, másrészt megelőzi annak bekövetkeztét.

Jogszabályi háttér

Az államháztartás működési rendjéről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2012. január 1-től hatályba lépett új 7. § (1)–(2) alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázat fogalma

(1) A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire.

(2) A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.

(3) Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata.

(4) Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző, illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.

A kockázat kezelője

(1) Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és beszámolási tevékenységekben.

(2) Szabályozni kell, hogy a felelősöknek milyen döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról.

A kockázatkezelési hatókör

(1) A költségvetési szerv szervezeti egységeinek vezetőinek felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.

(2) A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi területét.

(3) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.

(4) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen és mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni.

II. A végrehajtás szabályai

A kockázat azonosítása

(1) A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési szerv célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.

(2) Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a szervezeti egység vezetője végzi.

(3) Az önértékelés módszertanát alkalmazhatja.

(4) Az azonosítás eredménye szokásos mátrix formában is meghatározható.

A kockázatkezelés

(1) A kockázatkezelésért felelős költségvetési szerv vezetőjének tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.

(2) A kockázat azonosítással a felelősségek átcsoportosíthatók, így a kockázatok mérsékelhetők.

(3) A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges.

(4) A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.

(5) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére.

(6) A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.

(7) A kockázatkezelést a szervezeti vezető végezheti egyedül, testületi munkában, átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet érintő kockázatok kezelését.

A kockázatkezelés időtartama

(1) A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének.

(2) A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.

A kockázatok és intézkedések nyilvántartása

(1) A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása szervezeti szintű feladat.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelős munkatárs nevét.

(3) A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetője elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.

6. függelék

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. törvény), valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) alapító okiratát – a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével – egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint adom ki:

1. A BM OKF neve, székhelye

Név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rövidített megnevezése: BM OKF

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

2. A BM OKF feladatai

A BM OKF közfeladatai tekintetében a Kat. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

A BM OKF alaptevékenysége:

a) A BM OKF alaptevékenysége körében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával kapcsolatos feladatai:

– a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban történő részvételének irányítása,

– hivatásos tűzoltóság létrehozásának, megszüntetésének kezdeményezése,

– a főigazgató útján a tűzoltó parancsnok kinevezése és felmentése, a vele kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – munkáltatói jogkörök gyakorlása,

– a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzata, a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes szabályai kiadása, a hivatásos tűzoltóságok működési területének, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományának és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjének, a hivatásos tűzoltóságok létszámát és szervezési kategóriába sorolásának, és a tűzoltósport versenyszabályzatának kiadása,

– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységének ellenőrzése.

b) Katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos feladatok:

– a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működési feltételeinek biztosítása, a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő jóváhagyott fejlesztések tervezése és felügyelete,

– a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére javaslattétel a katasztrófavédelem működésére, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megalkotására,

– a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai elvek és követelmények kidolgozása, a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatok ellátása, az alárendelt szerveknek a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységének irányítása,

– a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányításával közreműködés a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó tervezésben,

– koordinálja és ellátja a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat,

– a polgári védelmi kötelezettségen alapuló központi polgári védelmi szervezet létrehozása és a központi veszélyelhárítási terv elkészítése,

– a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményei meghatározása az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységének irányítása és ellenőrzése,

– a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatok ellátása,

– a védelmi igazgatás szerveinek működéséhez szükséges szakértők biztosítása, és részvétel a védelmi igazgatás tervezési feladataiban,

– az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófaelhárítási szervezeteivel való együttműködés végrehajtása,

– feladatai ellátásához szükséges adatok bekérése állami és önkormányzati közhiteles nyilvántartásokból,

– a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében való gondoskodás,

– szervezi és végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műszaki, technikai ellátását, valamint a személyi állomány és az eszközök elhelyezésének feladatait

– első és másodfokú tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása,

– tűzvédelmi szakértői tevékenységet végzése,

– a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzésének irányítása, ehhez a tevékenységhez kapcsolódó adatbázisrendszer biztosítása, valamint e feladatkörben másodfokú hatósági feladatok ellátása,

– a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatok elvégzése,

– első és másodfokú polgári védelmi szakhatósági feladatok ellátása.

c) Nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében:

– folyamatosan végzi a nemzetközi katasztrófavédelmi szerződések végrehajtásából adódó feladatokat,

– ellátja a nemzeti kapcsolattartó és koordinációs feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé a kritikus infrastruktúrával kapcsolatosan,

– a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötő személy kijelölése,

– a NATO CEPC alá tartozó Polgári Védelmi Csoport (CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személy kijelölése,

– a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartás biztosítása, előkészítése, koordinálása és biztosítása a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való érdekképviseletre,

– az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolatot tartás a külpolitikáért felelős miniszterrel a humanitárius segítségnyújtással való összhang megteremtése érdekében,

– a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének, szervezésének és az azokon való részvétel biztosítása,

– a Kormány által kötött katasztrófavédelmi egyezményekben foglaltak végrehajtásának biztosítása,

– alapfeladataihoz kapcsolódóan biztosítja a határmenti és a regionális együttműködési feladatok végrehajtását,

– szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állásának, ezen szervek külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatásának biztosítása,

– a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtásának megszervezése, a szállítmányok továbbításának biztosítása, folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, együttműködési megállapodás alapján a különböző karitatív szervezetek, a Magyar Vöröskereszt és azokat a nemzetközi karitatív szervezetek vagy azok magyar tagozatai bevonása a feladat végrehajtásába,

– szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi segítség fogadásának biztosítása, kapacitásai függvényében a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatása és szétosztása megszervezése.

Szakágazati besorolása: 842510 Tűzvédelem szakigazgatása

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység

842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

854233 Jogi és igazgatási képzési terület

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

3. A BM OKF illetékessége

A BM OKF illetékességi területe Magyarország területére terjed ki.

4. Az irányítási jogok gyakorlása

4.1. Irányító szerv neve: Belügyminisztérium

Irányító szerv székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4.

4.2. A BM OKF főigazgatójának közvetlen irányítása alatt áll:

– a BM OKF,

– a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK),

– a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK),

– a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, valamint

– a helyi szervei.

A BM OKF főigazgatója az irányítási jogait a BM OKF szervezeti és működési szabályzatában delegálhatja.

5. A BM OKF besorolása

A BM OKF gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján a felek által meghatározott körben a BM OKF GEK látja el.

6. A BM OKF főigazgatójának, helyetteseinek kinevezési rendje

a) A BM OKF főigazgatóját,

b) a BM OKF főigazgató-helyetteseit a főigazgató javaslatára

a belügyminiszter nevezi ki és menti fel.

A munkáltatói jogokat a BM OKF főigazgatója és főigazgató-helyettesei felett a belügyminiszter, a BM OKF állományába tartozó személyek felett a BM OKF főigazgatója gyakorolja.

7. A BM OKF foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyára

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

– a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény,

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

rendelkezései az irányadók.

8. A BM OKF közvetlen jogelődjei

Név: BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság

Székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 62–64.

Név: BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

A jogelődök működésére vonatkozó jogszabályi alap:

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény;

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet.

9. Kiadmányozás, képviselet

A kiadmányozás rendjét a BM OKF szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A BM OKF általános képviseletét a főigazgató, a főigazgató-helyettes, valamint az általuk meghatalmazott személy látja el.

10. A BM OKF vállalkozási tevékenységet nem végez.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. április 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2011. december 23-án kelt A-178/1/2011. számú alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. március 28.

A-178/1/2012.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter<