nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó
72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről
2012-04-13
2012-04-13

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § és az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. §-a alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő) által megvásárolt lakóingatlanra (a továbbiakban: lakás) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) bérbeadó: a Nemzeti Eszközkezelő, valamint a lakás önkormányzati tulajdonba kerülése esetén a tulajdonos települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat),

b) bérleti szerződés: a Nemzeti Eszközkezelő és a bérlő között a lakás tekintetében megkötött határozatlan idejű lakásbérleti szerződés,

c) bérlő: a hiteladós vagy zálogkötelezett, akivel a Nemzeti Eszközkezelő a Törvény 22. § (1) bekezdése alapján bérleti szerződést köt,

d) lakbér: a bérlő által a lakás használatáért, valamint a bérleti szerződésben rögzített egyéb – a bérbeadó által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi rendszerességgel fizetendő díj.

3. § (1) A lakbér összegét a bérleti szerződésben kell megállapítani. A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti szerződés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának az egytizenketted része.

(2) A bérbeadó a bérleti szerződésben megállapított lakbér összegét tárgyév március 1-jétől évente a Központi Statisztikai Hivatal által a honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növeli meg. A lakbér összegének változását a bérbeadó évente február 28-áig írásban közli a bérlővel.

4. § A lakások bérleti jogának a bérlők közötti cseréje esetén a Nemzeti Eszközkezelő a cseréhez való bérbeadói hozzájárulást akkor adhatja meg, ha egyik bérlőnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A 2. melléklet 2.2. pontjában meghatározott költségvetési szerv és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság esetében a központi szolgáltató igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik. Az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét a 2.2. pontban meghatározott költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság biztosítja.”

(2) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

1. melléklet a 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok

1. A Miniszterelnökség és a következő minisztériumok:

a) Belügyminisztérium,

b) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

c) Nemzeti Erőforrás Minisztérium,

d) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

e) Nemzetgazdasági Minisztérium,

f) Vidékfejlesztési Minisztérium.

2.1. A központi szolgáltatási megállapodás alapján igénybevételre kötelezett egyéb költségvetési szervek:

a) ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ,

b) Egyenlő Bánásmód Hatóság,

c) Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság,

d) Nemzeti Közigazgatási Intézet.

2.2. Egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybevételre kötelezett egyéb költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok:

a) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,

b) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet,

c) NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.,

d) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,

e) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ,

f) Nemzeti Államigazgatási Központ,

g) Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,

h) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,

i) Közpolitikai Kutatások Intézete.”