nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
55/2011. (XII. 30.) NFM utasítás
egyes költségvetési gazdálkodást érintő utasítások módosításáról
2011-12-31
2012-01-01
1

55/2011. (XII. 30.) NFM utasítás

egyes költségvetési gazdálkodást érintő utasítások módosításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti jogkörömben eljárva – az 1. § tekintetében az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2011. évi egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás (a továbbiakban: U1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Turisztikai célelőirányzat, a Beruházás ösztönzési célelőirányzat, a Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása, a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok, a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat célját, felhasználásának különös szabályait külön miniszteri rendelet tartalmazza.”

(2) Az U1. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előirányzat megosztása az intézkedési tervben meghatározott feladatok szerint az alábbi:

a) NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztálya (55%),

b) NFM Miniszteri Kabinet Kommunikációs Főosztálya (5%),

c) NKH (20%),

d) KKK (20%).

Amennyiben az év során többletbevétel képződik, azt az NKH az országos balesetmegelőző tevékenység hatékonyságának javítására használhatja fel.”

(3) Az U1. 26. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bevételi előirányzat NKH-t és a KKK-t illető részének pénzeszköz-átadás formában történő átutalásáról a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a KF intézkedik. Az éves többletbevétel NKH részére pénzeszköz-átadás formában történő átutalásáról a tárgyévben befolyt többletbevétel tényleges összegének megállapítását követő 20. napig a KF intézkedik.”

(4) Az U1. 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 13. cím 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára. Az Áht. 27. §-a és az Ámr. 55. §-a alapján a XVII. és a XX. fejezetet irányító szerv vezetője intézkedik az előirányzat átcsoportosításáról.”

(5) Az U1. 40/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az MFB tőkeemelése fejezeti kezelésű előirányzat célja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a Magyar Fejlesztési Bank tőkehelyzetének rendezéséről szóló 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozat szerinti tőkerendezés végrehajtása.”

(5) Az U1. a 40/B. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„Kormányzati szakpolitikai feladatok (17-16-2-50)

40/C. § (1) Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és kommunikációs stratégiái tanácsadásokra vonatkozó feladatok ellátásához.

(2) Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:

a) az NFM, mint ajánlatkérő által „Az ajánlatkérő számára médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatások nyújtása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok elvégzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás útján;

b) az NFM, mint ajánlatkérő által „Az ajánlatkérő számára közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, illetőleg tanulmánykészítési feladatok, továbbá kommunikációs-stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint” tárgyban indított közbeszerzési eljárás útján;

c) a kormányzati döntés-előkészítés és kommunikációs stratégiai feladat ellátásába bevont minisztériumokkal és azok intézményeivel alaptevékenységük ellátásához kapcsolódó, témánkénti döntés-előkészítő és stratégiai tanácsadási tevékenység megrendelésére irányuló szerződések megkötéséhez előirányzat-átadási megállapodások útján.

Pesti Vigadó rekonstrukciója (17-16-19)

40/D. § (1) Az előirányzat a miniszteri rendeletben meghatározott célokra használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználásának alapjául a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) megkötött támogatási szerződés szolgál.

(3) A támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a Pesti Vigadó felújításának irányítására és összehangolására kinevezett miniszteri biztos egyetértése szükséges az Alapítvány által kötendő szerződésekhez. A műszaki-szakmai teljesítésigazolására Pesti Vigadó felújításának irányítására és összehangolására kinevezett miniszteri biztos jogosult.”

2. § (1) A fejezetet irányító szerv és annak vezetője hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 20/2011. (IV. 8.) NFM utasítás (a továbbiakban: U2.) 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Áht. 122/A. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizárással kapcsolatos, az Áht. 122/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást a támogatási szerződés megkötését kezdeményező szervezeti egység tájékoztatása alapján a Költségvetési Főosztály teljesíti.”

(2) Az U2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az U1. 1. § (1) bekezdésében a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” szövegrész.

1. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NFM utasításhoz

Az U2. mellékletében foglalt „A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, azok szakmai kezelői és a felügyeletet gyakorló felsővezetők” című táblázat második sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím

Alcím

Jogcím- csoport/
jogcím

ÁHT

Fejezeti kezelésű előirányzat

Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök

Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter)

„16

5

26

233365

Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság-
fejlesztésért és klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

Klíma- és energiaügyért felelős államtitkár, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságtól átvett feladatok tekintetében a Fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár ”

Az U2. mellékletében foglalt „A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, azok szakmai kezelői és a felügyeletet gyakorló felsővezetők” című táblázat a következő sorokkal egészül ki:

(Cím

Alcím

Jogcím csoport/
jogcím

ÁHT

Fejezeti kezelésű előirányzat

Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/
kabinetfőnök

Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter)

„16

2

50

301624

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Titkársági és Koordinációs Főosztály

közigazgatási államtitkár

16

19

0

330073

Pesti Vigadó rekonstrukciója

Titkársági és Koordinációs Főosztály

közigazgatási államtitkár a Pesti Vigadó felújításának irányítására és összehangolására kinevezett miniszteri biztos egyetértésével”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!